Kursa kods BūvZ4057

Kredītpunkti 6

Fotogrammetrija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Fotogrammetrijas kurss paredzēts lai sniegtu studentiem pamatzināšanas un iemaņas, kuras ļautu lietot fotogrammetrijas rezultātus kā sagatavotam speciālistam dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektoros. Programma paredzēta kadastra, lauksaimniecības, mežsaimniecības un citu lauku apvidus speciālistu visaptverošai/ pilnvērtīgai sagatavotībai. Zināšanas iegūtās apmācības procesā var tikt izmantotas dažādās zemes pārvaldības institūcijās Latvijā,

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par Fotogrammetrijas būtību, saturu, iespējām, nepieciešamību un izmantošanu.
• Prasmes pildot savus profesionālos pienākumus patstāvīgi veikt kvalificētu fotogrammetrijas lietojuma iespēju identificēšanu un darba uzdevumu definēšanu/ pasūtīšanu fotogrammetrijas speciālistiem.
• Kompetence - pārzināt un veikt saņemto fotogrammetrijas darbu rezultātu vispārējo novērtējumu un atbilstību turpmākā plānotā lietojuma prasībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Fotogrammetrijas definīcija, iedalījums, vēsturisks apskats;
2 Pamatdefinīcijas un fotogrammetrijas pamatprincipi, produkti;
3 Tālizpēte, fotogrammetrijas un tālizpētes saistība;
4 Fotogrammetrijas ģeometriskie pamati;
5 Fotogrammetrijas optiskie pamati;
6 Fotogrammetrijas fotogrāfiskie pamati un fotografēšanas aprīkojums;
7 Fotografēšanas procesu plānošana fotogrammetrijā;
8 Aerofotografēšanas plānošana un organizācija;
9 Darbs ar fotoainām fotogrammetrijas procesos;
10 Aerofotoainu interpretēšana ( dešifrēšana) un rezultātu vizualizācija;
11 Aerotriangulācijas būtība;
12 Aerotriangulācijas plānošana;
13 Fotogrammetriskie instrumenti un tehnoloģijas;
14 Digitālās fotogrāfijas fotogrammetrijas procesos;
15 Ievads digitālajā fotogrammetrijā;
16 Jaunākais aprīkojums – digitālās kameras, fotoskaneri un lāzerskaneri;

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem (3) kontroldarbiem un iesniegtiem visiem laboratorijas darbiem.

Obligātā literatūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. Rīga: LR Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests. 2001. 203 lpp.

Papildliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. LR normatīvie akti

Piezīmes

LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Zemes ierīcība".