Kursa kods BūvZ4098

Kredītpunkti 3

Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2047, Būvmateriāli

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumā, būvuzņēmēja tiesībām, pienākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā un izpratne par atbilstošām Latvijā un pasaulē pieņemtajām normām. 1.kontroldarbs
•Prasmes: izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Praktiskie darbi. 2.Kontroldarbs.
•Kompetence: spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Praktiskie darbi. 3.kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju priekšmets un tā studijas.
2 Būvniecības vieta un nozīme tautsaimniecībā Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī.
3 Eiropas Savienības konceptuālā nostāja būvniecības jomā.
4 Latvijas Republikas konceptuālā nostāja būvniecības un vides ilgtspējības jomās.
5 Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana būvniecībā. 1. Kontroldarbs.
6 Latvijas Republikas Nacionālā ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
7 Būvniecības Nacionālā programma.
8 LR Likums "Būvniecības likums".
9 MK noteikumi "Vispārīgie būvnoteikumi''.
10 Būvniecība. Būvniecības dalībnieki, viņu savstarpējās attiecības. Būvniecības procesa shēma. 2.kontroldarbs.
11 Būvētājs jeb pasūtītājs. Būvuzņēmējs. Būvprojekta autors. Būvuzraugs. Viņu tiesības un pienākumi.
12 Inženierkonsultants, tā loma būvniecībā. FIDIC.
13 Būvuzņēmējdarbības pamatprincipi un ierobežojumi atbilstoši "Komerclikumam".
14 Darbu un piegāžu izpildes tiesību iegūšana. Publisko iepirkumu likums.
15 Būvprojekti un projektēšana. Normatīvā bāze. Pirms projektēšanas posms. 3. Kontroldarbs.
16 Projektēšanas uzdevums, sastādīšana, saskaņošana, apstiprināšana. Līguma slēgšana par būvprojektēšanu. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā, ieskaitīti 3 kontroldarbi, referāts, prezentācija, pārbaudes tests, ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāts par likumdošanas jautājumiem.
2. Prezentācija par referāta tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvniecības organizēšanas, plānošanas un vadīšanas jautājumiem, izpildot 3 kontroldarbus un pārbaudes testu.

Obligātā literatūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. Pieejama http://www.twirpx.com/file/73289/
4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164 4. Būvniecības plānošana un organizēšana. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai. Atkārtots, papildināts izdevums. / Sast. S.Gusta u.c.
– Jelgava: LLU, 2020. - 78.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"