Kursa kods BūvZ5045

Kredītpunkti 6

Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku izpratni par Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes pamatiem, produktu un darbu veidiem, to izpildes izvēles pamatojumiem. Studenti tiks iepazīsti ar ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes organizāciju, uzdevumiem, risinājumu izvēles un attīstības vēsturi, klasifikāciju, izpratni par produktu un darbu sagatavošanas tehniskiem un tehnoloģiskiem risinājumiem, to lietošanas būtību, principiem, sistēmām, prasībām un iespējām. Laboratorijas darbos iegūs pamat zināšanas un prasmes, lai pārzinātu, organizētu un lietotu ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes procesus, izvēloties atbilstošus tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus nākamās profesionālās darbības jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes pamatus, būtību, attīstības vēsturi, uzdevumus, darbu izpildes plānošanu un saturu, iespējas, pielietošanu un izmantošanu praksē – kontroldarbi
2. Prot orientēties ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes risinājumu un sistēmu izvēles jautājumos, spēj noteikt izstrādēm nepieciešamos resursus, rezultātu lietošanas uzdevumus un iespējas. Prot novērtēt izveidoto izstrādes darbu izpildes modeļu atbilstību uzdevumiem un to produktu lietošanas kvalitāšu atbilstību prasībām – laboratorijas darbi
3. Spēj racionāli izvērtēt konkrētu Ģeoinformācijas izstrāžu risinājumu un darbu izpildes modeļu atbilstību konkrētu produktu lietošanas uzdevumu mērķu atbalstam, pārzina izstrāžu modeļu darbības specifiku praksē. Prot noteikt, plānot un pildīt vienkāršus ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes risinājumus un iegūstamo produktu izveides un lietošanas atbilstību to definētiem uzdevumiem - kontroldarbi un laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izpratne par Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes pamatiem, būtību un nozīmi; (1h)
2. Ieskats Ģeoinformācijas sistēmu produktu un darbu izveides un attīstības vēsturē; (1h)
3. Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrādes risinājumi un sistēmas, to uzdevumi un funkcijas; (1h)
4. Vispārējās Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu teorētiskās un praktiskās nostādnes, funkcionēšanas ilgtspējas nosacījumi; (1h)
5. Izpratne par produktu un izstrāžu izejas darba materiāliem, datu meklēšanu un ieguvi. (1h)
6. Izpratne par iegūto datu kvalitātes un atbilstības vērtēšanu, to piemērotību izvēlēto risinājumu uzdevumiem; (1h)
7. Ģeoinformācijas produktu un darbu tehnoloģisko un tehnisko risinājumu pamati, izpratne par risinājumu izvēli; (1h)
8. Ievads Ģeoinformācijas produktu un darbu uzdevumu definīciju un prasību noteikšanā; (1h)
9. Izpratne par ģeoinformācijas produktu un izstrāžu programmatūrām, to funkcijām un iespējām; (1h)
10. Darba programmatūru izvēles pamati, lietošanas piemērotības vērtējums, trūkumu identificēšana un to kompensēšanas risinājumi; (1h)
11. Ģeoinformācijas uzdevumu izpildes tehnisko iespēju un risinājumu novērtējuma nosacījumi; (1h)
Kontroldarbs -1; (1h);
12. Izpratne par Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu saistību ar citām IT un telpiskās informācijas sistēmām; (1h)
13. Ar Ģeoinformācijas produktiem un darbu izstrādēm saistīto IT un telpiskās informācijas sistēmu ietekmju noteikšanas pamati; (1h)
14. Komplekso risinājumu izvēles un plānošanas principi, ietekmju aprēķini un negāciju novēršanas plānojums (1h)
15. Izpratne par Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu automatizētiem (programmētiem) risinājumiem; (1h)
16. Kopējo darba sistēmu risinājumu un rezultātu apvienošana, prognozes un plānošanas rezultātu nosacījumi, izvērtējums; (1h)
17. Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu risinājumu organizācija, darbaspēju stabilitātes prognozes un nozīme plānoto funkciju izpildē; (1h)
18. Produktu un darbu izstrāžu procesos iesaistītā personāla kvalifikācija un nozīme darbu plānošanas un realizācijas gaitā; (1h)
19. Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu risinājumu plānošanas process un rezultāti; (1h)
20. Risinājumu kvalitātes attīstības prognozes un galīgā varianta izvēle ; (1h)
21. Izpratne par Ģeoinformācijas izstrāžu risinājumu pārvaldības/uzturēšanas iespēju projektēšanas un plānošanas pamatiem; (1h)
22. Ģeoinformācijas sistēmu pārvaldības / uzturēšanas risinājumu projektēšana un plānošana; (1h)
Kontroldarbs -2; (1h);

Laboratorijas darbi:
Studenti izvēlas individuālu izstrādes tēmu, kuras ietvaros praktiski izpilda sekojošus uzdevumus:
1. Izvēlēto Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu risinājumu modeļu izstrādes un realizācijas apraksts, to uzdevumi, kritēriji un lietošanas mērķi; (2h)
2. Izvēlēto Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāžu risinājumu izstrāde:
2.1. Izstrādes pamata kritēriju noteikšana;(2h)
2.2. Izstrādes struktūras un tās satura projekta sagatavošana; (2h)
2.3. Paredzamo ietekmju pozīciju uz kritēriju izpildes prasībām noteikšana; (3h)
2.4. Ietekmes pozīciju un iespējamo kompensācijas vai piemērošanas risinājumu izstrādes; (2h)
2.5. Piemērotāko risinājumu izvēle un to realizācijas aprēķini; (2h)
2.6. Sagatavoto risinājumu struktūru un to satura projekta papildināšana ar ietekmes pozīciju risinājumiem; (2h)
2.7. Izveidoto produktu un darbu izstrāžu rezultātu izvērtējums – analīze (sadarbībā ar oponentiem); (2h)
2.8. Aprobētās Izstrādes galīgās versijas modeļa noformēšana - apraksts. (2h)
3. Iegūto rezultātu noformēšana, aizstāvēšanas un tās prezentācijas sagatavošana (4h)
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem;
Laboratorijas darbu attīstība – atbilstoši studenta izvēlētai praktiskā darba tēmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai; novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Kopējais Studiju kursa ieskaite
• Plānoto kontroldarbu rezultāti - 3
• Laboratorijas darbu prezentācijas aizstāvēšanās rezultāts (par studiju kursa laboratoriju darbos ietvaros apgūtajām tēmām – atbilstoši studenta izvēlētai tematikai).
Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
- sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
- Izpildīti un ieskaitīti laboratorijas darbu uzdevumi (pēc prezentācijas);
- Ne mazāks kā 60% klātienes nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Papildliteratūra

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I: Grundlagen und Standartverfahren . , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p.
4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mmācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās