Kursa kods BūvZ4104

Kredītpunkti 3

Koka un plastmasu konstrukcijas III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3093, Iedarbes uz būvkonstrukcijām

Kursa anotācija

Kursā apgūst pamatzināšanas par koksnes un konstruktīvo plastmasu materiālu stiprības un stinguma īpašībām un ietekmes faktoriem. Tiek analizēta būvelementu darbība zem slodzes robežstāvokļu metodes kontekstā. Tiek apgūti savienojumu nestspējas aprēķini, ietverot konstruēšanas pamatprincipus un eksperimentālās pārbaudes. Tiek apskatīti koka un plastmasu konstrukciju veidi, pielietošana, racionāli risinājumi. Izstrādājot kursa projektu, studenti apgūst iemaņas plakana nesoša ēkas šķērsrāmja projektēšanā saskaņā ar Eirokodeksiem (sijas, kolonnas, kopnes, arkas, trīslocīklu rāmji). Kursa projektēšanā tiek izmantotas BIM sistēmas programmas Axis VM (vai Dlubal RFEM) un AutoCAD, kā arī MS Excel.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa projekta izstrāde koka konstrukcijās dod iespēju pielietot un attīstīt nākamajam būvinženierim būtiski nepieciešamas iemaņas, t.i., teorētisko likumsakarību pielietošana koka konstrukciju projekta izstrādāšanā un analīzē; izkopt prasmi izvēlēties piemērotākos savienotājlīdzekļus mezglu savienojumiem atbilstoši pārnesamiem bīdes spēkiem; apgūt zināmu pieredzi koka konstrukciju projektēšanā mēģinot patstāvīgi vai ar konsultāciju palīdzību atrisināt daudzos jautājumus, ar ko nākas sastapties praktiskajā projektēšanā. Vērtējums: Kursa projekta pārbaude.
Sagaidāmā kompetence raksturojas kā spēja novērtēt projekta datus un priekšnosacījumus koka konstrukciju pielietošanai un spēja pamatot un pierādīt savu risinājumu. Vērtējums: Kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projekta uzdevuma datu analīze. Ēkas šķērsrāmja aprēķina shēmas izvēle un sprieduma pamatojums.
2 Slodžu noteikšana un šķērsrāmja statiskais aprēķins atsevišķos slogojuma veidos
3 Iekšējo spēku noteikšana slodžu kombinācijās un bīstamo slogojuma situāciju definēšana saskaņā ar LVS EN 1990 un 1.Eirokodeksu.
4 Starpstāvu pārseguma siju (klāja sijas, galvenās sijas) aprēķins.
5 Jumta nesošās konstrukcijas kompozīcija: materiālu un savienotājlīdzekļu izvēle atbilstoši pārnesamiem spēkiem un momentiem
6 Pārseguma konstrukcijas elementu sākotnējā dimensionēšana saskaņā ar 5.Eirokodeksa nosacījumiem
7 Savienotājlīdzekļu nestspējas aprēķins
8 Pārseguma konstrukcijas galveno (vairāk slogoto) mezglu konstruēšana un savienojumu nestspējas pārbaude Jumta koptura vai paneļa aprēķins un konstruēšana
9 Kolonnas (vai arkas vai rāmja) balstmezgla aprēķins un konstruēšana.
10 Plaknisko koka konstrukciju telpiskā nostiprināšana. Saišu sistēmas projektēšana.
11 Nesošās konstrukcijas elementu un mezglu pārbaude atbilstoši precizētam aprēķina modelim
12 Tehnisko rasējumu izstrādāšana
13 Detālo rasējumu izstrādāšana dažiem mezgliem vai būvproduktiem
14 Kokmateriālu un būvtērauda izstrādājumu specifikāciju sastādīšana, projekta tehniski-ekonomiskais novērtējums
15 Projektēto konstrukciju izgatavošanas, montāžas un transportēšanas, ekspluatācijas nosacījumi
16 Projektu varianta salīdzināšana ar apskatāmajam laidumam un slodzēm tipisku risinājumu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Projekts tiks novērtēts ar atzīmi balstoties uz konstatēto būtisko kļūdu daudzumu un diskusijas rezultātiem par projekta risinājuma jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts: Ražošanas vai sabiedriskās ēkas koka pārseguma konstrukciju projekts. Pasniedzējs izsniedz kursa projekta uzdevumu ar nepieciešamajiem izejas datiem. Students sastāda kalendāro plānu, ko akceptē pasniedzējs. Projekta izpildes gaita tiek kontrolēta saskaņā ar sastādīto kalendāro plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projektu novērtē pēc diviem kritērijiem:
1) Projekta pārbaudes rezultāts (paskaidrojuma raksta un rasējumu saturs un noformējums; konstrukciju elementu šķērsgriezumu un mezglu nestspējas atbilstība ārējām slodzēm). Nepietiekama satura un/vai absurda risinājuma gadījumā projekts tiek atgriezts studentam labošanai un papildināšanai.
2) Aizstāvēšanās rezultāts (studenta spēja raksturot konstrukcijas elementu un savienotājlīdzekļu darbību zem slodzes, paskaidrot aprēķinu nosacījumus un izmantoto datu avotus, pamatot projekta risinājumus). Ja aizstāvēšanās rezultāts ir negatīvs, tad pat teicams projekta pārbaudes rezultāts nedod iespēju saņemt pozitīvu vērtējumu par šo studiju kursu. Tādā gadījumā tiek nozīmēta atkārtota aizstāvēšanās. Ja aizstāvēšanās rezultāts ir negatīvs trīs reizes, tiek izsniegts jauns uzdevums.
Students iegūst izcilu vērtējumu par izstrādāto projektu, ja tas izpildīts perfekti un/vai satur oriģinālu risinājumu, par ko students spēj kompetenti diskutēt.
Par standartkonstrukciju projekta izpildi students saņems pozitīvu vērtējumu, ja projektētā konstrukcija ir droša pēc robežstāvokļu metodes nosacījumiem un students spēj paskaidrot un pamatot projekta risinājumus. Galvenā nozīme ir izpratnei par izstrādātajiem projekta risinājumiem.

Obligātā literatūra

1. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II: 1. un 5. Eirokodeksa pielietošana būvprojektēšanā. Jelgava; LLU, 2011. 208 lpp. 3. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I. Jelgava: LLU, 2008. 259 lpp. 4. Porteous J., Kermani A. Structural timber design to Eurocode 5. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Inc., 2013. 624 p.

Papildliteratūra

1. Porteous J., Ross P. Designers' Guide to Eurocode 5: design of timber buildings: EN 1995-1-1. London: ICE, 2013. 209 p. 2. Rug W., Mönck W. Holzbau: Bemessung und Konstruktion. Berlin: Beuth, 2015. 794 S. 3. Mandy P., Scheer C. Holzbau-Taschenbuch: Bemessungsbeispiele nach Eurocode 5. Berlin: Ernst & Sohn, 2015. 344 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545 2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123 3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”