Kursa kods BūvZP036

Kredītpunkti 5

Būvniecība I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2056, Būvmateriāli I

Kursa anotācija

Būvmateriālu studiju kursā apgūto zināšanu pielietošana praksē; Būvmateriālu apskate un pielietojuma iespējas ēku būvniecībā; Būvmateriālu īpašību noteikšana pēc būvmateriālu tehniskās pases datiem un izvērtēšana tā pielietošanas iespējām; Būvmateriālu sagrupēšana pēc organiskajiem un neorganiskajiem būvmateriāliem, nesošo konstrukciju un nenesošo konstrukciju materiāliem. To pamatota izvēle konkrētajam darbu veidam

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Mācību prakses laikā, apmeklējot būvmateriālu veikalus vai ražotnes, studenti iegūs un nostiprinās zināšanas par būvmateriāliem to pielietojumu, īpašībām un grupējumu; prasmes analizēt būvmateriālu pielietojumu un pamatot to izvēli konkrētam pielietojuma veidam izmantojot teorētiskās zināšanas un materiālu īpašības; kompetences novērtēt reālo būvmateriālu klāstu un izvēlēties optimālāko no tiem konkrētajam darbam

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, izdales materiālu vākšanas, iepzīšanās ar būvmateriāliem
2. Prakses vadītāja uzņēmumā doto uzdevumu pildīšana;
3. Izdales materiālu vākšanas, iepzīšanās ar būvmateriāliem. Fotofiksāžas.
4. Būvmateriālu ražošanas procesa iepazīšana.
5. Prakses atskaites sagatavošana. Prakses atskaites aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāt prakses pārskatu par praksi būvmateriālu ražotnē vai būvmateriālu veikalā un to aizstāvēt. Pārskats ir vienots, tehniski pareizs apraksts, ilustrēts ar zīmējumiem, shēmām, fotogrāfijām. Pārskata sastādīšanai izmantojami: reklāmas materiāli, veiktās fotofiksācijas un novērojumi. prakses pārskatā dots vērtējums, ko students guvis personīgos novērojumos, pārrunās ar speciālistiem un prakses vadītāju;
Prakses pārskats būvmateriālu veikalā satāv no: Ievada;Uzņēmuma struktūras apraksta; būvmateriālu apraksta un to sagrupēšana pēc īpašībām un pielietojuma; Detalizēta apraksta par piecu būvmateriālu grupām; prakses vērtējums.
Prakses pārskats būvmateriālu ražotnē satāv no: Ievada; Uzņēmuma struktūras apraksta; Ražoto būvmateriālu un to tehnoloģiskais ražošanas procesa apraksta; Ražošanas ekskursijas apraksta; Prakses vērtējuma.
Sastādot atskaiti nevar aprobežoties tikai ar būvmateriālu uzskaitījumu, bet aprakstot to īpašības un dodot to pielietojumu praktikanta kompetences ietvaros

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti pastāvīgi iziet praksi un sastāda prakses Pārskatu, kas ir vienots, tehniski pareizs apraksts, ilustrēts ar zīmējumiem, shēmām, fotogrāfijām. Pārskata sastādīšanai izmantojami: reklāmas materiāli, veiktās fotofiksācijas un novērojumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir no iesniegtās prakses atskaites atbilstības novērtēšanas prakses saturam (20%) prakses vadītāja uzņēmumā vērtējuma (20%) un prakses aizstāvēšanas (60%) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra


.....

Papildliteratūra

.....

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Būvinženieris” ISSN 1691-9262

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība