Kursa kods BūvZ4136

Kredītpunkti 3

Zinātniskais darbs specialitātē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZK006 [GBUVK006] Zinātniskais darbs specialitātē

Kursa anotācija

Jāizstrādā zinātniskais darbs par konkrētu tematu, parādot prasmi salīdzinoši īsā tekstā raksturot tēmas izvēli, tās aktualitāti, izvirzīto mērķi un tā sasniegšanai paredzētos uzdevumus. Jāapraksta darba gaita, salīdzināšanai izvēlētie parametri un aprēķinu metodes, uzsverot to priekšrocības un efektivitāti. Darba rezultāti jānoformē secinājumu un ieteikumu veidā. Padziļināti jāapgūst zināšanas un prasmes par pētījumu un publikāciju (tēžu) izstrādes metodoloģiju. Jāattīsta un jāpilnveido akadēmiskās un profesionālās kompetences publikāciju uzrakstīšanā, noformēšanā un rezultātu prezentēšanā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: veikt zinātniskās zinātniskais darbus būvniecības jomā, paplašinātas zināšanas par pētījuma izstrādes metodoloģiju, padziļinātas zināšanas par publikācijas uzrakstīšanu, noformēšanu un rezultātu prezentēšanu un izpratne par to atbilstošām Latvijā un starptautiskajā zinātniskajā telpā pieņemtajām normām. Vērtēšana: Izstrādāts un aizstāvēts zinātniskais darbs un prezentācija.
•Prasmes: izstrādāt jaunas inženierzinātņu teorijas un metodes ar būvniecību saistītās jomās; spēja patstāvīgi izstrādāt pētnieciskā darba metodiku, uz izvēlēto datu ieguves metožu pamata veidot informācijas bāzi, uz pielietoto pētījuma metožu klāsta apkopot, sistematizēt un analizēt savākto informācijas materiālu, argumentēti izstrādāt tēzes, secinājumus un priekšlikumus. Izstrādāts un aizstāvēts zinātniskais darbs un prezentācija.
•Kompetence: spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ēku būvinženierijas jomā, spēja izvēlēties pētījumu paņēmienus un tehniskos līdzekļus, pētīt būvmateriālus, būvizstrādājumus un meklēt jaunus tehnoloģiskos paņēmienus, īpaši akcentējot to priekšrocības un efektivitāti. pamatot pētījuma metodoloģiju un iegūtos rezultātus. Izstrādāts un aizstāvēts zinātniskais darbs un prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātniskā darba tēmas izvēle un tās aktualitātes pamatojums.
2. Zinātniskā darba mērķa un veicamo uzdevumu formulējums.
3.Tēmas metodikas izstrāde.
4.Analītiskā literatūras apskata sagatavošana.
5.Materiālu vākšana un datu bāzes veidošana.
6.Izmantojamās literatūras saraksta sastādīšana.
7.Savākto materiālu izpēte un sistematizācija, atbilstoši izvēlētās tēmas pamatjautājumiem.
8.Risinājumu variantu raksturojums, to izpilde.
9.Eksperimentālo datu ieguve.
10.Darbā izmantoto aprēķinu metožu pamatojums un rezultātu analīze. 11.Rezultātu apkopojums un darba noformēšana.
12.Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
13.Tēžu noformēšana.
14.Publicējamo tēžu sagatavošana.
15.Publicējamo tēžu iesniegšana un prezentācijas gatavošana.

16 Zinātniskā darba rezultātu prezentācija zinātniskā konferencē..

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zinātniskais darbs jāveic patstāvīgi, konsultējoties ar darba vadītāju. Zinātniskais darba rezultāti un analītiskajai daļai savāktie un sistematizētie materiāli jāprezentē “Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskajā konferencē Būvniecība” un tēžu veidā jāiesniedz publicēšanai konferences ziņojumu tēžu krājumā. Jābūt izpildītam paredzētajam darba apjomam, noformētam un aizstāvētam pētnieciskajam darbam, saņemot atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskais darbs sastāv no 3 daļām: •ievada; •satura izklāsta saskaņā ar uzdevumā paredzētajām nodaļām: problēma vai atrisināmais uzdevums, pašreizējais stāvoklis, risinājuma varianti, izvēles pamatojums un prognozes, aprēķini, apjomi u.tml.; •noslēguma - galvenie secinājumi, priekšlikumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zinātniskais darbs ir patstāvīgs teorētiska, eksperimentāla un/vai praktiska rakstura pētījums. Zinātniskais darba aizstāvēšanā tiek vērtēta studenta prasme brīvi pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas un patstāvīgi izraudzīties darbam nepieciešamo literatūru, spēja apkopot, analizēt un kritiski izvērtēt informāciju par apskatāmo jautājumu un noformulēt argumentētus secinājumus un priekšlikumus.

Obligātā literatūra

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [tiešsaiste]; Skatīts: [27.10.2020.] Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
3.1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. l. daļa. 1999. 163 lpp.
4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. 2. daļa. 2000. 133 lpp.
5. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp.
6.Исаханов Г. В. Основы научных исследований в строительстве. Киев: Вища школа, 1985. 208 с. Nav LLU FB.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts 17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts . 17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923.
Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

VBF Profesionālā augstākā izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (Pilna laika studiju programma) obligātajā B daļā