Kursa kods BūvZ4101

Kredītpunkti 1

Būvniecības ekonomika I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inita Vikse

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ4098, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

BūvZ4099, Būvniecības vadīšana un organizēšana II

BūvZ4100, Būvniecības vadīšana un organizēšana III

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir izskaidrot studentiem būvniecības nozares ekonomikas pamatjēdzienus, celtniecības produkcijas radīšanas un realizācijas īpatnības, apgūt būvniecības produkcijas cenu veidošanas pamatus, apgūt būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par celtniecības nozares vietu tautas saimniecībā, par nozares attīstības tendencēm.
• Studenti izprot būvniecības produkcijas cenas veidošanas principus, apgūst būvdarbu tāmju sastādīšanas metodiku, orientējas būvniecības produkcijas iepirkumu organizēšanas principos.
Zināšanas un prasmes tiek novērtētas eksāmenā.
• Beidzot studiju kursu, studenti ir kompetenti jautājumos, kas saistīti ar būvniecības ekonomiskajām problēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1 Būvniecības loma tautsaimniecībā. Būvniecības saistība ar citām nozarēm. Lekcija 0,5st
2 Būvniecības produkcijas jēdziens, būvprodukcijas radīšanas īpatnības. Lekcija 0,5st
3 Būvniecības produkcijas realizācija. Būvuzņēmuma līgumi būvdarbu izpildei. Lekcija 0,5st
4 Publisko iepirkumu likums. Konkursu organizēšana par tiesībām būvēt. Lekcija 1st
5 Būvniecības produkcijas cenas veidošanās tirgus apstākļos. Normatīvā un informatīvā bāze būvdarbu tāmju sastādīšana. Lekcija 0,5st
6 Tāmju dokumentācijas sastāvs. Tāmes sastādīšanas pamatprincipi. Lekcija 0,5st
7 Vispārējās prasības darbu apraksta sastādīšanai. Būvdarbu apjomu aprēķini. Lekcija 1st
8 Tāmes izmaksu elementi. Tiešās izmaksas. Lekcija 0,5st
9 Darba algas aprēķināšana tāmēs. Lekcija 1st
10 Būvizstrādājumu un mehānismu izmaksu aprēķināšana tāmēs. Lekcija 1st
11 Pieskaitāmās izmaksas, plānotā peļņa. Citas tāmes izmaksas. Lekcija 0,5st
12 Tehniski ekonomiskie rādītāji. Nozares aktualitātes. Lekcija 0,5st
Praktiskie darbi
Prezentācijas un diskusijas par Būvniecības nozares ekonomikas jautājumiem. Nozares aktualitātes - Praktiskie darbi 8 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuālie veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar gatavošanos eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa nobeigumā studenti kārto rakstisku eksāmenu par visu studiju kursu
Eksāmena jautājumi ir sadalīti divās daļās:
Pirmā daļa- jautājumi par kursa 1.-4.tēmam , otrā daļa par 5.-12.tēmām
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Būvniecības likums, LR likums . Pieņemts: 09.07.2013.Stājas spēkā: 01.10.2014.
2.Vispārīgie būvnoteikumi, LR likums. . Pieņemts: 19.08.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.
3. Publisko iepirkumu likums. LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 06.04.2006. Stājas spēkā 01.05.2006. [Skatīts 16.02.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=133536
4. LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība Nav LLU FB.
5. Kjells Gunnars Hofs Biznesa ekonomika Rīga 2002.

Papildliteratūra

1. Būvdarbu izcenojumu katalogs (BIK). Rīga, 2005.-2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3.www.bis.gov.lv
4.www.iub.gov.lv

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"