Kursa kods BūvZP053

Kredītpunkti 6

Būvniecība II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1012, Būvgrafika I

Arhi1013, Būvgrafika II

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZP036, Būvniecība I

Kursa anotācija

Rasēšanas un projektu izstrādes studiju kursos apgūto apgūto zināšanu pielietošana un nostiprināšana praksē; Arhitektūras objektu un projektu apskate un piedalīšanās to izstrādē; Informācijas iegūšana par dažādu ēku tipiem to pielietojumu un raksturīgo plānojumu dažādiem ēku tipiem. Šo ēku tipu raksturīgo elementu apzināšana. Arhitektūras projekta dokumentācijas savākšana komplektācija un iesiešana

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- zināšanas būvprojektēšana pamatos, par būvmateriāliem, ēku, būvju un to mezglu konstrukcijās, rasēšanā;
- prasmes izstrādāt būvniecības rasējumus, pielietot būvniecības terminoloģiju, izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā, zināt būvmateriālu īpašības, pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus;
- kompetences izstrādāt ēku projektu arhitektūru, spēja pārzināt materiāli tehnisko resursu piedāvājumus, komunicēt un koordinēt aktivitātes starp uzņēmuma struktūrvienībām, veikt aktivitātes vertikālajā darba plūsmā.
Vērtēšana notiek, aizstāvot sagatavoto prakses atskaiti un studenta ziņojumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, iepazīšanās ar projektētajiem objektiem;
2. Prakses materiālu vākšana, prakses vadītāja uzņēmumā norādījumu pildīšana, projektu tehniskā rasēšana;
3. Ražošanas ekskursijas. Prakses materiālu vākšana, prakses vad. uzņēmumā norādījumu pildīšana projektu tehniskā rasēšana;
4. Ražošanas ekskursijas. Prakses materiālu vākšana, prakses vad. uzņēmumā norādījumu pildīšana projektu tehniskā rasēšana.
5. Prakses materiālu vākšana, prakses vadītāja uzņēmumā norādījumu pildīšana, projektu tehniskā rasēšana; fotofiksāžas;
6. Prakses atskaites sagatavošana. Prakses atskaites aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā students veic prakses vadītāja no ražošanas uzticētos uzdevumus, kas saistīti ar projektu daļu tehnisko izstrādi, dokumentācijas komplektāciju, projektējamo ēku aprakstu veidošanu un izejmateriālu sagatavošanu prakses atskaites sagatavošanai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Iepazīstoties ar prakses atskaiti, kas sagatavota atbilstoši metodiskajiem materiāliem un uzklausos studenta prezentāciju par prakses laikā veikto, Izvērtējot prakses vadītāja uzņēmumā iesniegto atsauksmi un studenta vērtējumu par praksi.

Obligātā literatūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 545. Pieņemti: 28.08.2018., stājas spēkā: 31.08.2018. [skatīts 05.04.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana;
2. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi;
3. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008.
4. Zayat K.A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1993. 238 p.

Papildliteratūra

1. Cajs T. u.c. Būvkonstrukcijas. 2 sējumos. Rīga: Zvaigzne, 1988. 436 lpp. un 470 lpp
2. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992. 403 p.
3. Dukulis I. (2018) Pamati darbā ar AutoCAD [tiešsaiste]: 2018: mācību e-grāmata. Jelgava. 178 lpp. [skatīts 05.04.2019.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/TF/AutoCAD_2018-Dukulis.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058;
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923;
3. Žurnāls "Praktiskā Būvniecība" ISSN 407-8929

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība