Kursa kods BūvZ6045

Kredītpunkti 3

Ģeodēziskā atbalsta sistēma I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt informācija par ģeodēzisko atbalsta sistēmu nozīmi valsts tautsaimniecības sekmīgā attīstībā, to izvēršanas principiem, ilgtermiņa aizsardzību un saglabāšanu. Aplūkotas uzmērīšanas metodes, rekonstrukcijas darbi, aktuālie normatīvajiem dokumenti, uzmērīšanas darbu organizēšanu. Maģistranti apgūst iemaņas, strādājot ar uzmērīšanā lietojamiem instrumentiem, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par ģeodēzisko tīklu sistēmu veidiem, to veidošanas metodēm, ņemot vērā paredzētos tīkla uzdevumus, precizitātes raksturlielumus un apvidus raksturu - eksāmens
• prasmes patstāvīgi izpildīt precīzos leņķu, attālumu paaugstinājumu un GNSS mērījumus, matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus un novērtēt to precizitāti - eksāmens

• kompetence racionāli organizēt nepieciešamās precizitātes ģeodēziskā tīkla izveidi, izvēloties piemērotākās metodes un instrumentus atkarībā no tīkla uzdevuma - eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Profesionālās darbības saistība ar Zemes virsmas attēlošanu un to pielietojumu problemātiku; (1h)
2. Zemes virsma un tās matemātisko aprakstu pamati, Koordinātu sistēmas pasaulē, augstuma sistēmas, to savstarpējā saistība; (1h)
3. Zemes virsmas attēlu veidošanas pamatprincipi plaknē; (1h)
4. Plaknes koordinātu sistēmas, pasaulē un Latvijā lietotās projekcijas; (1h)
5. Koordinātu pārrēķinu nepieciešamība un principi; (1h)
6. Izpratne par Ģeodēziskajiem mērījumiem; (1h)
7. Izpratne par Zemes virsmas attēlu mērogiem un attēlošanas precizitātēm; (1h)
8. Praktiskās Zemes virsmas sasaistes nodrošinājums ar matemātisko atskaites sistēmu; (1h)
9. Ģeodēziskie tikli un to sistēmas, ģeodēziskās atbalsta sistēmas struktūra un tās uzturēšana; (1h)
10. GNSS pielietojuma principi un pamati; (1h)
11. Ģeodēziskās zīmes un to izveidošanas pamati; (1h)
12. Ģeodēzisko tīklu projektēšana un pielietojums dažādiem mērķiem. (1h)

Laboratorijas darbi:
1. Koordinātu sistēmas - praktiskais pielietojums (nolasīšana, atlikšana, mērīšana) mērogu noteikšana - aprēķini; (2h)
2. Attālumu un laukumu mērīšana un noteikšana plānos un kartēs kā arī to projektēšana plānā pēc mērījumiem; (2h)
3. Virzienu un azimutu mērīšana un noteikšana plānos un kartēs, to atlikšana pēc mērījumu datiem; (2h)
4. Mērījumu izpilde ar ģeodēziskiem instrumentiem – teodolīts/ elektroniskais tahiometrs; (2h)
5. Mērījumu izpilde ar ģeodēziskiem instrumentiem – nivelieris/ profilu izstrāde; (2h)
6. Mērījumu izpilde ar ģeodēziskiem instrumentiem – GNSS uztvērējs/ plāna izstrāde. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi saistīti ar Laboratorijas darbu izpildes gaitu – apgūstot papildus zināšanas (studējot literatūru , meklējot informāciju interneta vietnēs) un praktisku pieredzi konkrēto uzdevumu veiksmīgam risinājumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu kārto rakstiski (pēc biļetes) un mutiski – atbildot uz jautājumiem

Obligātā literatūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU. 2007. 165 lpp.Resurss pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/ag.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.

3. Strang G., Borre K. Linear algebra, geodesy and GPS. Wellesley: Cambridge Press, 1997.

Papildliteratūra

1. www.gim-internationa.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.trimble.com

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmai "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" kā obligātais kurss.