Kursa kods BūvZ6039

Kredītpunkti 7.50

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti tiek informēti par literatūras studiju nozīmi sakaņā ar maģistra darba tēmu, zinātniskā darba struktūru un noformēšanu. Pēc tēmas un uzdevumu formulēšanas studenti izstrādā pētījumu metodiku, kurā paredz teorētisko, eksperimentālo un rezultātu analīzes sadaļu. Kursa pirmajā daļā īpaša uzmanība veltīta eksperimentālajai sadaļai - metodikas izvēlei, pētījumu plāna sastādīšanai, pētījumu bāzes sagatavošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētniecības darbu principiem un plānošanu.
Prasmes veikt teorētiskus un eksperimentālus pētījumus, kā arī veikt rezultātu analīzi.
Kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu un realizēt šos pētījumus.
Kursa rezultāti apkopojami kā maģistra darba sastāvdaļa (melnrakstā)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Literatūras studijas par izvēlēto maģistra darba tēmu.
2. Zinātniskā darba hipotēzes izvirzīšana un darba metodikas izstrāde.
3. Teorētisko un eksperimentālo pētījumu darbu plāna sastādīšana.
4. Eksperimenta bāzes (stends, pētāmais objekts, mērīšanas līdzekļi) sagatavošana.
5. Kursa rezultātu apkopojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par literatūras studijām, darba metodikas izstrādi un eksperimenta sagatavošanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studiju apkopojums, darba metodikas apraksts un eksperimenta bāzes sagatavošana. Rezultātu apkopojums melnrakstā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Literatūras studiju apkopojuma, darba metodikas izstrādes un eksperimenta iekārtas (objekta) sagatavošanas kvalitāte.

Obligātā literatūra

1. Harris, H G/ Structural modelling and experimental techniques/ H G Harris, G M Sabnis.- 2nd ed. London, New York,... CRC Press, 1999.- 789 pp.
2. Fu, Feng: Advanced modelling techniques in structural design.- City University London. Chichester, United Kingdom; Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2015, 258 p.
3. Kottegoda, N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Papildliteratūra

1. Floyd, Anthony C. Green building: a professional's guide to concepts, codes and innovation : includes IgCC provisions/ Anthony C. Floyd, Allan Bilka.- Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning, 2012., 271 lpp.
2. Civil engineering heritage in Europe: 18th-21st century / [editorial board: Gorazd Humar, editor-in-chief... [et al.]]; European Council of Civil Engineers. - Nova Gorica : Grafika Soča, 2009. - 375 p.
3. Stepinski, Tadeusz. Advanced structural damage detection: from theory to engineering applications/ Tadeusz Stepinski, Tadeusz Uhl and Wieslaw Staszewski. - Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, [2013], 328 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”