Kursa kods BūvZ6036

Kredītpunkti 4.50

Būvniecības tehnoloģijas un organizēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Aizstātais kurss

BūvZM008 [GBUVM008] Būvniecības tehnoloģijas un organizēšana

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar jaunākajām būvdarbu tehnoloģijām un risinājumiem, būvdarbu vadīšanas novitātēm, likumdošanas aktualitātēm būvniecības jomā, kā arī ar ilgtspējīgas un ekoloģiskas būvniecības principiem un izmantojamām būvniecības tehnoloģijām, BREEAM LV kritērijiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zin likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīvos aktus; būvniecības darbu procesus, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanas, organizēšanas un vadīšanas principus būvobjektā. Izprot ilgtspējīgas būvniecības principus, pielietojamās tehnoloģijas un novitātes, kā arī BREEAM LV kritērijus. 1., 2. Kontroldarbs.
• Prasmes: spēj veikt būvdarbu plānošanu, atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām. Praktiskie darbi.
• Kompetence: prot orientēties būvniecības jaunākajās tehnoloģijās, būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas jautājumos. Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads studiju kursā. Jaunākās likumdošanas aktualitātes būvniecībā. Būvniecības saistība ar Bioekonomikas jomām. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
2 LR likums "Publisko iepirkumu likums". Zaļais publiskais iepirkums. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
3 Ekoloģiskā būvniecība. Tehnoloģiskie risinājumi ekoloģiskajā būvniecībā. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
4 1. kontroldarbs. Likumdošanas aktualitātes būvniecībā. 1h lekcija.
5 Ilgtspējīgas un videi draudzīgas būvniecības principi un tehnoloģijas. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
6 Videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju pielietošana būvniecībā. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
7 Ilgtspējīga būvniecība. Ekoloģiska būvniecība. Būtiskās prasības būvēm. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
8 Pielietojamās būvdarbu tehnoloģijas un materiāli. Darbu organizēšanas metodes. 2.kontroldarbs. 1h lekcija.
9. BREEAM-LV. Vērtēšanas kritēriji. Projektēšanas posms. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
10 Vērtēšanas kritēriji. Būvniecības posms. Uzturēšanas posms. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
11 Iepazīšanās ar jaunākajām būvdarbu tehnoloģijām un risinājumiem Latvijā un pasaulē. Praktiskie piemēri. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi.
12 BIM būvlaukumā – iespējas un risinājumi. Praktiskie piemēri. 1h lekcijas, 2h praktiskie darbi.
13 Efektīva būvniecības vadība izmantojot BIM. 1h praktiskie darbi.
14 3.kontroldarbs.Ilgtspējīga būvniecība. BREEAM LV. 1h praktiskie darbi.
15 FIDIC līgumi būvniecībā. 1h praktiskie darbi.
16 Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums un izvērtējums. 1h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā, ieskaitīti 2 kontroldarbi, referāts, prezentācija, praktiskie darbi, Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāts par būvdarbu tehnoloģijas jaunākajiem risinājumiem.
2. Prezentācija par referāta tēmu studentu konferencē.
3. Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, prezentācijas un referāta, kā arī praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu atzīmēm, prezentāciju un referātu atzīmēm, un eksāmena jautājumu vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bokalders V, Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, efektīvas un racionālas ēkas .Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013, 690 lpp., ISBN 978-9984-9961-9-6.
2. Vide un ilgtspējīiga attīstība. Redaktori M.iKļaviņš un J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.ISBN 978-9984-45-220-3
3. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
2. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
3. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
4. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396.

Papildliteratūra

1. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.
2. Lancers, J. Būvniecība Latvijā, 1918-2018: 3 sējumos. 1. sēj. [Rīga]: [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018.
3. Latvija. Nacionālā enciklopēdija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas būvniecība. Rīga: LILITA LAB, ISSN 1691-4058.
2. Latvijas architektūra. Rīga LILITA LAB, ISSN 1407-4923
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 1691-9262
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Būvniecība.