Kursa kods BūvZ6026

Kredītpunkti 2

Galīgo elementu metode

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek izklāstīti Galīgo Elementu metodes pielietojuma konstrukciju analīzē teorētiskie un praktiskie aspekti. Ir definēti galvenie Galīgo Elementu tipi un tiem atbilstošās matemātiskās sakarības, šo sakarību iekļaušana datorprogrammās, kā arī rekomendācijas par datorprogrammu pielietojumu inženieru praksē. Kurss ir paredzēts gan pētniekiem, gan praktizējošiem inženieriem, kuri cenšas risināt konstrukciju projektēšanas problēmas, izmantojot modernu un efektīvu Galīgo Elementu metodi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par tehnisko informācijas analīzi būves Galīgo Elementu modeļa izveidē. Prasmes: Ieejas datu sagatavošana un rezultātu interpretācija darbā ar Galīgo Elementu metodes datorprogrammām. Kompetence būvprojekta modeļa iespējamo variantu izvēlē atbilstoši būves funkcijai, slodzēm, materiāliem un tehnoloģijām. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Konstrukcijas aprēķina shēmas diskretizācija - Galīgie Elementi (GE). 6 st.
2. Galīgo elementu tipi - stieņi, sijas, plātnes, čaulas. Galīgo elementu brīvības pakāpes. 2 st.
3. GE stinguma matrica un aprēķina shēmas (ansambļa) stinguma matrica. Koordinātu transformācijas. 4 st.
4. GEM vienādojumu sistēmas pieraksts matricu formā un atbilstošs datora algoritms EXCEL formātā. 4 st.
5. GEM algoritma realizācija stieņu sistēmām: kopnēm un rāmjiem. 6 st.
6. Aprēķina rezultātu analīze un vizualizācija. 4 st.
7. Populārāko GEM programmu sistēmu tehniskās iespējas un lietotāja vides elementi. 4 st.
8. GEM programmu sistēmu sasaiste ar Būvju Informācijas (BIM) sistēmām. 2 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtot eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā studenti gatavo vismaz 1 īsu referātu (mutiski) par kādas no kursā apskatāmo tēmu problēmām, to risinājumiem. Patstāvīgais darbs (rakstiski) – Galīgo Elementu metodes algoritma realizācija EXCEL formātā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par testu, ja vismaz 50% no atbildēm ir pareizas.
Patstāvīgo darbu un tā prezentāciju vērtē pēc diviem kritērijiem: 1) uzdevuma izpildes pareizības;
2) spējas diskusijā pamatot sava darba metodes un rezultātus. Eksāmens testa jautājumu veidā par kursā apskatītām tēmām.

Obligātā literatūra

1. MacLeod, Iain A. Modern structural analysis: modelling process and guidance/ I.A. MacLeod. - London: Thomas Telford, 2005.
2. McCormac, Jack C. Structural analysis: using classical and matrix methods / Jack C. McCormac. - 4th ed. - Hoboken, NJ : John Wiley, c2007.
3. Bulavs, Felikss. Skaitlisko aprēķinu realizācijas metodes: būvniecības specialitātes studentiem / F. Bulavs, I. Kiščenko, I. Radiņš; Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvmehānikas katedra. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008.

4. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. R. Hulse, J.A. Cain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika, sadaļa “Galīgo elementu metode”, autors: B.Ķirulis

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ietverts VBF profesionālā maģistra studiju programmā Būvniecība.