Kursa kods BūvZ5044

Kredītpunkti 6

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģiju izmantošana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģijām, to izmantošanu un uzdevumiem, attīstības nozīmi tautsaimniecībā. Studenti tiks iepazīsti ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsturi, uzbūvi, funkcijām, klasifikāciju, izpratni par telpisko datu izveides un tehnoloģiju izmantošanas būtību, standartizāciju, telpiskās informācijas datu ieguves, glabāšanas, aprites un lietošanas principiem, sistēmām, prasībām un iespējām. Laboratorijas darbos iegūs pamat zināšanas un prasmes (lietojot ArcGIS programmatūru), lai pārzinātu un prastu lietot telpiskās informācijas sistēmu programmatūras darbības principus, darbu ar datiem, datu ieguvi, to meklēšanu internetā un tehnoloģiju iespēju izmantošanu savas profesionālās darbības jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, attīstības vēsturi, uzbūvi, iespējas, tehnoloģijas un lietošanas iespējas, izmantošanu praksē – kontroldarbi
2. Prot orientēties ģeogrāfisko informācijas sistēmu un to tehnoloģiju lietošanā, pieejamo telpisko datu pielietojuma iespēju noteikšanā un novērtēšanā. Prot lietot ĢIS programmatūru vienkāršām manipulācijām ar ĢIS datiem un to komplektiem, nodrošinot iegūto rezultātu eksportu uz citām sistēmām vai saglabāšanu – laboratorijas darbi
3. Spēj racionāli izvērtēt konkrētu ĢIS sistēmu un datu atbilstību konkrētu lietošanas tehnoloģiju uzdevumu mērķiem, pārzināt to izmantošanas specifiku praksē. Prot pildīt vienkāršus telpisko datu meklēšanas, apstrādes un analīzes uzdevumus. – laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība un nozīme; (1h)
2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsture; (1h)
3. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve/ sastāvdaļas un to funkcijas; (1h)
4. Ģeogrāfiskā informācija – Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamats; (1h)
5. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides, uzturēšanas un projektēšanas pamati; (1h)
6. Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas; (1h)
7. Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas un to izmantošana; (1h)
kontroldarbs -1: Vispārējās GIS teorētiskās un praktiskās nostādnes. (2h)
8. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums; (1h)
9. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras; (1h)
10. Ģeodēzija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas; (1h)
11. Kartogrāfija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas; (1h)
12. Ģeogrāfiskās informācijas metadati – to būtība, uzbūve, pielietojums un nozīme; (1h)
13. Ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamība (sadarbspēja), tās būtība un izaicinājumi sistēmas funkcialitātē; (1h)
kontroldarbs -2: GIS un to datu uzbūves un darbaspēju nodrošinājuma pamati. (2h)
14. Ģeogrāfiskās informācijas analīzes iespējas un to procesi ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tehnoloģiju lietotājiem; (1h)
15. Ievads informācijas analīzes procesu organizācijā lietojot Ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas; (1h)
16. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādes rezultātu noformēšanas iespējas un izvēle; (1h)
17. Kartogrāfiskās un vizuālās dokumentācijas izstrādes un to kvalitātes novērtēšana; (1h)
18. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā ( t.sk. Likumdošana, terminoloģija); (1h)
19. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un lietošanas attīstības perspektīvas. (2h)
20. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģiju izmantošanas pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā. (2h)
21. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģiju izmantošanas attīstības perspektīvas un tendences pasaulē. (2h);
22.Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu tehnoloģiju izmantošanas attīstības perspektīvas un tendences Latvijā un reģionā. (2h)
kontroldarbs - 3: GIS analītiskās darbības un rezultātu vizuālo noformējumu pamati, valsts likumdošana un attīstība. (2h)

Laboratorijas darbi:
1.Telpiskās informācijas datu meklēšana internetā, atrasto datu kvalitātes vērtējums, imports un integrācija studenta datora darba vidē, transformācijas, savietošana, rediģēšana;(9h)
2. Informācijas produktu veidošana, noformēšana, analītiskās darbības GIS vidē, jaunu datu – informācijas veidošana, rediģēšana, integrācija produktos (personīgi izvēlētas tematikas izstrādes veidošana), rezultātu novērtējums (9h)
3. Iegūto rezultātu vizuāla noformēšana, kartogrāfisko attēlu izstrādes, prezentāciju izstrādes, to sagatavošanas un transformācijas lietošanas formātos, kā arī izdruku veidošana un iegūto rezultātu pārbaudes (9h)
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (5h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem;
Laboratorijas darbu attīstība – atbilstoši studenta izvēlētai praktiskā darba tēmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai; novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Kopējais Studiju kursa ieskaite
• Plānoto kontroldarbu rezultāti - 3
• Laboratorijas darbu prezentācijas aizstāvēšanās rezultāts (par studiju kursa laboratoriju darbos ietvaros apgūtajām tēmām – atbilstoši studenta izvēlētai tematikai).
Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
- sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
- Izpildīti un ieskaitīti laboratorijas darbu uzdevumi (pēc prezentācijas);
- Ne mazāks kā 60% klātienes nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010 [skatīts 26.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Papildliteratūra

1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I: Grundlagen und Standartverfahren . , Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
3. Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 2000.g.
4. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mmācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Photogrammetry and Remote Sensing. Pieejams: https://www.isprs.org/
European Spatial Data Research. Pieejams: https://www.eurosdr.net;žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās