Kurs-Code BūvZ6033

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lilita Ozola

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes /[sastādītāja Kristīne Mārtinsone]. [Rīga] : RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Smotrovs, Jānis.: Varbūtību teorija un matemātiskā statistika: [mācību grāmata dabaszinātņu un inženierzinātņu studentiem]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004-2007. 2 sēj.
3. Arhipova, Irina: Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis/ Irina Arhipova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
4. Kottegoda, Nathabandu T.: Applied statistics for civil and environmental engineers /Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso. Oxford ; Malden, MA : Blackwell Publishing, 2008. 718 pp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Hofmann, Angelika H. Scientific writing and communication : papers, proposals, and presentations /Angelika H. Hofmann. New York ; Oxford : Oxford University Press, 2010., 682 pp.
2. Paura, Līga. Neparametriskas metodes : SPSS datorprogramma : [māc. līdz.] /Līga Paura, Irina Arhipova. Jelgava : LLKC, 2002. 148 lpp.
3. Day, Robert A. How to write and publish a scientific paper /Robert A. Day, Barbara Gastel. Cambridge: Cambridge University Press, 2006., 302 lpp.
4. Statistics for Earth and Environmental Scientists/ John H. Schuenemeyer, Lawrence J. Drew. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, 407 lpp. LLU:Uzziņu un inform. centrs

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. GEO : izzināt un saprast pasauli. Rīga: Izdevniecība Lilita Z. ISSN 1691-5046