Kursa kods BūvZ4070

Kredītpunkti 1.50

Koka un plastmasu konstrukcijas II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa II daļā tiek apgūtas zināšanas, kas nepieciešamas koka nesošo konstrukciju racionālas shēmas izvēlei un projektēšanai. Praktiskajos darbos, studenti apgūst iemaņas salikta šķērsgriezuma siju un kolonnu, siju tipa kopņu, trīslocīklu rāmju un arku elementu dimensionēšanā un mezglu konstruēšanā. Kursā tiek apskatīti konstruktīvo plastmasu materiālu veidi un to mehānisko īpašību raksturojums, kā arī pārskats par plastmasu konstrukcijām (tenti, pneimatiskās konstrukcijas, lokšņu materiāla konstrukcijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par koka konstrukciju veidiem un to darbību zem slodzes, par locīklas tipa un stingo mezglu nestspējas noteikšanu un konstruēšanu, par koka konstrukciju ilglaicīgas darbības nodrošināšanu. Prasmes: definēt konstrukcijas aprēķina modeli, veikt statisko analīzi, dimensionēt šķērsgriezumus un aprēķināt un konstruēt savienojumus. Kompetence: optimāli izmantot savas zināšanas un prasmes, lai racionāli izvēlētos nesošās konstrukcijas veidu un materiālus (sija, kopne, rāmis, arka vai telpiska sistēma) atbilstoši pārsedzamam laidumam, pārnesamām slodzēm un ekspluatācijas apstākļiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēkas šķērsrāmja ģeometriskā nemainība. Plakanās nesošās konstrukcijas. Aprēķina shēmas izvēle.
2 Pastāvīgo slodžu, sniega un vēja statiskās iedarbes raksturīgo un aprēķina vērtību noteikšana.
3 Iekšējo spēku noteikšana slodžu kombinācijās un bīstamo slogojuma situāciju novērtēšana
4 Saliktās sijas ar padevīgām saitēm (saliktās, naglotās ar krustenisku dēļu sieniņu) nelieliem laidumiem.
5 Siju tipa pārseguma kopnes. Kopņu veidi. Kopņu projektēšanas vispārīgie principi.
6 Dēļu kopnes ar naglojumiem, skrūvsavienojumiem vai zobotiem pretbīdņiem mezglos.
7 Kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos.
8 Brusu kopnes. Poligonālās un segmenttipa kopnes.
9 Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma un režģotie koka rāmji.
10 Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma un režģotās koka arkas.
11 Rāmju un arku locīklas tipa mezglu aprēķins un konstruēšana.
12 Plaknisko koka konstrukciju telpiskā nostiprināšana. Saišu sistēmas projektēšana.
13 Konstruktīvie plastmasu materiāli, to īpašības un pielietojums būvkonstrukcijās
14 Pneimatiskās un tenta konstrukcijas.
15 Pārskats par telpiskām koka konstrukcijām (velves, čaulas, kupoli, krokas)
16 Koka konstrukciju ekspluatācija, remonts un pastiprināšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens : divi uzdevumi par koka būvelementu un savienojumu aprēķinu un konstruēšanu un viens jautājums pamatzināšanu un erudīcijas demonstrēšanai, kā arī diskusijai.

Obligātā literatūra

1. Larsen H., Enjily V. Practical design of timber structures to Eurocode 5. London : Thomas Telford, 2009. 268 p.
2. Timber engineering. Edited by Sven Thelandersson, Hans J. Larsen. Chichester etc.: John Wiley & Son, 2003. 446 p.
3. Becker K., Blaß H.J. Ingenieurholzbau nach DIN 1052: Einführung mit Beispielen. Berlin: Ernst & Sohn, 2006.
4. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I un II. Jelgava: LLU, 2008. 259 lpp.; 2011. 208 lpp.

Papildliteratūra

1. Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5. The Institution of Structural Engineers, TRADA. London : Institution of Structural Engineers, 2007. 258 p.; + 1 CD-ROM.
2. McKenzie W. M.C., Zhang B. Design of structural timber to Eurocode 5. 2nd ed. Houndmills, Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2007. 508 p.
3. Holzbau-Taschenbuch: bemessungsbeispiele nach DIN 1052. Herausgegeben von Claus Scheer, Mandy Peter, Stefan Stöhr. 10. Aufl. Berlin: Ernst & Sohn, 2004. 390 s.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz ISSN: 0005-6545.
2. The Structural Engineer The Structural Engineer: Structural Engineering Magazines [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2012.]. Pieejams: http://www.thestructuralengineer.info/?option=com_content&view=frontpage&Itemid=30
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība", otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība" un minētajai programmai pēc RCK.