Kursa kods BūvZ5038

Kredītpunkti 4.50

3D modelēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jolanta Luksa

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZM001 [GBUVM001] 3D modelēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt ieskatu 3D modelēšanā. Studenti gūst ieskatu 3D modelēšanā un vizualizācijā pielietojamās datorprogrammās (MicroStation, SkechUp, AutoCad). Studenti iemācās rasēt 3D modeļus pēc dotajiem pasniedzēja norādījumiem, konstruēt sevis izdomātus 3D modeļus, sagatavot tos vizualizācijai un printēšanai. Gūst ieskatu printēšanā izmantojamos materiālos. Izprintē sevis radītu 3D modeli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina 3D modelēšanā un printēšanā pielietojamās programmas. Zināšanas novērtējamas kontroldarba izpildē.
2. Prot patstāvīgi veidot un izprintēt vienkāršus 3D modeļus, veikt modeļu pēcapstrādi un noteikt tālāko pielietojumu. Prasmes novērtējamas laboratorijas darbu un patstāvīgā darba laikā.

3. Spēj atpazīt un zināt 3D printēšanā pielietojamo materiālu specifiku. Kompetences novērtējamas kontroldarba izpildē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Kursa saturs un uzdevumi. (lekc.1h)
2. Ievads par 3D printēšanu (lekc.1h)
3. 3D modelēšanā un printēšanā lietojamās programmas (lekc. 2h)
4. Datorprogrammas MicroStation iespējas modelēšanā un darba vide (lekc. 2h, lab.d. 3 h)
1.kontroldarbs
5. Datorprogrammas SkechUp iespējas un darba vide (lekc.2h, lab.d.3 h)
6. Datorprogrammas AutoCad iespējas un darba vide (lekc. 2h, lab.d. 3h)
7. 3D printēšanās pielietojamie materiāli (lekc.2h, lab.d. 1 h)
2.kontroldarbs
8. 3D modeļu rasēšana (lekc.1h, lab.d. 4 h)
9. 3D modeļu konsturēšana (lekc.1h, lab.d. 8 h)
10. 3D modeļu sagatavošana vizualizācijai un printēšanai (lekc.1h, lab.d. 6 h)

11. 3D modeļa printēšana (lekc.1h, lab.d. 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido teorijas kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba ietvaros students izstrādā individuālu 3D modeļa rasējumu, saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no kontroldarbu, laboratorijas darbu un pastāvīgā darba vidējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

What is 3D Modeling & What’s It Used For? Pieejams: https://conceptartempire.com/what-is-3d-modeling/
What is 3D Modeling and Design? A Beginners Guide to 3D. Pieejams: https://marketscale.com/industries/building-management/what-is-3d-modeling-and-design-a-beginners-guide-to-3d/
https://www.bentley.com/en/products/brands/microstation
From mind to design in minutes. Tinkercad. Pieejams: https://www.tinkercad.com/
https://www.sketchup.com/

Papildliteratūra

What Is 3D Modeling? Pieejams: https://www.lifewire.com/what-is-3d-modeling-2164

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās