Kursa kods BūvZ4132

Kredītpunkti 2

Metāla konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Kursa anotācija

Kursa projekts ietver vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa elementu aprēķinus, ņemot vērā statisko un dinamisko slodžu efektu ietekmi. Kursa projektā izstrādā ēkas šķērsrāmja projektu ietverot spiesti liektas kolonnas un liellaiduma pārseguma kopnes aprēķinus un konstruēšanu saskaņā ar 1. un 3.Eirokodeksu, tiek izstrādāti tehniskā projekta rasējumi. Projekta vajadzībām izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD datorprogrammas; apgūtās iemaņas ir pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin tērauda karkasa veidošanu un projektēšanu; prot veikt tērauda karkasa un citu sarežģītu tērauda konstrukciju aprēķinus un konstruēšanu; spēj definēt uzdevumu tērauda konstrukciju veidošanai, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus. Vērtēšana notiek pēc kursa projekta – aprēķinu daļas un grafiskās daļas - novērtējuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ražošanas ēkas karkasa raksturojums. Šķērsrāmja konstruktīvā un aprēķina shēma - 1 h.
2. Slodžu (pastāvīgo, mainīgo) noteikšana un iekšējo spēku aprēķins rāmja elementos - 2 h.
3. Saišu sistēmas un to projektēšana – 1 h.
4. Ražošanas ēku ekscentriski slogoto kolonnu šķērsgriezuma noteikšana un pārbaudes – 2 h.
5. Kolonnas bāzes aprēķins un konstruēšana. Enkurskrūvju aprēķins – 2 h.
6. Celtņu ceļa sijas aprēķins un konstruēšana – 1 h.
7. Liellaiduma pārsegumu raksturojums, to iedalījums atkarībā no statiskās shēmas un
pielietojuma - 1 h.
8. Plakanu šķērsrāmju rīģeļi-kopnes, slodžu noteikšana to kombinācijās, stieņu dimensionēšana 2h.
9. Metināto kopnes mezglu pretestības pārbaudes – 2 h.
10. Kopņu montāžas savienojumu aprēķins, konstruēšana un pārbaudes 1h.
11. Kopturu uzdevums, aprēķins un konstruēšana – 2 h.
12. Metāla konstrukciju rasējumu struktūra, būvgrafikas pamatprasības – 3 h.
13. Kopsalikuma - montāžas stadijas (MK) darba rasējumi – 3 h.
14. Izgatavošanas - detalizācijas stadijas (KMD) darba rasējumi - 3 h.
15. Tehniskie norādījumi rasējumos, materiālu kopsavilkumi – specifikācijas – 2 h.
16. Projekta prezentācija, aizstāvēšana – 3 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Projekts tiek vērtēts ar atzīmi, ievērojot būtisko kļūdu daudzumu un diskusijas rezultātiem par projekta risinājuma jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts – Vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkass. Projekta vadītājs kopā ar studentu sastāda projekta izstrādāšanas kalendāro plānu, vadoties pēc izejas datiem individuālajā uzdevumā. Projekta izpildes gaita tiek kontrolēta saskaņā ar minēto kalendāro plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Projekts var tikt vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja aprakstā un grafiskajā daļā sniegts uzdevumā paredzētais darba apjoms. Galīgo vērtējumu students saņem pēc kursa projekta sekmīgas aizstāvēšanas demonstrējot izpratni par projekta risinājumiem, kā arī ņemot vērā rasējumu kvalitāti.

Obligātā literatūra

Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2020. 137 lpp.
LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
Design of Steel Structures. 2nd edition. L. S. da Silva, R. Simões, H. Gervásio. Brussels: ECCS, 2016. 493 p.

Papildliteratūra

Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā “Metāla konstrukcijas“. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.
Kreilis J. Portālrāmju aprēķins: palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēru. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2016. 41 lpp.
Kreilis J. Savienojumi tērauda konstrukcijās: palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2017. 102 lpp.
Design of steel structures: Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings. L. S. da Silva, R. Simões, H. Gervásio, G.Couchman. U.K. edition. Brussels: ECCS, 2014. 448 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X.
Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367.
Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. AISC Engineering Journal. ISSN 0013-8029.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”