Kursa kods BūvZ5051

Kredītpunkti 4.50

Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZM004 [GBUVM004] Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku izpratni par krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas produktiem un darbībām, to vietu un lomu krīzes pārvarēšanas telpiskās plānošanas un vadības procesu savlaicīga atbalsta nodrošinājuma sagatavošanā. Studenti tiek iepazīstināti ar ģeoinformācijas atbalsta produktu veidiem, izstrādājamo telpisko produktu klāstu, to pielietojumu, nozīmi un lomu krīžu izcelsmes, to attīstības ietekmju prognozēšanas procesos un procedūrās, savlaicīgi gatavojot krīžu pārvarēšanas organizācijas un atbalstot tās krīzes uzdevumu efektīvai izpildei pašu krīžu pārvarēšanas laikā. Praktiskajos darbos apgūst iemaņas dažādu ģeoinformācijas produktu un atbalsta veidu izstrāžu organizācijā un izpildē atbilstoši konkrētu krīžu mērogiem, veidiem, to attīstības gaitai, seku prognozēšanai izmantojot telpisko informāciju un nodrošinot to pārvarēšanas vadības efektivitāti. Veidojot praktiskas iemaņas piemērotāko telpisko produktu izvēlei un izstrādei krīžu prognozēšanas, noteikšanas, attīstības un pārvarēšanas procesos nodrošinot telpiskās prognozēšanas atbalstu kā pārvarēšanas pasākumu plānojuma un realizācijas elementu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina krīžu pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas atbalsta produktus un darbības to izcelsmes prognozēšanas periodos atbilstoši to veidiem un seku prognozēm, izcelsmei un ietekmēm, kā arī telpiskās plānošanas produktiem krīžu pārvarēšanas organizācijā, atbalsta prognozēšanā, attīstības un pārvarēšanas plānošanā, orientējoties teorijas un prakses jautājumos – kontroldarbi
2. Prot orientēties krīžu vadības telpiskās plānošanas ģeoinformācijas produktu izstrāžu organizācijas un realizācijas pamatos, spēj identificēt un izvēlēties atbilstošus ģeoinformācijas atbalsta produkts, ņemot vērā to lietošanas iespējas konkrētu krīžu veidu vadības organizācijas atbalstam plānošanas, vadības un to attīstības prognožu izstrādēs – praktiskie darbi
3. Spēj racionāli izvērtējot potenciālos krīzes apdraudējumus un attīstību definēt nepieciešamo ģeoinformācijas produktu izvēles atbalstu, apzinoties to specifiku, uzdevumus un izstrādes termiņus. Atbilstoši krīzes attīstības prognozēm noteikt telpiskā atbalsta darbību un produktu nepieciešamību, to iespējas un apmērus (teritoriju aptvērumus un produktu apjomus), definēt ģeoinformācijas produktu kvalitātes kritērijus, izmantojamos izejmateriālus, pielietojamos tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus, izpildes laika ierobežojumus, piegādājamo produktu pavairošanas formātus, apjomus, lietotājus un to specifiskās vajadzības atbilstoši krīžu pārvarēšanas uzdevumu izpildes nosacījumiem – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Krīzes vadības darba ciklu saturs, ģeotelpisko produktu izstrāžu un piegāžu plānošana; (1h)
2. Krīzes vadības un pārvarēšanas mērogi, to pārvarēšanas atbalstam nepieciešamās ģeoinformācijas produktu mērogi un apjomi; (1h)
3. Savlaicīgu krīzes izcelsmju prognožu un pārvarēšanas plānošanas ģeoinformācijas produkti un darbības, to specifika un lietojums krīzes pārvarēšanā; (1h)
4. Geoinformācijas produkti un darbības Krīzes izcelsmju un procesu plānošanā; (1h)
5. Krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta produktu veidi un to struktūra; (1h)
6. Militārās krīzes plānošanas un vadības ģeotelpiskie produkti un darbības, to izstrādes izvēles un principi; (1h)
7. Militārās krīzes pārvarēšanas prognožu un plānošanas ģeoinformācijas produkti un darbības; (1h)
8. Izpratne par krīzes vadības pārvarēšanas sagatavošanas ģeoinformācijas produktu veidiem; (1h)
Kontroldarbs -1; (1h)
9. Ģeoinformācijas telpiskās plānošanas atbalsta produktu izstrāžu aprēķini un sagatavošana krīžu vadībai; (1h)
10. Militārās krīzes vadības un pārvarēšanas sagatavošanas ģeoinformācijas atbalsta produkti un darbības; (1h)
11. Krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas produktu izgatavošanas tehniskā atbalsta plānošanas pamati; (1h)
12. Ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta vienības (ĢNAV) un komandas – to specializācijas ģeoinformācijas produktu izstrādēs un darbību nodrošinājumā; (1h)
13. Ģeoinformācijas atbalsta materiālu un datu krājumu uzkrājumu produkti krīžu plānošanai un pārvarēšanai; (1h)
14. Savlaicīgi sagatavoto ģeoinformācijas datu produktu un to sagatavošanas izejmateriāli, lietojamie ar piekļuves pieejamības organizāciju izmantojot interneta piekļuvi no datu glabātavām; (1h)
15. Standartizētie ģeoinformācijas pamatņu produkti, to uzdevumi, izstrādes prasības un paredzētais lietojums; (1h)
16. Standartizēto uzdevumu ģeoinformācijas produkti un produktu komplekti, to izstrādes, uzdevumi un lietojums; (1h)
17. Specializētie, tematiskie ģeoinformācijas produkti, to uzdevumi, izstrādes, un paredzētais lietojums; (1h)
18. Ātras izstrādes vienkāršotie produkti un aizstājēj produkti, to izstrādes, uzdevumi un pielietojums; (1h)
19. 3D dati, to izstrādes, uzdevumi, sagatavošana telpiskās modelēšanas iespējām un lietošana krīžu plānošanas un vadības procesos; (1h)
20. Tālizpētes produkti un tehnoloģijas to ieguve un lietojums krīžu vadības procesos; (1h)
21. Telpiskās informācijas operatīvas atjaunošanas un precizēšanas rezultātu produkti; (1h)
22. Izstrādājamo krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas produktu (karšu un datu komplektu) formēšanas un noformēšanas prasības, kritēriji un noteikumi obligātie, rekomendējamie un pieņemtie; (1h)
Kontroldarbs 2; (1h)

Praktiskie darbi:
Studenti saņem individuālas izpildes tematikas uzdevumus atbilstoši uzskaitītajiem uzdevumiem
1. Krīzes pārvarēšanas vadības kartes pamatnes izvēle un sagatavošana atbilstoši saņemtā uzdevuma – notikuma situācijai; (1h)
2. Krīzes pārvarēšanas nodrošinājuma standartizēto ģeoinformācijas pamatņu komplekta atlase - izveide, sistematizācija un adaptācija konkrēta krīzes scenārija pārvarēšanai; (2h)
3. Izstrādā vienu no sekojošiem ģeoinformācijas produktiem: (16h)
a) Standartizēto uzdevumu ģeoinformācijas produktu un to komplektu izstrādes;
- Pārvietošanās maršrutu karšu komplekts;
- Karte ar pievienoto speciālo informāciju;
- Apvidus pārvarēšanas, šķērsošanas iespēju analīzes karte;
- Resursu izvietojuma un plānošanas karte;
- Krīzes attīstības karte, karšu komplekts;
- Ķīmisko, radiācijas vai citu kaitīgo vielu izplatīšanās – prognožu karte;
- Plānošanas un vadības procesu monitoringa karte.
- Speciālo interešu objektu detalizētais plāns;
- Plūdu prognožu karte;
- Transporta maģistrālu un ceļu dekonfliktācijas kartes vai karšu komplekti
- U.t.t
b) Specializētie, tematiskie ģeoinformācijas produkti;
- Apdraudēto populāciju karte;
- Analīzes uzdevumu risinājumu vai rezultātu karte;
- Apdraudēto teritoriju pārskata karte;
- Pārvietošanās šķēršļu karte;
- Resursu koncentrācijas vai izvietojuma plānojuma karte;
- Krīzes ietekmju vai ietekmju prognožu plānojuma karte;
- U.t.t.
c) Ātras izstrādes vienkāršotie produkti un aizstājēj produkti,
- Fotokarte - ortofotokarte;
- Fotokarte ar pievienoto kartogrāfisko vai citu telpisko informāciju;
- Kombinētā karte;
- Topogrāfisko uzmērījumu transformācijas rezultāti;
- Satelītkarte;
- Lāzesskanēšanas 2D attēla karte;
- Fotokartes ar izmainīto krāsu spektru;
- Infrasarkano attēlu fotokartes
- Panorāmas fotokartes;
- U.t.t
d) 3D datu modeļi
- Fotogrammetriskais 3D analīzes un demonstrācijas modelis;
- Lazerskanēšanas 3D analīzes un demonstrācijas modelis;
- Kombinētā 3D attēla demonstrācijas un analīzes modelis;
- Vizuālā lidojuma 3D modelis;
- Šķēršlu un redzamības 3D modelēšanas produkts.
- U.t.t.
4. Izgatavoto telpisko produktu (karšu un to datu komplektu) sagatavošanas un pavairošanas darbu apjomu un laika patēriņa aprēķini, to izsniegšanai lietotājiem; (1h)
5. Militārās operācijas ģeoinformācijas atbalsta produktu nodrošinājuma plānojums (uz kartes); (1h)
6. Specifisku taktisko pasākumu ģeoinformācijas nodrošinājuma produktu izstrādes (atbilstoši konkrēti definētiem uzdevumiem) (1h)
7. Praktisko darbu aizstāvēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbus izstrādā saistībā un secībā tos saskaņojot ar praktisko darbu uzdevumiem un grafiku.
Uzdevumi:
- identificēt katastrofas (krīzes) nodrošinājumam izvēlētās teritorijas pamatnes karti (datu bāza) to sagatavot lietošanai un izmatojot to kā bāzi – izpilda standarta karšu, kartogrāfisko un GIS datu meklēšanu un atlasi krīzes pārvarēšanas vajadzībām, izpilda atkasītā materiāla sagatavošanu lietošanai;
- Veikt krīzes ģeoinformācijas nodrošinājuma produktu paraugu izstrādes;
- Noteikt darbu apjomu un laika patēriņu izstrādātiem produktiem kā arī to izsniegšanai nepieciešamos pavairošanas aprēķinus un to pamatojumus;
- Plāno un izpilda atsevišķu militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta produktu paraugu izstrādes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Jābūt izpildītiem, nodotiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem;
2. Pozitīvi novērtētiem kontroldarbu rezultātiem.
Ieskaite ar atzīmi, rakstiska un mutiska 10 baļļu sistēmā.
Ieskaites atzīme tiks koriģēta ņemot vērā kontroldarbu vērtējumus un praktisko darbu aizstāvēšanas vērtējumu.

Obligātā literatūra

Likumi LV
Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
MK noteikumi
Krīzes vadības padomes nolikums: MK noteikumi Nr. 42 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.01.2011. Stājas spēkā 21.01.2011. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/224553-krizes-vadibas-padomes-nolikums;

Papildliteratūra

Politikas dokumenti:
- Valsts civilās aizsardzības plāns
Par Valsts civilās aizsardzības plānu: MK rīkojums Nr. 476 [tiešsaiste]. Pieņemts 26.08.2020. Stājas spēkā 26.08.2020. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu
- Valsts aizsardzības plāns [tiešsaiste]. Spēkā ar 2020. g. 26. augustu. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/valsts-civilas-aizsardzibas-plans?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F
- Nacionālās drošības koncepcija. Pieņemts: 02.11.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55278-nacionalas-drosibas-koncepcija
- Nacionālās drošības plāns.
Normatīvie akti:
- Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
- Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.03.2013. Stājas spēkā 10.04.2013. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
- Likumprojekts „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās