Kursa kods BūvZ4095

Kredītpunkti 2

Būvju modelēšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Aivars Brokāns

Mg. sc. ing.

author viesdoc.

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3084, Būvju teorijas pamati I

BūvZ3085, Būvju teorijas pamati II

InfT2004, Informātika I

InfT2005, Informātika II

MašZ1002, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I

MašZ2009, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II

Kursa anotācija

Kursā apskata būves modeļa izvēles priekšnosacījumus balstoties uz sākotnējo informāciju par būves funkciju, slodzēm, arhitektonisko ieceri, izmantojamiem materiāliem un tehnoloģijām. Kursā apgūst iemaņas vides būvju (gan ēku konstrukciju, gan inženierbūvju) telpisko modeļu konstruēšanā izmantojot grafiskās programmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par tehnisko informācijas analīzi būves sākotnējā modeļa izvēlei skiču stadijā.
• Prasmes: iemaņas trīsdimensiju objektu konstruēšanā.
• Kompetence būvprojekta modeļa iespējamo variantu izvēlē atbilstoši būves funkcijai, slodzēm, materiāliem un tehnoloģijām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 3D grafiskās programmas, to iespējas un darba vide.
2 Būves modeļa izvēle atbilstoši tās funkcijai un noslodzei.
3 Konstrukciju un elementu horizontālā piesaiste. Piesaistes asis.
4 Pamatu modelēšana.
5 Sienu modelēšana.
6 Kolonnu modelēšana.
7 Grīdas modelēšana.
8 Pārseguma konstrukciju modelēšana.
9 Jumta nesošo konstrukciju modelēšana.
10 Pārseguma kopnes modelis no tērauda un koka elementiem.
11 Kāpņu modelēšana.
12 Reljefa modelēšana.
13 Griezumu un mezglu izstrādāšana.
14 Vides novērošanas vai ūdenstorņa modeļa izveide.
15 Telpiskā modeļa vizualizācija.
16 Individuālo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par izstrādātu patstāvīgo darbu un sekmīgiem testa rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. SWeir, Thomas S.: Mastering Revit structure 2010 /Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson, David J. Harrington. Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, c2009. 865 lpp.
2. Уваров А. С. Инженерная графика для конструкторов в AutoCAD. Москва: ДМК Пресс, 2010. 400 с.
3. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010. Redaktore Dz. Auziņa. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp.
4. Чэпел Э. Официальный учебный курс AutoCAD Civil 3D 2013. Москва: ДМК Пресс, 2013. 560 с.

Papildliteratūra

1. Kalniņš G. Ēku un būvju nesošās konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 264 lpp.
2. Ching F.D. K.: Building construction illustrated. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, c2008. 476 p.
3. Wahl I. Building anatomy :an illustrated guide to how structures work. New York: McGraw-Hill, c2007. 401 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
2. Bauen mit Holz: Fachzeitschrift fuer konstruktiven Holzbau und Ausbau. Karlsruhe : Bruderverlag ISSN 0005-6545
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

B daļā: VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vide un ūdenssaimniecība”.