Kursa kods BūvZP010

Kredītpunkti 3

Inženierģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Valdis Veinbergs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

Kursa anotācija

Praksē apgūst topogrāfisko uzmērīšanu; virsmas nivelēšanu un līdzināšanas projektēšanu; ceļa trases nospraušanu un uzmērīšanu, profilu sastādīšanu un projektēšanu tajos; būvobjekta asu nospraušanu; dažādus ģeodēziskos darbus būvniecības procesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin darbu veidus līnijveida būvju trases ģeodēziskajā izpētē, grafisko materiālu sastādīšanu un projektēšanu virsmas līdzināšanai.
Būvobjekta nospraušanas kamerālos darbus un nospraušanu dabā.
Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski, vadoties no dotā uzdevuma konkrētos apvidus apstākļos, strādāt rūpīgi un precīzi kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu dokumentus atbilstoši izvirzītām prasībām. Izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, turpmākas izglītošanās nepieciešamību, atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.
Prasmju novērtējums tiek pārbaudīts izpildot prakses atskaiti par veiktajām ģeodēziskajām darbiem un mācību prakses aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Iepazīšanās ar prakses uzdevumiem, sadalīšanās grupās, ģeodēzisko instrumentu saņemšana un to pārbaude.
2. Topogrāfiskā uzmērīšana – objekta rekogniscēšana, atbalstpunktu ierīkošana, atbalstpunktu uzmērīšana un apstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana un mērījumu datu apstrāde, topogrāfiskā plāna sastādīšana.
3.Uzmērīšana ar taisnleņķa uzmērīšanas metodi, plāna sastādīšana.
4. Ceļa trases nospraušana, uzmērīšana un mērījumu datu apstrāde. Ceļa trases plāna, garenprofila, šķērsprofilu sastādīšana un projekta atzīmju aprēķināšana un iezīmēšana.
5. Laukuma ģeometriskā nivelēšana, mērījumu datu apstrāde, reljefa plāna sastādīšana, horizontāla un slīpa būvlaukuma projektēšana un plāna sastādīšana.
6. Nepieejama attāluma noteikšana, sienas sānsveres noteikšana, augstuma noteikšana ar trigonometrisko metodi, pagaidu repera ierīkošana, uzmērīšana un mērījumu datu apstrāde, abrisa sastādīšana.
7. Leņķa nospraušana ar paaugstinātu metodi, telpas horizontālā un vertikālā uzmērīšana, mērījumu apstrāde un telpas izpildmērījuma plāna sastādīšana.
8.Ēkas galveno būvasu nospraušanas elementu aprēķināšana, ēkas galveno būvasu nospraušana apvidū.

9.Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem mācību prakses uzdotajiem uzdevumiem, sastādītai prakses atskaite. Sekmīgi aizstāvēta prakses atskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir nepieciešams patstāvīgi izpildīt prakses uzdevumus, vadoties pēc lekcijās definētajām prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses aizstāvēšanas vērtējums atbilstoši punktiem:
5 viduvēji - 5
6 gandrīz labi - 6
7 labi - 7
8 ļoti labi - 8
9 teicami - 9

10 izcili – 10

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"". Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. https://likumi.lv/ta/id/274935

4. Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Latvijas Vēstnesis, 65, 26.04.2012. https://likumi.lv/ta/id/246998

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma "Būvniecība" pilna laika studijās.