Kursa kods BūvZ5049

Kredītpunkti 4.50

Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZM006 [GBUVM006] Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku izpratni par ģeoinformācijas atbalsta telpiskās plānošanas vietu un lomu dažādu krīžu izcelsmes un attīstības prognožu/ scenāriju izstrādēs kā to pārvarēšanas un vadības procesu savlaicīga atbalsta un nodrošinājuma sagatavošanā. Studenti tiek iepazīstināti ar ģeoinformācijas atbalsta organizāciju, izstrādājamo telpisko produktu klāstu un ģeoinformācijas speciālistu darbību krīžu izcelsmes, to iespējamās attīstības ietekmju prognozēšanas procesos un procedūrās, savlaicīgi gatavojot krīžu pārvarēšanas organizācijas un struktūras to uzdevumu efektīvai izpildei. Praktiskajos darbos apgūst iemaņas dažādu ģeoinformācijas produktu un atbalsta veidu izstrādēs atbilstoši konkrētu prognozējamo krīžu mērogiem, veidiem, to attīstībai un seku prognozēšanai izmantojot telpisko informāciju. Veidojot praktiskas iemaņas iespējamo krīžu noteikšanas un attīstības telpiskās prognozēšanas atbalstu, kā arī potenciālo krīžu attīstības ierobežošanas, lokalizēšanas un pārvarēšanas pasākumu plānojuma realizācijas aprēķinos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeoinformācijas atbalstu krīžu izcelsmes prognozēšanas telpisko plānošanu atbilstoši to veidiem, seku prognozēm atbilstoši izcelsmi un ietekmēm, kā arī telpiskās plānošanas atbalsta organizāciju krīžu attīstības prognozēšanā un pārvarēšanas plānošanā, orientējoties teorijas un prakses jautājumos – kontroldarbi
2. Prot orientēties krīžu vadības telpiskās plānošanas organizācijas un realizācijas pamatos, spēj pareizi identificēt ģeoinformācijas atbalsta nepieciešamību un iespējas konkrētu krīžu veidu vadības organizācijas atbalstam iespējamo krīžu plānošanas un to attīstības prognožu izstrādēs – praktiskie darbi
3. Spēj racionāli izvērtējot potenciālos krīzes apdraudējumus un attīstību definēt nepieciešamo ģeoinformācijas atbalstu, tā uzdevumus, produktus un izstrādes termiņus. Atbilstoši krīzes attīstības prognozēm noteikt telpiskā atbalsta pasākumu un produktu nepieciešamību, iespējas un apmērus definēt atbalsta produktu kvalitātes kritērijus, izmantojamos izejmateriālus, pielietojamos tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus, izpildes laika ierobežojumus, piegādājamo produktu pavairošanas formātus, apjomus, lietotājus un to specifiskās vajadzības atbilstoši prognozēto krīžu pārvarēšanas uzdevumu izpildes nosacījumiem. – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Krīzes vadības darba cikli, to saturs, telpiskās plānošanas vieta un nozīme tajos; (1h)
2. Krīzes vadības un pārvarēšanas mērogi, to pārvarēšanas prognozēm un atbalstam nepieciešamās ģeoinformācijas mērogi un apjomi; (1h)
3. Savlaicīgu krīzes izcelsmju prognožu un pārvarēšanas plānošanas procesu ģeoinformācijas atbalsts, tā nozīme krīzes pārvarēšanā; (1h)
4. Krīzes izcelsmju un procesu plānošana, to ģeoinformācijas atbalsts; (1h)
5. Krīzes pārvarēšanas plānošanas ģeoinformācijas atbalsta produktu veidi un struktūra; (1h)
6. Militārās krīzes plānošanas un vadības principi, telpiskās plānošanas nozīme; (1h)
7. Militārās krīzes pārvarēšanas prognožu un plānošanas ģeoinformācijas produkti; (1h)
Kontroldarbs -1; (1h)
8. Izpratne par krīzes vadības, pārvarēšanas sagatavošanu un ģeoinformācijas telpisko atbalstu; (1h)
9. Ģeoinformācijas telpiskās plānošanas atbalsta spēju aprēķini un sagatavošana krīžu vadībai; (1h)
10. Militārās krīzes vadības, pārvarēšanas sagatavošana un ģeoinformācijas telpiskais atbalsts; (1h)
11. Krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta tehniskā nodrošinājuma plānošanas pamati; (1h)
12. Ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta vienības (ĢNAV) un komandas – to veidi, struktūras un uzdevumi; (1h)
13. Ģeoinformācijas atbalsta materiālu un datu krājumu plānošana krīžu pārvarēšanai; (1h)
14. Ģeoinformācijas datu (telpiskās informācija), pieejamības organizācija, sagatavošana; (1h)
15. Pieejamo/eksistējošo iestāžu un organizāciju GIS sistēmu piemērošana krīžu pārvaldības atbalstam; (1h)
16. Tīklā brīvi pieejamās un reģistrētas piekļuves ģeogrāfiskās informācijas datu un to komplektu meklēšana, piemērotības noteikšana un pielāgošana krīžu vadības plānošanai; (1h)
17. Telpisko datu ieguves un lietošanas organizācija no datu bāzēm ar ierobežotu vai autorizētu piekļuvi, to informācijas piemērošanas un lietošanas risinājumi krīžu prognozēšanas atbalstam; (1h)
18. 3D dati, to modelēšana, vieta un loma krīžu plānošanas un vadības procesos; (1h)
19. Tālizpētes procesi, procedūras un tehnoloģijas krīžu izcelsmes un attīstības prognozēšanas procesos; (1h)
20. Telpiskās informācijas atjaunošanas un precizēšanas plānošana atbilstoši krīzes plānošanas un attīstības prognožu rezultātiem; (1h)
21. Militārās apvidus un situācijas izlūkošanas informācijas ieguves procesu adaptācijas plānošana un sagatavošanas lietošanai krīzes prognožu un plānošanas vajadzībām; (1h)
22. Plānošanas un prognozēšanas ģeoinformācijas atbalsta darbu organizācija, lietojot ierobežotas pieejamības, slepeno telpisko informāciju un dokumentus; (1h)
Kontroldarbs 2; (1h)

Prakstiskie darbi:
Studenti saņem individuālas izpildes tematikas uzdevumus atbilstoši uzskaitītajiem uzdevumiem
1. Krīzes pārvarēšanas vadības (darba plānošanas) kartes (datu bāzes) pamatnes sagatavošana atbilstoši saņemta uzdevuma – notikuma situācijai; (1h)
2. Krīzes izcelsmes vietas un tās attīstības ietekmes prognožu teritoriju noteikšana, to iespējamo robežu, zonu un attīstības fāžu situāciju attēlošana; (1h)
3. Ģeoinformācijas atbalsts krīzes vadības personālam – krīzes attīstības telpisko prognožu versiju aprēķinu karšu (un datu komplektu) izstrādes; (2h)
4. Krīzes pārvarēšanai pieejamo resursu un to izvietojuma (atrašanās vietu) datu slāņu izstrāde un attēlojuma sagatavošana; (1h)
5. Krīzes apdraudējumu ietekmju prognožu aprēķini – izmantojot pieejamo informāciju par iedzīvotājiem un to izvietojumu telpā, tautsaimniecības objektiem un to atrašanās vietām apdraudējuma teritorijās, kā arī to drošības apdraudējumiem; (2h)
6. Krīzes apdraudēto iedzīvotāju un materiālo resursu evakuācijas telpisko plānojumu variantu izstrādes (kartes un dati); (1h);
7. Krīzes pārvarēšanas resursu pārvietošanas un darbības vietu telpiskā plānojuma (kartes) izstrādes, iekļaujot laika faktoru ietekmes; (1h)
8. Ceļu/ transporta maģistrāļu lietošanas dekonfliktācijas kartes (datu bāzes) izstrādes; (1h)
9. Pārvarēšanas realizācijai nepieciešamo Telpisko produktu (karšu un to datu komplektu) sagatavošanas un pavairošanas apjomu aprēķini, to izsniegšanai krīžu pārvarēšanas personālam un struktūrām; (1h)
10. 3D modelēšanas piemēri krīzes monitoringa un pārvarēšanas interesēs – telpiskie aprēķini un to sagatavošana demonstrācijai; (2h)
11. Operatīva tālizpētes telpiskās informācijas ieguve un integrēšana izstrādātajos krīzes pārvarēšanas plānojuma telpiskajos produktos; (2h)
12. Militārās krīzes pārvarēšanas plānošanas kartes pamatnes izstrāde; (1h)
13. Militārās izlūkošanas informācijas un tālizpētes rezultātu apdraudējumu prognozes karte; (2h)
14. Militārā apdraudējuma novēršanas, pretdarbības, lokalizācijas un likvidācijas plānojumu izstrādes karte; (1h)
15. Militāro dienestu priekšnieku darba karšu un plānu sagatavju izstrādes; (1h)
16. Militārās operācijas ģeoinformācijas atbalsta nodrošinājuma plānojums (uz kartes); (1h)
17. Specifisku taktisko pasākumu ģeoinformācijas nodrošinājuma produktu izstrādes (atbilstoši konkrēti definētiem uzdevumiem) (1h)
18. Praktisko darbu aizstāvēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbus izstrādā saistībā un secībā tos saskaņojot ar praktisko darbu uzdevumiem un grafiku.
Uzdevumi:
- identificēt katastrofas (krīzes) izcelsmes iespējamā kaitējuma teritorijas un apjomus, to attēlot telpiskā dokumentā;
- Veikt krīzes attīstības prognozes izmantojot telpisko apvidus situācijas ietekmi un attēlot to telpiskā dokumentā;
- Noteikt apdraudēto teritoriju evakuējamo iedzīvotāju un materiālu aprēķinus, sagatavot to evakuācijas plānojumu uz kartes (nosakot savākšanas punktus, evakuācijas maršrutus, nepieciešamā transporta apjomus un atbalstu);
- plānot krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalstu un izstrādāt krīzes pārvarēšanas telpisko produktu paraugus, organizēt ģeoinformācijas ieguves pasākumus ar tālizpētes metodēm, kā arī meklējot un atbilstoši sagatavojot internetā un datu bāzēs pieejamo telpisko informāciju

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Jābūt izpildītiem, nodotiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem;
2. Pozitīvi novērtētiem kontroldarbu rezultātiem.
Ieskaite ar atzīmi, rakstiska un mutiska 10 baļļu sistēmā.
Ieskaites atzīme tiks koriģēta, ņemot vērā kontroldarbu vērtējumus un praktisko darbu aizstāvēšanas vērtējumu.

Obligātā literatūra

Likumi LV
Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
MK noteikumi
Krīzes vadības padomes nolikums: MK noteikumi Nr. 42 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.01.2011. Stājas spēkā 21.01.2011. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/224553-krizes-vadibas-padomes-nolikums

Papildliteratūra

Politikas dokumenti:
- Valsts civilās aizsardzības plāns
Par Valsts civilās aizsardzības plānu: MK rīkojums Nr. 476 [tiešsaiste]. Pieņemts 26.08.2020. Stājas spēkā 26.08.2020. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu
- Valsts aizsardzības plāns [tiešsaiste]. Spēkā ar 2020. g. 26. augustu. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/valsts-civilas-aizsardzibas-plans?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F

- Nacionālās drošības koncepcija. Pieņemts: 02.11.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55278-nacionalas-drosibas-koncepcija
- Nacionālās drošības plāns.
Normatīvie akti:
- Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
- Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.03.2013. Stājas spēkā 10.04.2013. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
- Likumprojekts „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Periodika un citi informācijas avoti

Eiropas Padomes 2008.gada 8.decembra direktīvas 2008/114/EK lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj/?locale=LV

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās