Kursa kods BūvZ4097

Kredītpunkti 3

Būvuzņēmējdarbība III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ3097, Būvuzņēmējdarbība I

BūvZ4096, Būvuzņēmējdarbība II

Aizstātais kurss

BūvZB055 [GBUVB055] Būvuzņēmējdarbība III

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar būvniecības projekta vadīšanas pamatiem, iepazīstas un apgūst būvniecības projektu vadīšanai izmantojamo programmu MS Project, kas tiek plaši pielietota būvniecības kalendāro plānu un tīklveida grafiku izstrādāšanai Būvdarbu organizēšanas projekta (DOP) un Darbu veikšanas projekta (DVP) ietvaros Tehniskā būvprojekta sastāvā, kā arī būvprojektu vadīšanai, studenti apgūst būvprojektu vadīšanas un organizēšanas specifiskos jautājumus, atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai un pielietojamajiem būvniecības materiāliem un būvizstrādājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un kritiska izpratne par projektu vadīšanas principiem būvniecībā, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā, iegūtas nepieciešamās prasmes būvdarbu kalendārā plāna sastādīšanā izmantojot programmu MS Project.
• Zināšanas – studenti pārzin projektu tipus, veidus, projekta fāzes.
• Prasmes – prot sagatavot projekta aprakstu, strādāt grupās, izmantot individuālo spriestspēju, veikt patstāvīgu projekta analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus, prot analizēt normatīvos aktus, veidot projekta kontroles mehānismu, izstrādāt būvniecības kalendāro plānu.
• Kompetence - studenti spēj kompetenti izstrādāt un vadīt būvniecības projektus būvuzņēmumos un būvniecības organizācijās.
Vērtēšana: zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta ar 2 kontroldarbiem, izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads kursā "Būvuzņēmējdarbība III" Iepazīšanās ar būvniecības projektu vadīšanu. (1h)
2. Datorprogrammas Microsoft Project izmantošanas iespējas būvniecības projektu vadīšanā. (1h)
3. Projektu vadīšanas terminoloģija un pamatjēdzieni būvniecības vadīšanā, pielietojot datorprogrammu Microsoft Project. (1h)
4. Būvniecības vadīšanas projektu veidi un to izstrādes iespējas, izmantojot datorprogrammu Microsoft Project. 1. kontroldarbs. (2h)
5. Iepazīšanās ar projekta izveidi būvniecības vadīšanā - vienkāršota būvdarbu kalendārā grafika izstrādes principi ar Microsoft Project. (1h)
6. Darbs ar programmu Microsoft Project. (1h)
7. Būvniecībā pielietojamās Ganta diagrammas. Norišu savstarpējās secības noteikšana. Būvniecības tīklveida grafiki izstrādāti ar Microsoft Project. (1h)
8. Norišu tipi, kas saistīti ar resursu piesaisti. Resursu piesaiste. Resursu noslodzes izlīdzināšana. (1h)
9. Iepazīšanās ar komplicētāku būvniecības vadīšanas projektu izveidi Microsoft Project programmā. 2. kontroldarbs. (2h)
10. Ievads praktiskajā darbā - Projektēšanas perioda kalendārā grafika izveidošana. (1h)
11. Ievads praktiskajā darbā - būvdarbu kalendārā grafika izstrādāšana būvniecības projektos DVP un BOP sadaļā. (1h)
12. Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums. Nozares aktualitātes. (1h)

Praktiskie darbi/Semināri:
1. Būvniecības tīklveida grafika izstrādāšana. (2h)
2. Būvniecības procesa kalendārā grafika izstrādāšana visam būvniecības procesam.(4h)
3. Ganta un PERT diagrammas. Kritiskā ceļa noteikšana. Analīze. (2h)
Laboratorijas darbi:
1. Iepazīšanās un darbs ar programmu Microsoft Project. (2h)
2. Projekta izveide būvniecības vadīšanā - vienkāršota būvdarbu kalendārā grafika izstrāde ar Microsoft Project.(2h)
3. Projektēšanas perioda kalendārā (laika) grafika izveidošana. (2h)
4. Būvdarbu kalendārā grafika izstrādāšana. Nozares aktualitātes.(2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem 2 kontroldarbiem, izpildītiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem un praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi izstrādāt laboratorijas un praktiskos darbus pēc individuāliem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par projektu vadīšanas principiem būvniecībā, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā, iegūtas nepieciešamās prasmes būvdarbu kalendārā plāna sastādīšanā izmantojot programmu MS Project, izstrādājot un aizstāvot laboratorijas un praktiskos darbus (70%), izpildot 2 kontroldarbus (30%). Kopējais vērtējums ir ieskaite (100%).

Obligātā literatūra

1. Zommers J. Datorizēta projektu vadīšana. Programma Microsoft Project. Rīga: Biznesa augstskola "Turība" SIA, 2000. 116 lpp.
2. Schmidt T. Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams. New Jersey: Publ by John Wiley & Sons Inc., 2009. 252 p. ISBN 978-0470-41158-2. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=271684&site=ehost-live&scope=site skatīts 26.11.2014.
3. Ilmete Ž. Kurss "Projektu vadīšana": izdales materiāls. Rīga: LU Pašvaldības un projektu vadības valsts mācību centrs, 1998. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. ISBN 9984826058
2. Lock D. Project management. Aldershot, England; Burlington, VT: Gower, 2007. 520 p.
3. Burton C., Michael N. A practical guide to project management: how to make it work in your organisation. London: Kogan Page, 1992. 152 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Projektu vadīšana. Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. ISSN 1407-5989
2. Project Management Journal. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-project-management/# [skat.internetā 03.03.2013.]. ISSN: 8756-9728.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Būvniecība”