Kursa kods BūvZ4109

Kredītpunkti 3

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author lekt.

Jānis Fabriciuss

Mg. sc. ing.

author pasn.

Mareks Bokta

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ4108, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek izstrādāts kursa projekts dzelzsbetona / mūra ēkai. Tādējādi studenti apgūst praktiskas iemaņas daudzstāvu dzelzsbetona un mūra ēku projektēšanā. Tas sevī ietver ēkas sāniskās stabilitātes novērtēšanu, nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķinu veikšanu galvenajiem konstrukciju elementiem, aprēķinu rezultātu attēlošanu darba rasējumos, ņemot vērā konstruktīvās un ilgizturības prasības. Kursa projektā tiek apgūta BIM sistēmā iederīga datorprogramma, FEM Design, konstrukciju aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj lietot robežstāvokļu metodi, šķērsgriezumu stiprības aprēķinus un būvmehānikas principus dzelzsbetona / mūra konstrukciju projektēšanā – kursa projekta aizstāvēšana.
2. Prot prezentēt savu aprēķinu rezultātus darba rasējumos un aizstāvēt tos mutiski – kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. nedēļa: Dzelzsbetona ēkas projektēšanas sākotnējā informācija. Ģeometrisko lielumu dimensionēšana.
2. nedēļa: Slodžu noteikšana, slodžu kombināciju aprēķins.
3. nedēļa: Piepūļu noteikšana plātnēm, sijām, kolonnām dažādu robežstāvokļu gadījumos.
4. un 5. nedēļa: Plātnes robežstāvokļu aprēķins, stiegrojuma un galējo ģeometrisko izmēru noteikšana.
6. un 7. nedēļa: Sijas (siju) robežstāvokļu aprēķini, stiegrojuma un galējo ģeometrisko lielumu noteikšana.
8. nedēļa: Kolonnu nestspējas aprēķini, stiegrojuma noteikšana.
9. un 10. nedēļa: Pamatu dimensionēšana, robežstāvokļu aprēķini.
11. nedēļa: Konstruktīvās prasības: stiegru liekuma diametri, enkurojuma un pārlaidsavienojuma garumi.
12. nedēļa: Darba rasējumu izstrādāšana.
13. nedēļa: Darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts ir jāizstrādā patstāvīgi ārpus nodarbību laika, konsultāciju laikā regulāri atrādot paveikto atbildīgajam mācībspēkam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējums ir atkarīgs no izstrādātā darba kvalitātes, aizstāvēšanā parādītajām zināšanām. Papildus tam tiek vērtēta studenta disciplīna – darba savlaicīga izstrādāšana. Maksimālais vērtējums ir iespējams vienīgi tiem studentiem, kuri to izstrādā visa semestra laikā un progresu regulāri (reizi nedēļā) atrāda atbildīgajam mācībspēkam. Ja students atnes gatavu kursa projektu tikai uz aizstāvēšanu, par progresu semestra laikā neatskaitoties, tad maksimālā iespējamā atzīme ir 6 balles.
Ja students vēlas uzlabot savu vērtējumu par 1 vai 2 ballēm (iegūt 9 vai 10), kursa projekts jāpapildina ar papildus konstrukciju aprēķiniem un/vai rasējumiem un jāspēj izskaidrot to būtība.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1. Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”