Kursa kods BūvZ5030

Kredītpunkti 4.50

Precīzā nivelēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Latvijas nacionālais precīzās nivelēšanas tīkls, tā attīstības vēsture, patreizējais stāvoklis un atjaunošanas nepieciešamība. Nivelēšanas zīmes tīkla punktu nostiprināšanai, to ierīkošana. Precīzās nivelēšanas instrumenti un latas. Instrumentu pārbaude, regulēšana un izpēte. Nivelēšanas kļūdu avoti, to novēršana. I un II klases nivelēšanas metodika. Nivelēšana pāri ūdensšķēršļiem. Gravimetriskie mērījumi. Izmērīto paaugstinājumu izlabošana par latas skalas garumu un pāreju uz normālo augstumu sistēmu. Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana, punktu augstumu aprēķināšana un precizitātes novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistram būs:
• zināšanas par valsts precīzās nivelēšanas tīklu, nivelēšanā lietojamajiem instrumentiem un palīgierīcēm, I un II klases nivelēšanas metodiku, iespējamiem kļūdu avotiem, mērījumu rezultātu apstrādi un precizitātes novērtēšanu;
• prasmes pirms nivelēšanas noteikt instrumentu pārbaudi un regulēšanu, izpildīt I un II klases nivelēšanu un novērtēt mērījumu precizitāti;
• kompetence organizēt precīzo nivelēšanu atbilstoši instrukcijas prasībām, atkarībā no apvidus apstākļiem izvēlēties piemērotu gājiena vietu un atbilstošas latu atbalstierīces, prast atklāt un novērst iespējamās mērījumu kļūdas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Precīzās nivelēšanas priekšmets, uzdevumi un saturs.
2 Latvijas precīzās nivelēšanas tīkls, tā attīstības vēsture un patreizējais stāvoklis.
3 Valsts I klases nivelēšanas tīkla (pamattīkla) izveidošanas nepieciešamība. Tīkla shēma.
4 Nivelēšanas pamattīkla pamatu zīmēm izvirzītās prasības
5 Precīzās nivelēšanas attīstība pasaulē
6 Precīzās nivelēšanas attīstība Latvijā
7 Nivelēšanas darbi laika periodā no 1967. līdz 1990.gadam.
8 Precīzās nivelēšanas darbi Pļaviņu ģeodinamiskajā poligonā zemes garozas vertikālo kustību pētīšanai.
9 Baltijas jūras līmeņa novērošanas posteņu piesaiste nivelēšanas tīklam
10 Precīzās nivelēšanas instrumenti un metodika
11 Precīzās nivelēšanas kļūdu avoti
12 I un II klases nivelēšanas metodika
13 Nivelēšanas zīmēm izvirzītās prasības.
14 Nivelēšanas zīmju stabilitāti ietekmējošie faktori
15 Latvijas apstākļiem piemērotās nivelēšanas zīmju konstrukcijas
16 Latvijas valsts nivelēšanas tīkls

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. / Sast. LLU Ģeodēzijas katedra. – Rīga: VZD, 2000; apstiprināta 2001.g. 25.janvārī
3. Bhavikatti S.S. Surveying and Levelling: Volume II. New Delhi: IK International Publishing House, 2009. 416 p.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF Būvzinātnes maģistra studiju programmas obligātajā daļā