Kursa kods BūvZ5013

Kredītpunkti 3

Datorgrafika un datorprojektēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūtas pamatiemaņas būvprojekta izstrādei AutoCAD vidē, kā arī AutoCAD komunikācijā ar citām datorgrafikas programmām, rasējumu imports/eksports un prezentācija. AutoCAD interfeiss. Koordinātu sistēmas. Objektu veidošana. Piesaistes režīmu izmantošana. Rasējuma rediģēšanas paņēmieni: objektu izvēle, rediģēšanas komandas, objektu īpašību izmainīšana. Izmēru izlikšana. Būvobjekta trīsdimensiju modelis: veidošana, rediģēšana un vizualizācija. Rasējumu izduka, imports/eksports, prezentācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par ģeometriskām likumsakarībām, kas nepieciešamas efektīvam darbam ar AutoCAD, izpratne par trīs galvenām kategorijām programmā: sistēmas mainīgie, komandas, režīmi. Prasmes: labas iemaņas rasēšanai plaknē (divdimensiju objekti). Kompetences sistēmas mainīgo, komandu un atbilstošu režīmu izvēlei, lai efektīvi izveidotu precīzu rasējumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. AUTOCAD programmas grafiskā vide: darba virsma, rīku joslas, izvēlnes, komandu rinda, dialogu logi. 2 h
2. Koordinātu sistēma un navigācija. Dekarta un polāro koordinātu izmantošana. Attāluma noteikšana starp diviem punktiem rasējumā. 1 h
3. Rasēšana, izmantojot piesaistes pie rasējuma punktiem. Piesaistēm izmantojamo punktu veidi, piesaišu režīmi. 2 h
4. Rasējuma elementu rediģēšana. Atsevišķu elementu un elementu grupas iezīmēšana. Galvenās rediģēsanas komandas un raksturīgie šo komandu dialogi. 3 h
5. Rasējuma elementu izmēru veidošana. Darbības ar izmēru stiliem. 1 h
6. AUTOCAD 3D modeļa telpa, koordinātu sistēma, navigācijas komandas un rīki. 2 h
7. AUTOCAD 3D modeļa veidošana no līnijām, virsmām un pilnapjoma (solid) elementiem. 4 h
8. Pilnapjoma modeļa elementu veidošana izmantojot grafiskos primitīvus, ekstrūziju, rotāciju. 1 h
9. Galvenās darbības ar pilnapjoma modeļa elementiem – apvienošana (union), grafiskā atskaitīšana (subtract), grafiskā pārklāšana (intersect), 3D rotācija, šķēlumi, griezumi. 2 h
10. Modeļa vizualizācijai nepieciešamie galvenie atribūti – elementu materiāls, virsmas faktūra, caurspīdīgums, apgaismojums. 2 h
11. Apgaismojuma izveide, gaismas avotu tipi (point light, spot light, distant light), gaismas avotu izvietošana modeļa telpā, gaismas avotu atribūti. 2 h
12. Vizualizācijas attēla saglabāšana rastra grafikas failos. 1 h
13. Vizualizācijas attēla faila apstrāde ar citām grafikas programmām un izmantošana dokumentos, prezentācijās. 4 h
14. Rasējuma saglabāšana failā un izdruka. Komandas PLOT dialoga logs un galvenie parametri. 1 h
15. Rasējuma eksports: dxf, bmp failos, rasējuma fragmentu ievietošana MS-OFFICE dokumentos. 2 h
16. Alternatīvu grafikas failu formātu importa iespējas AUTOCAD-ā. 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti par izstrādātu patstāvīgo darbu un spēju testa uzdevuma izpildē demonstrēt kursa programmā paredzētās apgūstamās iemaņas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1 patstāvīgais darbs – rasējums, tiek gatavots visa semestra laikā. 1 testa uzdevums – neliels rasējums (veicams apm. 1 stundas laikā), kurā students demonstrē kursa programmā paredzētās apgūstamās iemaņas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gan patstāvīgajā darbā, gan testa uzdevumā studentam ir jāspēj parādīt vismaz 50% no kursa programmā paredzētām apgūstamām iemaņām.

Obligātā literatūra

1. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010: pašmācības grāmata/ Natālija Mozga; [redaktore Dz. Auziņa]. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp.
2. Marschner, S. and P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, 4th edn., Boca Raton, FL, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.
3. Peļinins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: SIA „J.L.V.”, 2003. – 199 lpp.

Papildliteratūra

1. V. Grants, U. Skadiņš, D. Petzāls. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESFProjekta ietvaros izstrādātie materiāli. LLU, 2006.-23 lpp.
2. AutoCAD programmas HELP sistēma.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Interneta resurss “http://www.cad-journal.net”

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” (G0329)