Kursa kods BūvZ5050

Kredītpunkti 4.50

Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Miks Brinkmanis-Brimanis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZM005 [GBUVM005] Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu par dažādu krīžu pārvarēšanas ģeotelpiskā atbalsta sagatavošanas pamatiem, faktoriem, plānošanas principiem un rezultātiem. Studenti tiek iepazīstināti ar vispārējo pieredzi un praksi dažādu veidu krīžu prognozēšanas un pārvarēšanas organizācijas ģeoinformācijas atbalsta organizēšanu un tā plānošanu – sagatavošanu veiksmīgam krīžu pārvarēšanas nodrošinājumam, tajā skaitā savlaicīgi sagatavojot dažāda veida ģeoinformācijas produktu un demonstrāciju sagataves – standarta produktus. Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās praktiskās iemaņas dažādu mērogu krīžu attīstības ģeoinformācijas atbalsta prognozēšanā un tā plānošanā, ņemot vērā atbalsta plānošanas ierobežojošos faktorus un to realizācijas aprēķinu pamatus atbilstoši konkrētu krīžu izcelsmei un attīstībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeoinformācijas atbalsta plānošanu atbilstoši krīžu veidiem, to seku prognozēm izcelsmi, kā arī pamatojoties uz konkrētu pieejamo telpiskās plānošanas atbalsta organizāciju un resursiem krīžu pārvarēšanai un novēršanai, orientējoties plānošanas teorijas un prakses jautājumos – kontroldarbi
2. Prot orientēties krīžu vadības ģeoinformācijas nodrošinājuma plānošanas organizācijas un realizācijas pamatos, spēj pareizi identificēt ģeoinformācijas atbalsta nepieciešamību un iespējas konkrētu krīžu veidu vadības organizācijas atbalstam – kontroldarbi un laboratorijas darbi
3. Spēj atbilstoši krīzes attīstības prognozēm, racionāli izvērtējot iespējamos krīzes apdraudējumus un attīstību, definēt nepieciešamo ģeoinformācijas atbalstu, tā uzdevumus, produktus to izstrādes termiņus un plānot telpiskā atbalsta pasākumu un produktu nepieciešamību, iespējas un apmērus. Definēt atbalsta produktu kvalitātes kritērijus, izmantojamos izejmateriālus, pielietojamos izpildes tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus, pieejamo ģeoinformācijas resursu iespējas un atbilstību ievērot izpildes laika ierobežojumus, piegādājamo produktu pavairošanas formātus, apjomus un to specifiskās vajadzības atbilstoši krīzes pārvarēšanas uzdevumu izpildei. – laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Krīzes un to pārvarēšanas attīstības vēsture un ģeoinformācijas atbalsta plānošana; (1h)
2. Ko jāsaprot formulējumu “Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem”, tā būtība, saturs, mērķi, uzdevumi un realizācijas kārtība, valsts apdraudējuma un militārās krīzes gadījumiem; (1h)
3. Krīzes vadības principi, organizācija un ģeoinformācijas nodrošinājuma sagatavošana; (1h)
4. Izpratne par krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta resursiem; (1h)
5. Krīzes vadības darba cikli un Ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta plānošana; (1h)
6. Krīzes vadības struktūras un ģeoinformācijas atbalsta nodrošinājuma organizācija – struktūras, kompetenču sadalījums, principi, starptautiskā pieredze; (1h)
7. Izpratne par krīzes vadības un pārvarēšanas mērogiem, to saistība ar ģeoinformācijas atbalsta plānojumu un apjomiem; (1h)
8. Krīzes prognožu un plānošanas procesi un ģeoinformācijas atbalsta plānojums, tā nozīme optimāla krīzes pārvarēšanas atbalstam; (1h)
9. Krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas plānošana Militāro krīžu un Civilās aizsardzības sistēmu atbalstam; (1h)
Kontroldarbs -1 (1h)
10. Krīzes vadības darba ciklu fāzes, to ģeoinformācijas atbalsta plānojumi; (1h)
11. Krīzes vadības ģeoinformācijas nodrošinājuma struktūra, to spēju novērtējums un pielietojuma plānošana; (1h)
12. Krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas produktu veidi, struktūra, standarti un izstrādes normatīvi; (1h)
13. Ģeoinformācijas telpiskās plānošanas produktu un atbalsta spēju sagatavošanas plānošana krīžu vadības periodam; (1h)
14. Krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta plāns, kā krīzes pārvarēšanas plāna sastāvdaļa; (1h)
15. Militārās krīzes plānošanas dokumenti un ģeoinformācijas atbalsta plānojums; (1h)
16. Militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas nodrošinājuma struktūras – to spēju plānošanas parametri; (1h)
17. Militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas produktu veidi un struktūra, standartizācija un izstrādes normatīvi; (1h)
18. Militārās krīzes vadības - pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta spēju sagatavošana krīzes periodam; (1h)
19. Ģeoinformācijas atbalsta plānojums kā militārās krīzes pārvarēšanas plāna sastāvdaļa; (1h)
20. Ģeoinformācijas materiālu un datu rezervju krājumi krīžu pārvarēšanai; (1h)
21. Ģeoinformācijas piegāžu un pieejamības, piekļuves iespēju bāzes izveide datu turētāju sistēmām un citu datu bāžu datiem; (1h)
22. Ģeoinformācijas atbalsta plānošanas organizācija darbam ar ierobežotas pieejamības un slepeno telpisko informāciju, dokumentiem; (1h)
Kontroldarbs -2 (1h)

Laboratorijas darbi:
1. Ģeoinformācijas plānošanas teritorijas pamatnes sagatavošana; (1h)
2. Krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta resursu, to pieejamības un pielietojuma spēju aprēķini; (1h)
3. Sākotnējā Ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta projekta sagatavošana atbilstoši Krīzes vadības darba cikliem; (1h)
4. Krīzes pārvarēšanai nepieciešamo, iespējamo nodrošinājuma produktu un pakalpojumu saraksta izveide un izvērsums pa izpildes termiņiem (secība); (1h)
5. Krīzes pārvarēšanai iespējamo nodrošinājuma produktu un pakalpojumu izgatavošanai nepieciešamo izejmateriālu un datu pieejamības, to atbilstības paredzēto uzdevumu realizācijai novērtējums - analīze un piegādes termiņu iespēju izvērtējams; (2h)
6. Jaunas vai iztrūkstošās telpiskās informācijas nepieciešamības definīcijas un pasūtījumu – pieprasījumu iespēju formēšana; (1h)
7. Telpiskās situācijas monitoringa informācijas ieguves nepieciešamības un atbalsta iespēju aprēķins – pieprasījums; (1h)
8. Apgādes plānošanai paredzēto struktūrvienību un personāla saraksta un tam nepieciešamo atbalsta produktu – sākotnējā plānojuma grafika sastādīšana; (1h)
9. Gatavo pieejamo telpisko produktu ( karšu un to datu komplektu) piegādes apjomu aprēķini izsniegšanai krīžu pārvarēšanas personālam un struktūrām; (2h)
10. Telpisko produktu (karšu un to datu komplektu) izgatavošanas un pavairošanas apjomu aprēķini izsniegšanai krīžu pārvarēšanas personālam un struktūrām; (1h)
11. Pieejamais telpisko produktu izgatavošanas un pavairošanas iespēju novērtējums to realizācijas iespēju aprēķini (plānojums) un salīdzinājums ar vajadzību aprēķiniem; (2h)
12. Pieejamo un pasūtīto (saņemts apstiprinājums par izpildi un piegādi) produktu un pakalpojumu izstrāžu un piegāžu apjomu un laika grafika izstrāde; (1h)
13. Militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas plānošanas kartes pamatnes izstrāde; (1h)
14. Militārās ģeoinformācijas apjomu, piegāžu un izdales lietotājiem laika termiņu plānojums; (1h)
15. Militārās ģeoinformācijas nodrošinājuma vienību izmantošanas plānojums – uzdevumi, produkti, pakalpojumi, to veidi un izgatavošanas termiņi; (1h)
16. Atbalsta pieprasījuma sastādīšana jaunas un atjaunotas ģeoinformācijas piegādei; (1h)
17. Militārās operācijas ģeoinformācijas atbalsta nodrošinājuma plāna galīgā izstrāde (uz kartes) saskaņošanai un apstiprināšanai; (1h)
18. Ģeoinformācijas produktu un rezervju plānojumu izstrāde pamatojoties uz krīžu modelēšanas rezultātiem; (2h)
19. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbus izstrādā saistībā un secībā saskaņojot ar laboratorijas darbu grafiku.
Uzdevumi:
- identificēt katastrofas (krīzes) ģeoinformācijas nodrošinājuma organizācijas pozīcijas, specifikāciju apjomus, rezultātu formēt un attēlot gan telpiskā (kartes) dokumentā, gan tabulu un sarakstu formātos;
- Veikt krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas nodrošinājuma iespēju prognozes to izpildes laikos un atbilstoši teritorijām un attēlot to telpiskā dokumentā;
- Noteikt ģeoinformācijas nodrošinājuma resursu un materiālu aprēķinus, sagatavot to piegādes plānojumu, t. sk. arī uz kartes;
- Izstrādāt krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta veidu pieprasījumus papildus krīzes pārvarēšanas telpisko produktu izstrādēm, jaunas ģeoinformācijas ieguves un monitoringa pasākumiem ar tālizpētes metodēm, kā arī citiem produktiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Jābūt izpildītiem, nodotiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem;
2. Pozitīvi novērtētiem kontroldarbu rezultātiem.
Ieskaite ar atzīmi, rakstiska un mutiska 10 baļļu sistēmā.
Ieskaites atzīme tiks koriģēta, ņemot vērā kontroldarbu vērtējumus un laboratorijas darbu aizstāvēšanas vērtējumu.

Obligātā literatūra

Likumi LV
Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
MK noteikumi
Krīzes vadības padomes nolikums: MK noteikumi Nr. 42 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.01.2011. Stājas spēkā 21.01.2011. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/224553-krizes-vadibas-padomes-nolikums;

Papildliteratūra

Politikas dokumenti:
- Valsts civilās aizsardzības plāns
Par Valsts civilās aizsardzības plānu: MK rīkojums Nr. 476 [tiešsaiste]. Pieņemts 26.08.2020. Stājas spēkā 26.08.2020. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu
- Valsts aizsardzības plāns [tiešsaiste]. Spēkā ar 2020. g. 26. augustu. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/valsts-civilas-aizsardzibas-plans?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F
- Nacionālās drošības koncepcija. Pieņemts: 02.11.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55278-nacionalas-drosibas-koncepcija
- Nacionālās drošības plāns.
Normatīvie akti:
- Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
- Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.03.2013. Stājas spēkā 10.04.2013. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
- Likumprojekts „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Periodika un citi informācijas avoti

Eiropas Padomes 2008.gada 8.decembra direktīvas 2008/114/EK lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj/?locale=LV

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās