Kursa kods BūvZP045

Kredītpunkti 6

Būvniecība IV

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2056, Būvmateriāli I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4022, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu, būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā, būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju pielietošanu, racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm, projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomiskajiem rādītājiem, apgūst praktiskās iemaņas būvdarbu vadīšanā un organizēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: • nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un kritiska izpratne par būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. Prakses atskaite, prakses aizstāvēšanas prezentācija. • iegūtas nepieciešamās prasmes būvdarbu vadīšanā un organizēšanā būvobjektā, apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Prakses atskaite, prakses aizstāvēšanas prezentācija. • kompetence izstrādāt būvorganizācijas vadītāja izsniegto individuālo uzdevumu. Prakses atskaite, prakses aizstāvēšanas prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu un vadību, darba aizsardzības likumdošanas un iekšējās kārtības noteikumiem.
2. Iepazīšanās ar prakses objektu arhitektonisko plānojumu un konstruktīvo risinājumu.
3. Iepazīšanās ar būvdarbu organizācijas projektu un tā realizāciju būvobjektā.
4. Iepazīšanās ar būvdarbu jaunāko tehniku un tehnoloģiju.
5. Iepazīšanās ar racionalizācijas priekšlikumiem un novitātēm. Individuālā uzdevuma saņemšana.
6. Projektu - tāmju dokumentācijas tehniski ekonomisko rādītāju izpēte.
7. Praktisko iemaņu apgūšana būvniecības dokumentācijas aizpildīšanā būvobjektā. Iepazīšanās Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu.
8. Iepazīšanās ar būvniecības darbu kalendārajiem grafikiem un to aktualizēšanu. MP pielietošanas iespējām to sastādīšanā.
9. Individuālo uzdevumu veikšana un noformēšana.
10. Iepazīšanās ar būvmateriālu glabāšanu objektā, to uzskaiti, kvalitāti, zudumiem, atbilstības sertifikātiem.
11. Darba aizsardzības, ugunsdzēsības noteikumu un normu ievērošana, kā arī veicamie pasākumi būvobjektā .
12. Būvniecības brigāžu organizācija un darbu sadale starp brigādes locekļiem.
13. Mehānismu noslogojuma līmenis objektā, galveno mehānismu veidi, to noslogojuma grafiks
14. Pasākumi būvmontāžas darbu uzlabošanai objektā.
15. Būvkonstrukciju un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole.
16. Prakses pārskata (atskaites) materiālu apkopošana, pārskata sastādīšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam (atskaitei), sastādītai prezentācijai, aizpildītai prakses dienasgrāmatai, izpildītiem prakses vadītāja no būvorganizācijas un diplomprojekta vadītāja dotajiem individuālajiem uzdevumiem, kas saistīti ar diplomprojekta tēmu, pozitīvai atsauksmei no prakses vadītāja darba vietā. Ieskaite ar atzimi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

PPrakses atskaite. Izstrādāti divi individuālie uzdevumi. Prezentācija par prakses atskaiti (apjoms vismaz 10 slaidi).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses atskaites satura, atsauksmes no prakses vadītāja darbavietā, individuālajiem uzdevumiem un prakses prezentācijas vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Gusta S. Metodiskie norādījumi Ražošanas - pirmsdiploma prakses atskaites/pārskata izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga:Dienas bizness, 2006. 3. Fjodorova S.Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. 3. Latvijas Arhitektūra: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Kurss iekļauts 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”