Kursa kods BūvZ5052

Kredītpunkti 4.50

Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZM003 [GBUVM003] Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku izpratni par ģeoinformācijas atbalsta speciālistu un struktūru darbību krīžu pārvarēšanas periodos, to vietu un lomu dažādu krīžu telpiskās plānošanas un attīstības prognožu/ scenāriju izstrādēs kā to pārvarēšanas un vadības procesu atbalsta un nodrošinājuma sagatavošanā. Studenti tiek iepazīstināti ar ģeoinformācijas atbalsta speciālistu un struktūru darbības organizāciju krīžu pārvarēšanā, kompetencēm un atbildību par izstrādājamo telpisko produktu klāstu un nodrošinājuma funkciju izpildi, to iesaisti iespējamo krīžu attīstības ietekmju prognozēšanas procesos un procedūrās, savlaicīgi gatavojot krīžu pārvarēšanas organizācijas un struktūras to uzdevumu efektīvai izpildei. Praktiskajos darbos apgūst iemaņas dažādu ģeoinformācijas produktu izstrāžu plānošanu, organizāciju un izpildi. Pārzina struktūru un speciālistu vietu, darbību un sadarbības organizācijas pamatus krīžu pārvarēšanas periodā. Veidojot praktiskas iemaņas krīžu ģeoinformācijas nodrošinājuma plānošanā un izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbību krīžu pārvarēšanas periodos, atbalstot krīžu prognozēšanas telpisko plānošanu, seku prognozēšanu un to ietekmju noteikšanu, kā arī telpiskās plānošanas atbalsta organizāciju krīžu attīstības prognozēšanā un pārvarēšanas plānošanā, orientējoties teorijas un prakses jautājumos – kontroldarbi
2.Prot orientēties ģeoinformācijas speciālistu un struktūru iesaistē krīžu vadības telpiskās plānošanas organizācijas un realizācijas pasākumos, spēj pareizi identificēt to iesaistes nepieciešamību ģeoinformācijas atbalsta nodrošinājumā un konkrētu krīžu vadības organizācijas atbalstam krīžu pārvarēšanas plānošanas un to attīstības prognožu izstrādēs – kontroldarbi un praktiskie darbi
3. Spēj racionāli izvērtējot krīzes apdraudējumus un attīstību definēt nepieciešamo ģeoinformācijas speciālistu un struktūru iesaistes pamatojumus, tā uzdevumus, produktus, to izstrādes termiņus. Atbilstoši krīzes attīstības prognozēm noteikt telpiskā atbalsta speciālistu un struktūru iesaistes pamatojumus, pasākumu un produktu nepieciešamību, iespējas un apmērus – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Krīzes vadības darba organizācijas pamati un telpiskās plānošanas speciālistu un struktūru vieta un nozīme tajos; (1h)
2. Krīzes vadības un pārvarēšanas mērogi, to saistība ar ģeoinformācijas atbalstam nepieciešamiem mērogiem, apjomiem un iesaistāmo speciālistu resursu lielumu; (1h)
3. Krīzes vadības prognožu un pārvarēšanas plānošanas ģeoinformācijas atbalsta procesu slodzes dinamikas attīstība un izmaiņas krīzes pārvarēšanas periodā; (1h)
4. Krīžu vadībā iesaistāmo ģeoinformācijas speciālistu (un to struktūru) profesionālā iedalījuma specializācijas, to uzdevumi atbilstoši specializācijai; (1h)
5. Krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta struktūru veidi un to uzdevumi; (1h)
6. Militārās krīzes plānošana un vadība, ģeoinformācijas atbalsta struktūru un speciālistu iesaistes organizācijas pamati; (1h)
7. Militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta struktūru sistēmu izveides un darbības pamati; (1h)
8. Geoinformācijas speciālistu un struktūru izveides plānošanas pamati, telpiskā atbalsta organizācijai; (1h)
9. Ģeoinformācijas telpiskās plānošanas atbalsta spēju un speciālistu iesaistes apjomu aprēķini; (1h)
Kontroldarbs -1; (1h)
10. Militārās krīzes vadības un pārvarēšanas ģeoinformācijas struktūras, to veidi, uzdevumi, hierarhijas pakļautība; (1h)
11. Militāro struktūru sistēma, to iedalījums, personāls, komplektācija, ekipējums un pakļautības kārtība; (1h)
12. Krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta tehniskā nodrošinājuma personāla un struktūru spēju piesaistes un plānošanas pamati; (1h)
13. Ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta vienības (ĢNAV) un komandas – to veidi, struktūras un uzdevumi; (1h)
14. Ģeoinformācijas atbalsta materiālu, datu krājumu izveides/uzturēšanas plānošana un uzglabāšana krīžu pārvarēšanas vajadzībām; (1h)
15. Ģeoinformācijas datu (telpiskās informācija), pieejamības organizācija un struktūras, to sagatavošana un darbība; (1h)
16. Gatavās (glabāšanā esošās) ģeoinformācijas produktu un datu piegāžu plānošanas un realizācijas principi, normatīvi, organizācija un struktūras; (1h)
17. Krīzes atbalsta telpisko datu un produktu ieguves un lietošanas organizācija, izmantojot civilo institūciju datu bāzes un to darba struktūras – atbilstoša to turētāju personāla un struktūrvienību sagatavošana, treniņu nepieciešamība; (1h)
18. 3D datu izstrādes un modelēšanas struktūras un personāls, to sagatavošana darbam krīžu plānošanas un vadības procesos; (1h)
19. Tālizpētes/ fotogrammetrija krīžu pārvarēšanas speciālisti un struktūras, to uzdevumi un darbība krīžu pārvarēšanas atbalstam, specifiskās sagatavotības un treniņu organizācija; (1h)
20. Telpiskās informācijas atjaunošanas un precizēšanas struktūras, to darbība krīzes plānošanas un pārvarēšanas laikā; (1h)
21. Militārās apvidus un situācijas izlūkošanas informācijas ieguves un apstrādes struktūras to uzdevumi, komplektācija un darbības principi; (1h)
22. Ģeoinformācijas atbalsta personāla un struktūru iesaistes plānošana un realizācija krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta darbu organizācijā; (1h)
Kontroldarbs 2; (1h)

Praktiskie darbi:
Studenti saņem individuālas izpildes tematikas uzdevumus atbilstoši uzskaitītajiem uzdevumiem
1. Krīzes pārvarēšanas vadības kartes pamatnes sagatavošana, atbilstoši saņemta uzdevuma – notikuma situācijai; (1h)
2. Krīzes pārvarēšana ģeoinformācijas nodrošinājuma veidu un apjomu aprēķini; (1h)
3. Krīzes pārvarēšanas atbalstam nepieciešamās struktūras un personāls – to spēju aprēķini un salīdzinājums ar noteikto uzdevumu izpildes apjomiem (2h)
4. Krīzes pārvarēšanas dinamika un ģeoinformācijas atbalsta izpildes laika grafika izstrāde, iesaistāmo struktūru piesaistes termiņu un spēju plānojums; (2h)
5. Krīzes pārvarēšanai pieejamo ģeoinformācijas struktūru resursu to izvietojuma, atrašanās vietu un pārvietošanās plānojumu izstrāde un darbības telpiskā attēlojuma sagatavošana; (5h)
• Krīzes pārvarēšanas resursu pārvietošanas un darbības vietu un laiku telpiskā plānojuma (kartes) izstrāde un saskaņošana ar ģeoinformācijas struktūru darbību;
• Ģeoinformācijas atbalsta struktūru pārvietošanās plānojums un pārvietošanās maršruta karšu komplektu izstrādes;
• Ģeoinformācijas produktu piegāžu aprēķini no rezerves glabātuvēm krīzes pārvarēšanas struktūrām, to komplektēšanas, iekraušanas un piegādes (vešanas) plānošanas aprēķini telpā un laikā, piegādes maršrutu karšu izstrādes;
6. 3D modelēšanas struktūras produkta izstrāde, demonstrācijas prototipa sagatavošana un demonstrācija, t. sk. izpildes laika aprēķini un produkta nogādes demonstrācijai plānojums un sagatavošana; (3h)
7. Operatīva tālizpētes telpiskās informācijas ieguves un integrēšanas plānošana krīzes pārvarēšanas telpiskajos produktos un izpilde, t. sk. veicot darbu apjomu plānošanu un pārvietošanās karšu izstrādes; (4h)
8. Militāro dienestu priekšnieku un ģeoinformācijas atbalsta struktūru vadītāju darba karšu un plānu sagatavju izstrādes; (2h)
9. Militārās operācijas ģeoinformācijas atbalsta – struktūru darbības nodrošinājuma plānojums (uz kartes); (2h)
10. Praktisko darbu aizstāvēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbus izstrādā saistībā un secībā tos saskaņojot ar praktisko darbu uzdevumiem un grafiku.
Uzdevumi:
- identificēt katastrofas (krīzes) pārvarēšanas ģeoinformācijas nodrošinājuma apjomus un termiņus veikt piesaistāmo struktūru un personāla izmantošanas aprēķinus, rezultātus attēlot telpiskā dokumentā;
- Veikt krīzes pārvarēšanas dažādu pozīciju un uzdevumu izpildes ģeoinformācijas struktūru nodrošinājuma plānošanas darbības, aprēķinus un attēlot to telpiskā dokumentā;
- Sagatavot ģeoinformācijas vienību operēšanas – pārvietošanas plānošanas aprēķinus maršrutu kartes, nosakot nepieciešamā transporta apjomus un atbalstu;
- plānot krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta vienību darbību un izstrādāt krīzes pārvarēšanas telpisko produktu paraugus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Jābūt izpildītiem, nodotiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem;
2. Pozitīvi novērtētiem kontroldarbu rezultātiem.
Ieskaite ar atzīmi, rakstiska un mutiska 10 baļļu sistēmā.
Ieskaites atzīme tiks koriģēta ņemot vērā kontroldarbu vērtējumus un praktisko darbu aizstāvēšanas vērtējumu.

Obligātā literatūra

Likumi LV
Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
MK noteikumi
Krīzes vadības padomes nolikums: MK noteikumi Nr. 42 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.01.2011. Stājas spēkā 21.01.2011. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/224553-krizes-vadibas-padomes-nolikums

Papildliteratūra

- Valsts civilās aizsardzības plāns
Par Valsts civilās aizsardzības plānu: MK rīkojums Nr. 476 [tiešsaiste]. Pieņemts 26.08.2020. Stājas spēkā 26.08.2020. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu
- Valsts aizsardzības plāns [tiešsaiste]. Spēkā ar 2020. g. 26. augustu. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/valsts-civilas-aizsardzibas-plans?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F
- Nacionālās drošības koncepcija. Pieņemts: 02.11.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55278-nacionalas-drosibas-koncepcija
- Nacionālās drošības plāns.
Normatīvie akti:
- Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
- Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.03.2013. Stājas spēkā 10.04.2013. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
- Likumprojekts „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās