Kursa kods BūvZ6041

Kredītpunkti 30

Maģistra darbs

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā810

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits810

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkotas literatūras studijas par maģistra darba tēmu, zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Eksperimentālo darbu veikšanas metodika un rezultātu apstrāde, matemātisko modeļu izvēle un pamatojums saistībā ar maģistra darbu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētniecības darbu plānošanu, veikšanu un rezultātu analīzi.
Prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus, kā arī noformulēt darba secinājumus.
Kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu, veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.
Maģistra darba vērtējums - pēc prezentācijas Valsts pārbaudījumu komisijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Literatūras studijas par izvēlēto maģistra darba tēmu.
2. Zinātniskā darba hipotēzes izvirzīšana.
3. Eksperimentālo (analītisko) pētījumu darbu plāna sastādīšana.
4. Eksperimenta iekārtas (objekta) izvēle un sagatavošana.
5. Maģistra darba satura veidošana.
6. Eksperimentu veikšana un rezultātu iepriekšēja izvērtēšana.
7. Eksperimentu veikšana.
8. Eksperimentālo (analītisko) pētījumu rezultātu grafiska attēlošana.
9. Pētījumu rezultātu statistiskā analīze.
10. Matemātiskā modeļa izveidošana un aprobācija.
11. Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
12. Maģistra darba rakstīšana un noformēšana.
13. Prezentācijas materiālu sagatavošana.
14. Maģistra darba prezentēšana katedras sēdē. Prezentācijas materiālu noformēšana.
15. Maģistra darba prezentēšana Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, rakstiski noformēts, iesniegts katedrā Maģistra darbs. Darbs prezentēts un aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijā Pārbaudes veids – vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studiju apkopojums par darba tēmu.
Darba metodikas apraksts.
Eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošana.
Eksperimentālo pētījumu veikšana.
Pētījumu rezultātu analīze un secinājumu noformulēšana.
Maģistra darba rakstīšana un noformēšana.
Darba prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Literatūras studiju apkopojuma, darba metodikas izstrādes un eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošanas kvalitāte; maģistra darba izstrādes un noformējuma kvalitāte; darba prezentācijas un diskusijas vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Harris, H G/ Structural modelling and experimental techniques/ H G Harris, G M Sabnis.- 2nd ed. London, New York,... CRC Press, 1999.- 789 pp.
2. Fu, Feng: Advanced modelling techniques in structural design.- City University London. Chichester, United Kingdom; Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2015, 258 p.
3. Kottegoda, N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Papildliteratūra

1. Floyd, Anthony C. Green building: a professional's guide to concepts, codes and innovation : includes IgCC provisions/ Anthony C. Floyd, Allan Bilka.- Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning, 2012., 271 lpp.
2. Civil engineering heritage in Europe: 18th-21st century / [editorial board: Gorazd Humar, editor-in-chief... [et al.]]; European Council of Civil Engineers. - Nova Gorica : Grafika Soča, 2009. - 375 p.
3. Stepinski, Tadeusz. Advanced structural damage detection: from theory to engineering applications/ Tadeusz Stepinski, Tadeusz Uhl and Wieslaw Staszewski. - Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, [2013], 328 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”