Kursa kods BūvZ4124

Kredītpunkti 3

Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2030, Būvmateriāli

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā ietvertas nepieciešamās zināšanas par būvkonstrukciju izpētes un pārbaudes nepieciešamību saistībā ar konstrukciju projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, ekspluatāciju, rekonstrukciju. Tiek iepazīti un apgūti metodoloģiskie pamati būvkonstrukciju tehniskai vērtēšanai (apsekošanai), ietverot svarīgāko materiālu īpašību noteikšanu ar tiešām un netiešām (negraujošām) metodēm, kā arī nestspējas novērtējumu un eksperimentālo pētījumu specifiku. Analizētas dažādas tehniskās vērtēšanas situācijas un ekspertīzes slēdziena saturs, ieteikumi rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai. Aprēķinos izmantotas BIM sistēmas programmas MS Excel, AutoCAD

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst - zināšanas par būvkonstrukciju tehniskās vērtēšanas principiem un metodēm; prasmes noteikt būvkonstrukciju nestspējas īpašības, veikt eksperimentālus pētījumus un novērtēt iegūtos rezultātus; kompetences uzstādīt, risināt un analizēt pētnieciskas problēmas būvkonstrukciju jomā, pamatojoties uz priekšzināšanām un robežstāvokļu metodes izpratni. Vērtēšana notiek pēc laboratorijas darbu aizstāvēšanas rezultātiem un kompetentas sarunas par lekciju tematiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstrukciju patiesā stāvokļa (darbības) izpētes nepieciešamība saistībā ar drošuma problēmu.(2 h)
2 Konstrukciju izpēte un pārbaude projektēšanas, izgatavošanas, montāžas darbu stadijā.(2 h)
3 Ekspluatācijā esošu konstrukciju izpētes un pārbaudes metodes.(2 h)
4 Eksperiments konstrukciju patiesā stāvokļa izpētē, tā nozīme būvzinātnes attīstībā.(2 h)
5 Slogošanas metodes un līdzekļi konstrukciju izpētei lauka apstākļos (poligonā), laboratorijas apstākļos.(2 h)
6 Mērīšanas līdzekļu vispārējs raksturojums un izvēle.(2 h)
7 Mehāniskā tipa ierīces (izlieču mērītāji, indikatori, tenzometri u.c.). Optiskie mērinstrumenti.(2 h)
8 Elektriskie pārveidotāji (tenzorezistori), to darbības princips, priekšrocības. Kombinētās mērierīces.(2h)
9 Mērīšanas līdzekļu atestācijas pārbaudes.(2h)
10 Materiālu mehānisko īpašību izpēte ar nesagraujošām metodēm. Mehāniskās, akustiskās, magnētiskās u.c. metodes.(2 h)
11 Metodoloģiskie pamati un konstrukciju izpētes darbu organizēšana.(2h)
12 Eksperimenta datu statistiskā apstrāde. Rezultātu vizuāls attēlojums un analītisks vērtējums.(2h)
13 Konstrukciju teorētiskā aprēķina (pārrēķina) rezultātu un ekperimenta rezultātu salīdzinājums un analīze.(2h)
14 Slēdziens par konstrukciju izpētes un pārbaudes rezultātiem. Jēdziens par konstrukciju modelēšanu.(2h)
15 Konstrukciju izpēte un pārbaude sakarā ar ēkas, būves rekonstrukciju. Rekonstrukcijas veida izvēle, pamatojums (2h)
16 Konstrukciju pastiprināšanas paņēmienu apskats un aprēķina principi. Iekšējo spēku regulēšanas metodes.(2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtot kontroldarbu par lekciju tēmām (ieskaite) un aizstāvēt laboratorijas darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās laboratorijas darbiem saskaņā ar kalendāro grafiku. Darbu aprakstu sastādīšana un noformēšana, kā arī aizstāvēšana ārpus nodarbību laika. Gatavošanās kontroldarbiem par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs kontroldarbu vērtējums, kompetenta saruna par laboratorijas darbu tēmām.

Obligātā literatūra

1. Лужин О. В., Злочевский А. Б., Горбунов И. А., Волохов В. А. Обследование и испытание сооружений. Москва: Стройиздат, 1987. 263 с.
2. Richardson Barry A. Defects and deterioration in buildings. London: E.&F.N. SPON, 1991. 188 p.
3. Реконструкция зданий и сооружений. Под ред. Шагина А. Л. Москва: Высшая школа, 1991. 352 с.

Papildliteratūra

1. Лащенко М.Н. Повышение надежности металлических конструкций зданий и сооружений при реконструции. Ленинград: Стройиздат, 1987. 136 с.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058
2. Būvinženieris. Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”