Kursa kods BūvZ4103

Kredītpunkti 3

Koka un plastmasu konstrukcijas II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3093, Iedarbes uz būvkonstrukcijām

Kursa anotācija

Kursā apgūst pamatzināšanas par koksnes un konstruktīvo plastmasu materiālu stiprības un stinguma īpašībām un ietemes faktoriem. Tiek analizēta būvelementu darbība zem slodzes robežstāvokļu metodes kontekstā. Tiek apgūti savienojumu nestspējas aprēķini ietverot konstruēšanas pamatprincipus un eksperimentālās pārbaudes. Tiek apskatīti koka un plastmasu konstrukciju veidi, pielietošana, racionāli risinājumi. Izstrādājot kursa projektu, studenti apgūst iemaņas plakana nesoša ēkas šķērsrāmja projektēšanā saskaņā ar Eirokodeksiem (sijas, kolonnas, kopnes, arkas, trīslocīklu rāmji). Kursa projektēšanā tiek izmantotas BIM sistēmas programmas Axis VM (vai Dlubal RFEM) un AutoCAD, kā arī MS Excel.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par koka pārseguma konstrukcijām, par aprēķina modeļa definēšanu, neizdevīgāko slodžu kombināciju un slogojuma situāciju novērtēšanu, konstrukcijas un tās atsevišķo elementu nestspējas novērtēšanu galīgajos un ekspluatācijas robežstāvokļos. Lekciju apmeklējums, eksāmens. Prasmes: definēt konstrukcijas aprēķina modeli, veikt konstrukcijas statisko aprēķinu un koka būvelementu stiprības, noturības un deformāciju pārbaudes, savienojumu aprēķinu un konstruēšanu balstoties uz robežstāvokļu metodi un pielietojot 5.Eirokodeksa metodoloģiju. Prasmes demonstrē patstāvīgajos darbos un kontroldarbā. Kompetence: spēja izvēlēties un pamatot racionālu pārseguma konstrukcijas veidu atbilstoši slogojuma un ekspluatācijas apstākļiem. Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plakanās nesošās konstrukcijas. Ēkas šķērsrāmja ģeometriskā nemainība. Aprēķina shēmas izvēle. 2h
2 Konstrukcijas veida izvēle atbilstoši pārsedzamam laidumam, slodzēm, pieejamiem materiāliem, tehnoloģijām 2h
3 Saliktās sijas ar padevīgām saitēm (saliktās, naglotās ar krustenisku dēļu sieniņu) nelieliem laidumiem. 2h
4 Siju tipa pārseguma kopnes. Kopņu veidi. Koka kopņu projektēšanas vispārīgie principi. 3h
5 Dēļu kopnes ar naglojumiem, skrūvsavienojumiem vai zobotiem pretbīdņiem mezglos. 2h
6 Kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos. 2h
7 Liela laiduma kopnes no līmētiem elementiem. Poligonālās un segmenttipa kopnes. 2h
8 Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma un režģotie koka rāmji. 2h
9 Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma koka arkas. 2h
10 Rāmju un arku locīklas tipa mezglu konstruēšana un aprēķins. 2h
11 Plaknisko koka konstrukciju telpiskā nostiprināšana. Saišu sistēmas projektēšana. 2h
12 Momentmezgli koka konstrukcijās 2h
13 Konstruktīvie plastmasu materiāli, to īpašības, būvprodukti un pielietojums būvkonstrukcijās 2h
14 Pneimatiskās un tenta konstrukcijas. 1h
15 Pārskats par telpiskām koka konstrukcijām (velves, čaulas, kupoli, krokas) 2h
16 Koka konstrukciju novērtēšana atbilstoši drošuma, ilgtspējas ekonomiskās efektivitātes kritērijiem 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens: divi uzdevumi par koka būvelementu un savienojumu aprēķinu un konstruēšanu un viens jautājums pamatzināšanu un erudīcijas demonstrēšanai, kā arī diskusijai. Priekšnosacījumi: Jābūt ieskaitei par kursa pirmo daļu BūvZ3109 “Koka un plastmasu konstrukcijas I” Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam: BūvZ4104 “Koka un plastmasu konstrukcijas III”

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs. Ēkas šķērsrāmja aprēķina modeļa sastādīšana un iekšējo spēku aprēķins atsevišķos slogojuma veidos ar programmu Axis VM vai RFEM Design un slodžu kombināciju Excel tabula 2. patstāvīgais darbs. Koka siju aprēķins Excel formulu redaktorā 3. patstāvīgais darbs. Siju atbalstmezglu konstruēšana un aprēķins: savienotājlīdzekļu nestspējas aprēķins Excel formulu redaktorā un mezglu rasējumi AutoCAD vai Revit. Kontroldarbs. Kopnes balstmezgla aprēķins un konstruēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.patstāvīgais darbs tiek ieskaitīts, ja students uzrāda programmas rezultātu failus ar reālām slodzēm atbilstošām (pareizām) iekšējo spēku vērtībām; 2. patstāvīgais darbs tiek ieskaitīts, ja students uzrāda siju aprēķina Excel tabulu, kurā var iegūt slodzei atbilstošas sijas šķērsgriezuma dimensijas pēc robežstāvokļu metodes; 3. patstāvīgais darbs tiek ieskaitīts, ja students uzrāda aprēķinātu un konstruētu klāja sijas un galvenās sijas savienojuma mezglu. Studentam diskusijā ar pasniedzēju jāspēj apliecināt savu kompetenci (ka darbs nav aizgūts no citas personas). Ir pietiekami patstāvīgos darbus uzrādīt digitālā formā. Kontroldarbs tiek ieskaitīts, ja students uzrāda dotajai slodzei adekvātu kopnes balstmezgla risinājumu Eksāmens kalpo apgūto zināšanu nostiprināšanai un prasmju un kompetences apliecināšanai. Pirmajā uzdevumā students apliecina spēju vienkāršotā formā veikt galvenos koka elementu aprēķinus pēc robežstāvokļu metodes atmetot mazsvarīgākos faktorus, bet nodrošinot stiprību un stingumu. Otrajā uzdevumā students dod konkrētu priekšlikumu koka elementu savienošanai, kas pārnes noteiktus (dotos) spēkus. Trešais ir teorijas jautājums par pamatjēdzieniem un sakarībām koka konstrukciju risinājumos.

Obligātā literatūra

1. Timber Engineering. Edited by S. Thelandersson, H. J. Larsen. Chichester etc.: John Wiley & Son, 2003. 446 p. 2. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II: 1. un 5. Eirokodeksa pielietošana būvprojektēšanā. Jelgava, LLU, 2011. 208 p. 3. Larsen H., Enjily V. Practical design of timber structures to Eurocode 5. London: Thomas Telford, 2009. 268 p.

Papildliteratūra

1. Porteous J., Ross P. Designers' Guide to Eurocode 5: design of timber buildings: EN 1995-1-1. London: ICE, 2013. 209 p. 2. Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5. The Institution of Structural Engineers, TRADA. London: Institution of Structural Engineers, 2007. 258 p. + 1 CD 3. Göggel M. Bemessung im Holzbau. Karlsruhe: Bruderverlag, 2000. 2 CD-ROM. 3. Timber Frame Construction. Revised by H. Twist and R. Lancashire; edited by B. Keyworth. 4th ed. High Wycombe: TRADA, 2008. 263 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545 2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123 3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”