Kursa kods BūvZT008

Kredītpunkti 9.50

Energoefektivitāte

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā380

Lekciju stundu skaits159

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits221

Kursa apstiprinājuma datums15.05.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMūžizglītības centrs

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Programmā „Energoefektivitāte” klausītāji gūst zināšanas par likumdošanu ēku energoefektivitātes jomā, termodinamiku un siltuma apmaiņas procesiem, būvfiziku, būvmateriāliem, ēkas konstruktīvajiem elementiem. Klausītāji apgūs energoefektivitātes procesu teoriju, risinot praktiskos uzdevumus, ar nolūku stimulēt radošo domāšanu un sniegt priekšstatus par ēku tehniskās apsekošanas pamatiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Likumdošana(4 st.)
2. Termodinamika un Siltuma apmaiņa (4 st.)
3. Būvfizika (6st.)
4. Būvmateriāli (9st.)
5. Ēkas un to konstruktīvie elementi (5st.)
6. Ēku konstrukciju veidi dažādu tipu ēkās (5st.)
7. Energoresursi (13st.)
8.Klimata aizsardzība - Apkure (10st.)
9. Klimata aizsardzība – Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas (13st.)
10.Ēkas energoefektivitātes aprēķins, energoaudits (46st.)
11. Plānoto energoefektivitātes pasākumu novērtējums (44st.)

Obligātā literatūra

1. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 131 lpp.
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. I daļa Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
3. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
4. Nagla J., Saveļjevs P., Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 355 lpp.
5.Belindževa-Korkla O. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem priekšmetā "Būvniecības siltumfizika". Rīga : RTU izdevniecība, 2004. 83 lpp.

Papildliteratūra

1. Gedrovičs M. Mērvienības un pamatjēdzieni siltumtehnikā. Rīga: LAA Enerģētikas departaments, 1999. 52 lpp.
2. Siltumtehnikas pamati. J. Nagla u.c. Rīga: Zvaigzne, 1981. 355 lpp.
3. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 251 lpp.
4. Шерешевский И. Жилые здания, Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства, Пособие для учебного проектирования. Москва: Архитектура-С, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Norādīt kur publiski ir pieejami šie būvnormatīvi
2. Noteikumi par ēku energosertifikāciju [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.504. Pieņemts 08.06.2010; stājas spēkā 12.06.2010. [Skatīts 16.05.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=211642
3. Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.39. Pieņemts 13.01.2009; stājas spēkā 01.03.2009. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=187240
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemts 27.11.2001.; stājas spēkā 01.01.2003. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=56049&from=off

Piezīmes

Profesionālās pilnveides izglītības programma.
Pamatprasības programmas apguvei: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.