Kursa kods BūvZ4133

Kredītpunkti 3

Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ2061, Būvmateriāli

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir, lai studenti apgūtu zināšanas par būvkonstrukciju izpētes un pārbaudes darbu saturu, kā arī saprastu to nepieciešamību un pielietojumu konstrukciju projektēšanas, izgatavošanas, montāžas, ekspluatācijas, rekonstrukcijas gadījumos. Kursā tiek iepazīti metodoloģiskie pamati būvkonstrukciju tehniskai vērtēšanai (apsekošanai), ietverot tipisku materiālu īpašību noteikšanu ar tiešām un netiešām (negraujošām) metodēm, konstrukciju nestspējas novērtējumu un eksperimentālo pētījumu specifiku. Analizējot dažādas vērtēšanas situācijas, tiek diskutēts par eksperta slēdziena saturu un ieteikumiem rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai. Tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas ir labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguves rezultātā students: 1) pārzina būvju tehniskās apsekošanas darbu saturu un metodes; 2) prot veikt teorētiskās un eksperimentās izpētes uzdevumus un analizēt rezultātus; 3) spēj sniegt kompetentu eksperta
slēdzienu, kā arī vērtīgus ieteikumus rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai.
Studiju rezultāti tiek vērtēti pēc 2 kontroldarbu un 5 laboratorijas darbu sekmīgas nokārtošanas, kā arī kompetentas sarunas par lekciju tematiem

Kursa saturs(kalendārs)

1. Konstrukciju patiesā stāvokļa (darbības) novērtēšanas nepieciešamība saistībā ar drošuma problēmu 1 h.
2. Konstrukciju izpēte un pārbaude projektēšanas, izgatavošanas, montāžas darbu stadijā 1 h.
3. Ekspluatācijā esošu konstrukciju izpētes un pārbaudes metodes 1 h.
4. Eksperiments konstrukciju patiesā stāvokļa izpētē, tā nozīme būvzinātnes attīstībā 1 h.
5. Slogošanas metodes un līdzekļi konstrukciju izpētei lauka apstākļos (poligonā), laboratorijas apstākļos -3 h.
1.kontroldarbs: piem., - brīvi balstītas sijas nestspējas aprēķins pēc robežstāvokļiem.
6. Mērīšanas līdzekļu vispārējs raksturojums un izvēle - 2 h.
7. Mehāniskā tipa ierīces (izlieču mērītāji, indikatori, tenzometri u.c.). Optiskie mērinstrumenti - 3 h.
2.kontroldarbs: piem., - tenzomērījumu izmantošana stieņu piepūļu un deformāciju analīzē.
8. Elektriskie pārveidotāji (tenzorezistori), to darbības princips, priekšrocības. Kombinētās mērierīces – 2 h.
9. Mērīšanas līdzekļu atestācijas pārbaudes - 2 h.
10. Materiālu mehānisko īpašību izpēte ar nesagraujošām metodēm. Mehāniskās, akustiskās, magnētiskās u.c. metodes - 3 h.
11. Metodoloģiskie pamati un konstrukciju izpētes darbu organizēšana - 3 h.
12. Eksperimenta datu statistiskā apstrāde. Rezultātu vizuāls attēlojums un analītisks vērtējums – 3 h.
13. Konstrukciju teorētiskā aprēķina (pārrēķina) rezultātu un eksperimenta rezultātu salīdzinājums un analīze - 3 h.
14. Slēdziens par konstrukciju izpētes un pārbaudes rezultātiem. Jēdziens par konstrukciju dinamiskām pārbaudēm un modelēšanu - 2 h.
15. Konstrukciju izpēte un pārbaude sakarā ar ēkas, būves rekonstrukciju. Rekonstrukcijas veida izvēle, pamatojums 1 h.
16. Konstrukciju pastiprināšanas paņēmienu apskats un aprēķina principi. Iekšējo spēku regulēšanas metodes 1 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti 2 kontroldarbi par iepriekš izziņotām tēmām un aizstāvēti 5 laboratorijas darbi, kur students prezentē savu individuālo darba aprakstu un atbild uz kontroljautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie gatavojas laboratorijas darbiem saskaņā ar kalendāro grafiku. Darbu aprakstu sastādīšana, noformēšana, kā arī aizstāvēšana notiek ārpus nodarbību laika. Vispārīgās prasības ir dotas metodiskos norādījumos, bet papildus informācija – konsultācijās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti tiek vērtēti kā sekmīgi (ar atzīmi “ieskaitīts”), ja kontroldarbos uzdevums atrisināts vismaz par 80%, ja students spēj kompetenti runāt par lekciju un laboratorijas darbu tēmām.

Obligātā literatūra

Лужин О. В., Злочевский А. Б., Горбунов И. А., Волохов В. А. Обследование и испытание сооружений. Москва: Стройиздат, 1987. 263 с.
Richardson Barry A. Defects and deterioration in buildings. London: E.&F.N. Spon, London, 1991. 188 p.

Papildliteratūra

Реконструкция зданий и сооружений. Под ред. Шагина А. Л. Москва: Стройиздат, Высшая школа, 1991. 352 с.
Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
Armer, G. S. T. Monitoring and assessment of structures/ G.S.T. Armer. - London; New York : Spon Press, 2001. - X, 167 lpp. Lasītava - 624 ; 03/759

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”