Kursa kods BūvZ6040

Kredītpunkti 22.50

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā600

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits600

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6039, Maģistra darbs I

Aizstātais kurss

BūvZN003 [GBUVN003] Maģistra darbs II

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkota zinātniskā darba struktūra un noformēšana. Eksperimentālo darbu veikšanas metodika un rezultātu apstrāde, matemātisko modeļu izvēle un pamatojums saistībā ar maģistra darbu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētniecības darbu plānošanu, veikšanu un pētījumu rezultātu analīzi.
Prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus, kā arī noformulēt darba secinājumus.
Kompetence veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.
Maģistra darba vērtējums - pēc prezentācijas katedras sēdē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba satura veidošana.
2. Eksperimentu veikšana un rezultātu iepriekšēja izvērtēšana.
3. Eksperimentu veikšana.
4. Eksperimentālo (analītisko) pētījumu rezultātu grafiska attēlošana.
5. Pētījumu rezultātu statistiskā analīze.
6. Matemātiskā modeļa izveidošana un aprobācija.
7. Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana
8. Maģistra darba rakstīšana un noformēšana.
9. Prezentācijas materiālu sagatavošana.
10. Maģistra darba prezentēšana katedras sēdē. Prezentācijas materiālu galīga noformēšana.
11. Maģistra darba galīga noformēšana un iesniegšana katedrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, rakstiski noformēts un katedrā iesniegts Maģistra darbs. Pārbaudes veids - Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Eksperimentālo pētījumu veikšana.
Pētījumu rezultātu analīze un secinājumu noformulēšana.
Maģistra darba rakstīšana un noformēšana.
Darba prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba izstrādes un noformējuma kvalitāte; darba prezentācijas un diskusijas vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Harris, H G/ Structural modelling and experimental techniques/ H G Harris, G M Sabnis.- 2nd ed. London, New York,... CRC Press, 1999.- 789 pp.
2. Fu, Feng: Advanced modelling techniques in structural design.- City University London. Chichester, United Kingdom; Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2015, 258 p.
3. Kottegoda, N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Papildliteratūra

1. Floyd, Anthony C. Green building: a professional's guide to concepts, codes and innovation : includes IgCC provisions/ Anthony C. Floyd, Allan Bilka.- Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning, 2012., 271 lpp.
2. Civil engineering heritage in Europe: 18th-21st century / [editorial board: Gorazd Humar, editor-in-chief... [et al.]]; European Council of Civil Engineers. - Nova Gorica: Grafika Soča, 2009. - 375 p.
3. Stepinski, Tadeusz. Advanced structural damage detection: from theory to engineering applications/ Tadeusz Stepinski, Tadeusz Uhl and Wieslaw Staszewski. - Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, [2013], 328 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”