Kursa kods BūvZ5048

Kredītpunkti 6

Krīžu pārvaldība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu par dažādu krīžu izcelsmes faktoriem, krīžu iedalījuma principiem to attīstību, sekām, rezultātiem un to pārvarēšanas (vadības) telpiskās pārvaldības pamatiem. Studenti tiek iepazīstināti ar vispārējo pieredzi pretdarbībā dažādu veidu krīžu attīstībai, to negatīvo seku minimizēšanai un pārvarēšanai, krīžu pārvarēšanas organizācijas pamatiem, struktūrām, attīstību un praksi, kā arī ģeoinformācijas speciālistu darbību atbalstot krīžu pārvarēšanas organizācijas un struktūras, minētā atbalsta attīstību un praksi. Praktiskajos darbos apgūst sākotnējās praktiskās iemaņas dažādu mērogu krīžu attīstības un seku prognozēšanā (t.sk. izmantojot telpisko informāciju) kā arī iespējamo krīžu attīstību ierobežojošo, lokalizējošo pārvarēšanas pasākumu noteikšanā, to realizācijas aprēķinu pamatos, kā arī, veidojot iespējamo krīžu noteikšanas un attīstības telpiskai prognozēšanai, atbalstot krīžu attīstības ierobežošanas, lokalizēšanas un pārvarēšanas pasākumus to realizācijas aprēķinos un pamatos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeoinformācijas atbalstu krīžu telpisko plānošanu atbilstoši to veidiem, to seku prognozēm atbilstoši izcelsmi, kā arī telpiskās plānošanas atbalsta organizāciju krīžu attīstības prognozēšanā, pārvarēšanā, lokalizēšanā un novēršanā, orientējoties tās teorijas un prakses jautājumos – kontroldarbi
2. Prot orientēties krīžu vadības telpiskās plānošanas organizācijas un realizācijas pamatos, spēj pareizi identificēt ģeoinformācijas atbalsta nepieciešamību un iespējas konkrētu krīžu veidu vadības organizācijas atbalstam, tajā skaitā iespējamo krīžu plānošanas un to attīstības prognožu izstrādēs – praktiskie darbi
3. Spēj racionāli izvērtējot krīzes apdraudējumus un attīstību, definēt nepieciešamo ģeoinformācijas atbalstu, tā uzdevumus, produktus un to izstrādes termiņus. Atbilstoši krīzes attīstībai prognozēt turpmāko telpiskā atbalsta pasākumu un produktu nepieciešamību, iespējas un apmērus. Spēj definēt atbalsta produktu kvalitātes kritērijus, izmantojamos izejmateriālus, pielietojamos izpildes tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus, izpildes laika ierobežojumus un piegādājamo produktu pavairošanas formātus, apjomus, lietotājus un to specifiskās vajadzības atbilstoši krīzes pārvarēšanas uzdevumu izpildei. – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Krīzes un to pārvarēšanas attīstības vēsture, sabiedrības un valsts drošības intereses, izpratne par krīzēm un katastrofām, to izcelsmi, veidiem, attīstības scenārijiem un rezultātiem (2h)
2. Ko jāsaprot ar terminu “krīzes vadība”, tā būtība, saturs, mērķi, uzdevumi un realizācijas kārtība, valsts apdraudējuma un militārās krīzes; (1h)
3. Krīzes vadības principi, organizācija un telpiskās situācijas izpratne; (1h)
4. Izpratne par krīzes vadības un pārvarēšanas resursiem; (1h)
5. Krīzes vadības darba cikli, telpiskās plānošanas vieta un nozīme tajos; (1h)
6. Krīzes vadības struktūras un kompetenču sadalījuma principi, starptautiskā pieredze; (1h)
7. Apvidus situācijas un klimatisko apstākļu ietekmes saistība ar dažādu veidu krīžu attīstību un rezultātiem; (1h)
8. Izpratne par krīzes vadības un pārvarēšanas mērogiem, to saistība ar lietošanai nepieciešamās ģeoinformācijas mērogiem un apjomiem; (1h)
9. Prognožu un plānošanas procesu ģeoinformācijas atbalsts, to nozīme optimāla režīma krīzes pārvarēšanā; (1h)
10. Krīžu pārvarēšanas sistēmas, Militārā un Civilās aizsardzības sistēmas un to uzdevumi; (1h)
11. Latvijas krīžu pārvaldības organizācijas struktūra, kompetenču sadale, Likumdošana un normatīvi krīžu pārvaldībai; (1h)
Kontroldarbs -1 (1h)
12. Krīzes vadības darba ciklu fāzes, to būtība, uzdevumi, darbību secība un saturs; (1h)
13. Krīzes vadības, pārvarēšanas sagatavošana un ģeoinformācijas telpiskais atbalsts; (1h)
14. Krīzes vadības darba ciklu plānošanas un vadības dokumenti, to saistība ar ģeoinformāciju; (1h)
15. Krīzes vadības ģeoinformācijas nodrošinājuma struktūra; (1h)
16. Krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas produktu veidi un struktūra; (1h)
17. Ģeoinformācijas telpiskās plānošanas atbalsta spēju sagatavošana krīžu vadībai; (1h)
18. Ģeoinformācijas atbalsta vieta un specifika krīzes pārvarēšanas procesos; (1h)
19. Krīžu pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalsta tehniskā nodrošinājuma izveides principi un pamati; (1h)
20. Militārās krīzes plānošanas un vadības dokumenti, ģeoinformācijas vieta un nozīme; (1h)
21. Militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas nodrošinājuma struktūra; (1h)
22. Militārās krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas produktu veidi un struktūra; (1h)
23. Militārās krīzes vadības, pārvarēšanas sagatavošana un ģeoinformācijas telpiskais atbalsts; (1h)
24. Ģeoinformācijas atbalsta vieta un specifika militārās krīzes pārvarēšanas procesos; (1h)
25. Ģeoinformācijas nodrošinājuma atbalsta vienības (ĢNAV) un komandas – to pamatveidi un struktūra, tehniskais aprīkojums un tehnoloģijas – darbam krīžu vadības gaitā; (1h)
26. Ģeoinformācijas materiālu un datu krājumi krīžu pārvarēšanai; (1h)
27. Ģeoinformācijas(telpiskā informācija) un citu datu bāžu dati, to formāti un pieejamības nozīme; (1h)
28. 3D modelēšanas vieta un loma krīžu vadības procesos, darbības principi un komandas; (1h)
29. Darba organizācija ar ierobežotas pieejamības, slepeno telpisko informāciju un dokumentiem; (1h)
Kontroldarbs -2 (1h)

Praktiskie darbi:
1. Krīzes pārvarēšanas vadības (darba plānošanas) kartes (datu bāzes) sagatavošana atbilstoši konkrēta uzdevuma – notikuma situācijai; (2h)
2. Krīzes ietekmes un tās pārvarēšanai nepieciešamo teritoriju noteikšana, to robežu, zonu un situācijas attēlošana; (1h)
3. Atbalsts krīzes vadības personālam – krīzes attīstības telpisko prognožu (versiju) aprēķinu kartes izstrādes; (3h)
4. Krīzes pārvarēšanas resursu pieejamības un to izvietojuma (atrašanās vietu) datu slāņa izveide; (2h)
5. Krīzes apdraudējumu ietekmes prognožu aprēķini – izmantojot pieejamo informāciju par iedzīvotājiem to izvietojumu telpā, tautsaimniecības objektiem, to atrašanās vietām apdraudējuma teritorijās kā arī to darbības drošības apdraudējumiem (3h)
6. Krīzes apdraudēto iedzīvotāju un materiālo resursu evakuācijas plānojumu variantu izstrāde uz kartes; (1h)
7. Krīzes pārvarēšanas resursu pārvietošanas telpiskā plānojuma (kartes) izstrāde, iekļaujot tajā laika faktoru ietekmi, ceļu lietošanas dekonfliktācijas kartes izstrāde; (2h)
8. Krīzes situācijas attīstības monitoringa datu (kartes) aktualitātes uzturēšana un situācijas ziņojumu kartogrāfisko pielikumu izstrādes (2h)
9. Telpisko produktu (karšu un to datu komplektu) sagatavošana un to pavairošanas apjomu aprēķini izsniegšanai krīžu pārvarēšanas personālam un struktūrām; (2h)
10. 3D modelēšana krīzes monitoringa un pārvarēšanas interesēs – telpiskie aprēķini un to sagatavošana demonstrācijai; (2h)
11. Operatīva jaunas informācijas (t.sk. iegūtas ar droniem, satelītiem u.t.t.) integrēšana izstrādātajos krīzes pārvarēšanas telpiskajos produktos; (1h)
12. Militārās krīzes pārvarēšanas plānošanas kartes pamatnes izstrāde; (1h)
13. Militārās izlūkošanas informācijas, tālizpētes rezultātu un apdraudējumu prognozes karte; (2h)
14. Militārā apdraudējuma novēršanas, pretdarbības, lokalizācijas un likvidācijas plānojumu izstrādes karte; (2h)
15. Militāro dienestu priekšnieku darba karšu un plānu izstrādes; (1h)
16. Militārās operācijas ģeoinformācijas atbalsta nodrošinājuma plānojums (uz kartes); (1h)
17. Specifisku taktisko pasākumu ģeoinformācijas nodrošinājuma produktu izstrādes (atbilstoši konkrēti definētiem uzdevumiem) (2h)
18. Praktisko darbu aizstāvēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens rakstisks un mutisks, vērtējums 10 baļļu sistēmā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbus izstrādā saistībā un secībā saskaņojot ar laboratorijas darbu grafiku.
Uzdevumi:
- identificēt katastrofas (krīzes) izcelsmes nodarītā kaitējuma teritorijas un apjomus, to attēlot telpiskā dokumentā;
- Veikt krīzes attīstības prognozes izmantojot telpisko apvidus situācijas ietekmi un attēlot to telpiskā dokumentā;
- Noteikt apdraudēto teritoriju evakuējamo iedzīvotāju un materiālu aprēķinus, sagatavot to evakuācijas plānojumu uz kartes (nosakot savākšanas punktus, evakuācijas maršrutus, nepieciešamā transporta apjomus un atbalstu);
- plānot krīzes pārvarēšanas ģeoinformācijas atbalstu un izstrādāt krīzes pārvarēšanas telpisko produktu paraugus, organizēt ģeoinformācijas ieguves pasākumus ar tālizpētes metodēm, kā arī meklējot un atbilstoši sagatavojot internetā un datu bāzēs pieejamo telpisko informāciju

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens rakstisks un mutisks, vērtējums 10 baļļu sistēmā
Lai kārtotu eksāmenu
1.Jābūt izpildītiem, nodotiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem;
2. Pozitīvi novērtētiem kontroldarbiem

Obligātā literatūra

Likumi LV
Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
MK noteikumi
Krīzes vadības padomes nolikums: MK noteikumi Nr. 42 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.01.2011. Stājas spēkā 21.01.2011. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/224553-krizes-vadibas-padomes-nolikums

Papildliteratūra

Politikas dokumenti:
- Valsts civilās aizsardzības plāns
Par Valsts civilās aizsardzības plānu: MK rīkojums Nr. 476 [tiešsaiste]. Pieņemts 26.08.2020. Stājas spēkā 26.08.2020. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu
- Valsts aizsardzības plāns [tiešsaiste]. Spēkā ar 2020. g. 26. augustu. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/valsts-civilas-aizsardzibas-plans?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F
- Nacionālās drošības koncepcija. Pieņemts: 02.11.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55278-nacionalas-drosibas-koncepcija
- Nacionālās drošības plāns.
Normatīvie akti:
- Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
- Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.03.2013. Stājas spēkā 10.04.2013. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
- Likumprojekts „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Periodika un citi informācijas avoti

Eiropas Padomes 2008. gada 8. decembra direktīvas 2008/114/EK lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj/?locale=LV

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās