Kursa kods BūvZ4123

Kredītpunkti 1

Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2030, Būvmateriāli

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Kursa anotācija

Kursā iepazīta Eirokodeksa 1991 struktūra un iedarbju klasifikācija. Detāli apskatītas svarīgāko slodžu un iedarbju grupas – pašsvars, lietderīgās slodzes, klimatiskās iedarbes. Vairāku pielikto slodžu gadījumā tiek izskatītas iespējamās to kombinācijas. Aprēķina slodžu noteikšanai saskaņā ar parciālo koeficientu metodi tiek piemēroti koeficienti. Tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas būs labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst - zināšanas par slodžu un iedarbju noteikšanas metodēm; prasmes aprēķināt slodzes un iedarbes uz dažāda veida ēkām un būvēm; kompetences uzstādīt, risināt un analizēt pētnieciskas problēmas būvkonstrukciju jomā, pamatojoties uz priekšzināšanām un robežstāvokļu metodes izpratni. Vērtēšana notiek pēc individuālā uzdevuma aizstāvēšanas rezultātiem un kompetentas sarunas par lekciju tematiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Slodžu un iedarbju klasifikācija. Eirokodeksa I struktūra, daļas un sadaļas. (1h)
2. Slodžu un iedarbju raksturīgās vērtības, to noteikšana. Parciālie koeficienti aprēķina vērtību noteikšanai. (1h)
3. Pašsvara un lietderīgo slodžu noteikšana uz pārsegumiem. (1h)
4. Sniega slodžu noteikšana uz dažādas formas pārsegumiem. (1h)
5. Vēja iedarbes efekti. Statiskā un dinamiskā iedarbes komponente. (1h)
6. Teritorijas klasifikācija un faktori. Spiediena koeficienta noteikšana. (1h)
7. Būves slogojuma shēmas sastādīšana un aprēķina principi vēja statiskai slodzei. (1h)
8. Celtņu un citu mehānismu izraisītā iedarbība. (1h)
9. Iedarbes būvkonstrukciju montāžas darbu stadijā. (1h)
10. Uguns radītās iedarbes uz konstrukcijām. (1h)
11. Iedarbes, ko izraisa materiāla termiskā izplešanās un balstu sēšanās (1h)
12. Ārkārtējās iedarbes, to prognoze(1h)
13. Iedarbju kombinācijas konstrukciju un to elementu aprēķiniem. (1h)
14. Rezultātu analīze pēc iekšējo spēku kombinācijām stiprības robežstāvokļu aprēķinos. (1h)
15. Rezultātu analīze pēc iekšējo spēku kombinācijām lietojamības robežstāvokļu aprēķinos. (1h)
16. Slodžu un iedarbju noteikšanas principi speciālo konstrukciju gadījumos. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts individuālais uzdevums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas par individuālā uzdevuma tēmu. Darba apraksta sastādīšana, aprēķinu veikšana un rezultātu noformēšana, kā arī kompetenta saruna par individuālā uzdevuma tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji Sekmīgs individuālā uzdevuma vērtējums, kompetenta saruna par lekciju tēmām.

Obligātā literatūra

Gulvanessian H. Designers' guide to Eurocode 1: actions on buildings: EN 1991-1-1 and -1-3 to -1-7. H. Gulvanessian, P. Formichi and J.-A. Calgaro. London: Thomas Telford, 2009. 294 p.
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. В.Н.Гордеев и др. Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2007. 482 c.
Cook N. Designers' guide to EN 1991-1-4: Eurocode 1: actions on structures, general actions. Part 1-4, Wind actions. London: Thomas Telford Publishing, 2007. 81 p.
Holmes, John D.: Wind loading of structures/ John D. Holmes. London; New York: Spon Press, 2001

Papildliteratūra

Blast effects on buildings. Edited by D.Cormie, G.Mays and P.Smith. 2nd ed. London: Thomas Telford, 2009. 338 p.
Designers' guide to EN 1991-1-2,1992-1-2, 1993-1-2 and 1994-1-2: Handbook for the fire design of steel, composite and concrete structures to the Eurocodes. T. Lennon ... [et al.]. London: Thomas Telford, 2007. 131 p.
LVS EN 1990:2006 L. Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi. EN 1990. Eurocode - Basis of structural design 4. Eirokodeksi: LVS EN 1991-1-1;LVS EN 1991-1-2; LVS EN 1991-1-3; LVS EN 1991-1-4; LVS EN 1991-1-5;LVS EN 1991-1-6; LVS EN 1991-1-7

Periodika un citi informācijas avoti

Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”