Kursa kods BūvZ4137

Kredītpunkti 4.50

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums09.05.2023

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mareks Bokta

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ3074, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3094, Būvmehānika III

Aizstātais kurss

BūvZB017 [GBUVB017] Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas

Kursa anotācija

Šajā kursā studenti iegūs zināšanas par dzelzsbetona un mūra konstrukcijās izmantojamiem materiāliem un to fizikāli-mehāniskajām īpašībām. Studenti apgūs zināšanas par dzelzsbetona un mūra ēku galveno konstrukciju projektēšanu un apgūs prasmes novērtēt dažādu dzelzsbetona konstrukciju nestspēju un lietojamību. Kursā apskatīti arī saliekamā dzelzsbetona, iepriekš spriegoto konstrukciju un galvenie darbības principi un būtiskākie robežstāvokļu metodes aprēķini. Kursa ietvaros tiks eksperimentāli pārbaudīta stiegrota dzelzsbetona sija liecē, dodot priekšstatu par teorētisko aprēķinu atbilstību faktiskajai sijas nestspējai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina lietošanas līmenī dzelzsbetona un mūra konstrukcijās pielietotos materiālus un to mehāniskās īpašības – testi 1, gala kontroldarbs, eksāmens.
2. Pārzina lietošanas līmenī iekšējo spēku noteikšanas principus un robežstāvokļu metodes pielietojumu dzelzsbetona konstrukcijās – 3 testi, gala kontroldarbs, eksāmens.
3. Pārzina lietošanas līmenī dzelzsbetona un mūra ēku konstrukciju veidus, to nestspējas un lietojamības pārbaužu metodes un konstruēšanas un grafiskā attēlojuma pamatprincipus – 5 testi, gala kontroldarbs, eksāmens.
4. Pārzina priekšstata līmenī saliekamo un iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju darbības principus un konstruēšanas noteikumus – gala kontroldarbs.
5. Prot veikt galvenos robežstāvokļu aprēķinus dzelzsbetona ēku nesošajam karkasam un atsevišķām tā konstrukcijām – praktiskie darbi (uzdevumi) 1-10, eksāmens.
6. Prot izgatavot liektu dzelzsbetona siju paraugus un novērtēt tās slogošanas rezultātus – laboratorijas darbs.

7. Spēj iegūt un noformēt paraugu eksperimentālo pārbaužu rezultātus, atspoguļot tos slogošanas protokolā un noformulēt galvenos secinājumus – laboratorijas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kursā. Dzelzsbetona būtība. Materiāli un to fizikāli mehāniskās īpašības. (3h)
2. Stiegrojuma ietekme uz dzelzsbetona darbību slodzes ietekmē. (2h)
Laboratorijas darbs: Eksperimenta plānošana. (1h)
3. Dzelzsbetona ēku konstrukciju veidi. Slodžu pārneses mehānismi un sāniskās stabilitātes nodrošināšana. (3h)
4. Galvenās iedarbes un to kombinācijas. Robežstāvokļu aprēķini dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā. Momentu pārdalīšana daudzlaiduma sijās. (2h)
Laboratorijas darbs: Paraugu izgatavošana. (1h)
5. Siju veidi un to projektēšanas principi. Normālšķēluma stiprības pārbaude, garenstiegrojuma noteikšana. (3h)
6. Slīpā šķēluma stiprības pārbaude, šķērsstiegru aprēķins. (2h)
Laboratorijas darbs: Protokola uzbūve. (1h)
7. Lietojamības robežstāvoklis. Plaisu platuma kontrole. Izlieču kontrole. (3h)
8. Pārseguma plātņu veidi un to projektēšanas principi. Plātnes caurspiešanas aprēķins. (2h)
Laboratorijas darbs: Siju slogošanas tests. Betona stiprības noteikšana. (1h)
9. Kolonnu un sienu projektēšana. Kolonnas slaiduma noteikšana un II kārtas efekti. Spiesti liekta elementa normālšķēluma stiprības pārbaude. (3h)
10. Pamatu veidi. Stabveida un lentveida pamatu pēdu projektēšana. (2h)
Laboratorijas darbs: Slogošanas rezultātu attēlošana protokolā. (1h)
11. Mūra konstrukcijās izmantotie materiāli, to fizikāli mehāniskās īpašības un klasifikācija. Mūra konstrukciju projektēšanas pamatprincipi. (3h)
12. Mūra sabrukuma veidi. Nestiegrota un stiegrota mūra aprēķins spiedē. (2h)
Laboratorijas darbs: Dzelzsbetona siju teorētiskās nestspējas aprēķini. (1h)
13. Dzelsbetona konstrukciju konstruktīvās prasības. Rasējumu noformēšanas galvenie principi. (3h)
14. Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas. (2h)
Laboratorijas darbs: Protokola noformēšana, kopsavilkums un secinājumi. (1h)
15. Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukcijas, to darbības būtība un pielietojamie materiāli. (3h)
16. Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Stiprības un lietojamības nodrošināšana. Sprieguma zudumi iepriekš spriegotu konstrukciju aprēķinos. (2h)
Laboratorijas darbs: Laboratorijas darba aizstāvēšana. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu darbs tiek vērtēts visa semestra garumā, kas noslēdzas ar gala kontroldarbu un mutisko eksāmenu. Pārbaudījumu kārtošanā ir būtiska šāda secība:
1. Vispirms tiek nokārtoti visi testi un praktiskie uzdevumi, apmeklētas vismaz 80% no visām nodarbībām, izstrādāts un aizstāvēts laoboratorijas darbs, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts (BūvZ4109).
2. Tikai pēc pirmā punkta izpildes tiek dota iespēja kārtot gala kontroldarbu.
3. Studenti, kas ir sekmīgi nokārtojuši gala kontroldarbu, tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas.
Kurss ir nokārtots, ja eksāmenā ir iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi. Aprēķina uzdevumi ir pieejami tikai konkrētā datorklasē Vides un Būvzinātņu fakultātē. Tie jāizpilda patstāvīgi un jāiesniedz e-studiju vidē tam atvēlētajos laikos.
Zināšanu pārbaudes testi ir izpildāmi kursa e-studiju vidē. Tie ir pieejami arī ārpus universitātes tīkla.
Pastāvīgais darbs. Studentiem nav paredzēts pildīt pastāvīgos darbus. Tomēr, tiek dota iespēja trūkstošo apmeklējumu aizstāt, izstrādājot patstāvīgo darbu. Tādā gadījumā studentam individuāli vai grupā ir jāveic kāds darbs, kas var palīdzēt pašiem vai vēlāk studējošiem labāk uztvert/saprast apgūstamo tematu. Iespējamie varianti: Wiki lapas izveide vai labošana e-studiju vidē, stiegrotu konstrukciju digitālā telpiskā modeļa izveide, nelielu uzskates paraugu izveidošana, paraugu izgatavošana slogošanai laboratorijas iekārtās, u.c. Patstāvīgais darbs iepriekš jāsaskaņo ar kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1) Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Daļēji apmeklētas un attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklētas nodarbības tiek vērtētas kā 50% apmeklējums. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad par katriem neapmeklētajiem 10% ir jāizstrādā patstāvīgais darbs. Trūkstošos apmeklējuma procentus noapaļo uz augšu līdz pilnam desmitam. Piemēram, ja apmeklējums 78% vai 70%, abos gadījumos ir jāizstrādā viens patstāvīgais darbs, bet, piemēram, 68% gadījumā, jāizstrādā divi patstāvīgie darbi.
2) Izstrādājot laboratorijas darbu, studentiem ir jābūt klāt nodarbībās, kurās tiek sagatavoti paraugi un testēti. Studentam patstāvīgi jāizstrādā darbu protokols un sekmīgi jāparāda sava izpratne par tā saturu.
3) Gala kontroldarbs sastāv no teorijas jautājumiem, kas aptver minimāli nepieciešamās zināšanas (50% no visas apgūstamās vielas). Tests jāpilda e-studiju vidē, kas ir pieejams no konkrētas datorklases Vides un Būvzinātņu fakultātē. Minimālais pareizo atbilžu līmenis ir 80%. Kontroldarbu var pildīt, tiklīdz ir sasniegts minimālais punktu skaits, tomēr tā kārtošana netiek organizēta biežāk kā vienu reizi nedēļā sesijas laikā un reizi divās nedēļās semestra laikā.

4) Eksāmens sastāv no viena apjomīga uzdevuma, kuru students, izmantojot jebkuru papīra formātā pieejamu informācijas avotu, atrisina un sagatavojas pārrunāt jebkuru kursā apskatīto, bet it īpaši ar saņemto uzdevumu saistīto tēmu. Eksāmena atzīme ir atkarīga no veiktā aprēķina un sarunā parādīto zināšanu līmeņa. Eksāmenā students iegūst nesekmīgu atzīmi, ja veiktajā aprēķinā ir būtiska kļūda konstrukcijas drošības ziņā, un/vai students nespēj paskaidrot uzdevumā veikto aprēķinu būtību.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1, Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process. London: Spon Press, 2012. 524 p.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp. I

Papildliteratūra

1. Hall W., Koren L. Concrete. London: Phaidon, 2010. 2012., 235 p.
2. Hendy C.R. Designers' guide to EN 1992-2: Eurocode 2: design of concrete structures, London: Thomas Telfor, 2007., Sēj. 1-2.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete In Architecture. Journal of the fib. Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” (G0335)