Kursa kods BūvZ4092

Kredītpunkti 3

Ūdensapgāde un kanalizācija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vilis Upīte

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

Fizi2005, Fizika II

HidZ2005, Hidraulika

Mate1021, Matemātika I

Kursa anotācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem ir primāra nozīme ēku ekspluatācijā, kurās cilvēki pastāvīgi dzīvo, uzturas, vai veic saimniecisko darbību. Kursa ietvaros jāapgūst: ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība, to sastāva izvēle un projektēšanas iemaņas, izmantotā ūdens savākšanas un utilizācijas problēmas, to risinājumi, būvju un iekārtu konstrukcijas, darbības principi, projektu dokumentācija

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina ar ūdensvadu un kanalizācijas sistēmām saistītus teorijas jautājumus. Jāizstrādā kursa darbs. Eksāmens. Prasmes - spēj veikt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu elementu izvēli. Eksāmens. Kompetence - spēj aprēķināt, novērtēt sistēmu iespējamās nekorektas darbības sekas, spēj plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību, veikt kvalitātes kontroli. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īsa ūdensapgādes un kanalizācijas vēsture. Ūdens ieguves avoti.
2 Ūdens kvalitātes parametri, tās uzlabošanas iespējas.
3 Ūdensapgādes sistēmas elementi, to funkcionālā nozīme.
4 Ūdens patēriņš, tā normas. Ūdensvada tīkla hidrauliskie aprēķini.
5 Nepieciešamie spiedieni. Regulējošās būves un iekārtas
6 Ūdens transportēšanas ierīces.
7 Cauruļvadu tīkla un būvju materiāli.
8 Lopkopības un lauksaimnieciskās ražošanas objektu ūdensapgāde.
9 Kanalizācijas sistēmas elementi, to funkcionālā nozīme.
10 Notekūdens daudzuma aprēķini.
11 Kanalizācijas tīkla hidrauliskie aprēķini.
12 Notekūdeņu pārsūknēšana.
13 Būves mehāniskai notekūdeņu attīrīšanai.
14 Būves bioloģiskai notekūdeņu attīrīšanai.
15 Lietus kanalizācija, lietus notekūdens attīrīšana. Citas lauksaimniecības objektu kanalizācijas sistēmas
16 Projektu dokumentācijas sastāvs, apjoms, saskaņojumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs zināšanu novērtējums teorētiskajā eksāmenā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam jāiegūst pietiekamas zināšanas, izmantojot lekciju prezentācijas un patstāvīgi studējot papildliteratūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Auditorijas nodarbību apmeklējums ne mazāk par 60%, eksāmenā pozitīvs zināšanu vērtējums 10 ballu sistēmā virs 3 ballēm

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, 2008. 183 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.

Papildliteratūra

Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius: Super namai, 2018. ISBN 978-609-959-3-7

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls "Būvinženieris", Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" pilna laika studijās un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" nepilna laika studijās.