Kursa kods BūvZ5010

Kredītpunkti 3

Kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dace Kadiķe

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studentiem iegūt padziļinātas zināšanas par kadastrālās uzmērīšanas sistēmām un to pielietojumu praktisku uzdevumu un zinātniskas problemātikas risināšanā. Studenti padziļināti apgūst mūsdienīgās zemes un būvju kadastrālās uzmērīšanas sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus. Programma orientēta uz kadastrālās uzmērīšanas tiesisko pamatu un uzmērīšanas sistēmas pilnveidošanu. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās un pašvaldībās, kā arī veicot pētījumus un izstrādājot projektus par kadastrālās uzmērīšanas jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zina un padziļināti izprot vispārīgus uzstādījumus zemes un būvju kadastrālajā uzmērīšanā, kā arī pārzina zemes vienību, būvju un telpu grupu uzmērīšanu – 1. un 2.kontroldarbs, semināri;
• prot patstāvīgi veikt kadastrālās uzmērīšanas darbības, sastādīt tās dokumentus, pielietot mērniecības metodiku un veikt ar mērniecības darbībām saistītus pētījumus – prezentācijas semināros, referāts;

• prot sadarboties ar studiju kursa vadītāju, lai vadītu sasniegto rezultātu apstrādi un zinātnisko izvērtēšanu – darbs auditorijā un semināros;

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas un semināri:
1. Zemes kadastrālās uzmērīšanas vispārīgie jautājumi (1 h).
2. Zemes kadastrālās uzmērīšanas precizitāte (1 h).
3. Platību aprēķināšana. Zemes lietošanas veidi (1 h).
4. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi (1 h).
5. Uzmērīšanas tīkli. Uzmērīšanai nepieciešamā informācija (2 h).
6. Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana (2 h).
7. Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana (1 h).
8. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (2 h).
9. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā iesaistīto personu tiesības un pienākumi (1 h).
10. 1.kontroldarbs: Zemes kadastrālā uzmērīšana (1 h).
11. Būvju tehniskā inventarizācija (1945. – 2005.g.) (2 h).
12. Būvju kadastrālās uzmērīšanas vispārīgie jautājumi (2 h).
13. Ēku kadastrālā uzmērīšana (2 h).
14. Telpu grupu kadastrālā uzmērīšana (2 h).
15. Inženierbūvju kadastrālā uzmērīšana (2 h).

16. 2.kontroldarbs: Būvju kadastrālā uzmērīšana (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido vērtējums par:
- sekmīgi nokārtotiem 2 kontroldarbiem;
- patstāvīgi sagatavotu un sekmīgi novadītu prezentāciju seminārā;
- patstāvīgi sagatavotu un sekmīgi novērtētu referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu atlase un studijas par ēku, telpu grupu, inženierbūvju un zemes vienību daļu kadastrālo uzmērīšanu. Speciālās literatūras un normatīvo aktu atlase un studijas par būvju tehnisko inventarizāciju. Gatavošanās semināriem un referāta izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
- 2.kontroldarbi – 50%;
- prezentācija seminārā – 25%;
- referāts – 25% .

Obligātā literatūra

Pamatliteratūra 1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.
2. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa. Būvju īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 184 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 3.daļa. Dzīvokļa īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 71 lpp.
4. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
5. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.1019 [tiešsaiste]. Pieņemts 27.12.2011. Stājas spēkā 27.01.2012. [Skatīts 09.02.2022.] Pieejams https://likumi.lv/ta/id/243225-zemes-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
6. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr.48 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.01.2012. Stājas spēkā 26.01.2012. [Skatīts 09.02.2022.] Pieejams https://likumi.lv/ta/id/243153-buvju-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi

Papildliteratūra

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata., oOtrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. 359 lpp.
2. Auziņš A., Institutional Aspects of Real Property Formation: The Case of Latvia. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the international scietific conference, Latvija, Jelgava, 22.-23. aprīlis, 2004., Jelgava. : Latvia University of Agriculture, 2004, No. 6: Regional develpment, p. 41 - 46.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.vzd.gov.lv
3. www.kadastrs.lv
4. www.geolatvija.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās