Kursa kods BūvZ4116

Kredītpunkti 3

Būvdarbu tehnoloģija II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3016, Būvdarbu procesi

BūvZ3109, Koka un plastmasu konstrukcijas I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4039, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

BūvZ4071, Būvdarbu procesi II

BūvZ4105, Metāla konstrukcijas I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūts: patstāvīgi, pēc individuāla uzdevuma, izstrādāt darbu veikšanas projektu karkasa tipa rūpniecības ēkai. Projekts ietver virszemes nesošo / norobežojošo konstrukciju montāžas darbu organizēšanu (paskaidrojošā daļa - montējamo elementu apjomu, montāžas parametru / metožu un celtņu novērtēšanu, resursu grafiku izstrādi, pagaidu ēku, palīgmateriālu un tehnisko resursu aprēķinu, montāžas darbu kvalitātes un darba aizsardzības novērtējumu, projekta tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu; grafiskā daļa - tehnoloģisko karšu un būvdarbu ģenerālplāna izstrādi).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa ietvaros students iegūst
• pamatzināšanas būvdarbu ģenerālplāna un montāžas darbu tehnoloģisko karšu izstrādē, nosakot montējamos elementus un to apjomus, izvēloties satveršanas iekārtas, montāžas darbu tehnoloģiju un būvniecības metodes, darba uzdevumus un to secību, aprēķinot laika un materiālos resursus, tai skaitā energoresursus. Kursa projekta aizstāvēšana.
• prasmes - spēja patstāvīgi izstrādāt detalizētus būvdarbu ģenerālos plānus un tehnoloģiskās kartes, izvēloties atbilstošāko darbu izpildes tehnoloģiju un metodi, aprēķināt un sastādīt resursu grafikus. Kursa projekta aizstāvēšana.
• Kompetence atbilstošu alternatīvu risinājumu izstrādāšanā un salīdzināšanā, projektējot būvdarbu ģenerālos plānus un tehnoloģiskās kartes, efektīvu būvdarbu tehnoloģiju un metožu pielietošanā, racionālā resursu plānošanā un izmantošanā, būvdarbu tehnoloģiskās secības noteikšanā, ievērojot prasības attiecībā uz telpisko noturību, būvniecības noteikumus un citas tehniskās prasības. Kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads - būvobjekta raksturojums (būves apjoms, pielietojums, atrašanās vieta, tehniskais izpildījums). 2. Darba apjoma un sastāva noteikšana (montējamo elementu specifikācijas). 3. Satveršanas palīgierīču izvēle un montāžas parametru noteikšana. 4. Montāžas parametru noteikšana pēc grafiskās un analītiskās metodes. 5. Montāžas metožu un celtņu izvēle pēc konstrukciju montāžas parametriem. 6. Pieņemto montāžas metožu, celtņu tehniskā un ekonomiskā novērtēšana. 7. Celtniecības procesu izpildes paņēmieni un tehnoloģiskā secība. Darbietilpības kalkulācija. 8. Celtniecības procesu ilguma tehnoloģiskais aprēķins. 9. Kombinētā montāžas procesa ciklogramma un strādnieku kustības grafiks. 10. Montāžas darbos pieņemto paņēmienu apraksts un to tehnoloģiskā secība. 11. Nepieciešamo noliktavu, pagaidu administratīvo un sadzīves ēku aprēķins. 12. Bīstamo zonu noteikšana un projektēšana. 13. Nepieciešamo materiālu un tehnisko resursu apreķins. 14. Montāžas darbu kvalitātes kontrole. Pasākumi darba aizsardzībā. 15. Atsevišķo montāžas darbu tehnoloģisko karšu izstrāde. Būvdarbu ģenerālplāna projektēšana. 16. Nozares aktualitātes. Projekta tehnisko un ekonomisko rādītāju aprēķins.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% no visām nodarbībām.
Patstāvīgi jāizstrādā, jānoformē un sekmīgi jāaizstāv: "Kolonnu montāžas tehnoloģiskā karte, kas piesaistīta būvējamam objektam un konkrētiem vietējiem apstākļiem" un kursa projekts "Montāžas darbi".

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pielietot iegūtās zināšanas "Kolonnu montāžas tehnoloģiskā karte, kas piesaistīta būvējamam objektam un konkrētiem vietējiem apstākļiem" un kursa projekta "Montāžas darbi" izstrādē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējumā ņem vērā piedalīšanos nodarbībās un kursa projekta regulāru izstrādi (30%), kā arī kursa projekta noformējumu un studentā zināšanas aizstāvēšanā (70%). Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci par kursa plānā apgūtiem jautājumiem, aizstāvot patstāvīgi izstrādāto projektu un atbildot uz kontroljautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp. 2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London ;New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8 3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9 4. Стаценко А.С., А.И.Тамкович. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд.. испр. Минск: Выш. шк., 2002. 367 с.: ил. ISBN 985-06-0741-6

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Periodika un citi informācijas avoti

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss - Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Būvniecība, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”