Kursa kods BūvZ4051

Kredītpunkti 2

Būvkonstrukciju speckurss

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author

Edvīns Grants

Mg. sc. ing.

author

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā apskata speciālos dzelzsbetona, tērauda, koka konstrukciju un pamatu projektēšanas jautājumus.
Dzelzsbetona konstrukciju sadaļā apskata otrās kārtas efektus kolonnu aprēķinos, kopnes modeļus aprēķinot konstrukcijās ar sarežģītu spriegumu stāvokli, progresīvā sabrukuma novēršanu dzelzsbetona ēkās.
Tērauda konstrukciju sadaļā tuvāk apskatīti projektēšanas principi plānsieniņu elementiem, rievsienām, kompozītām konstrukcijām, skrūvsavienojumiem. Izcelts aktuāls jautājums par tērauda izvēli būvkonstrukcijām, ievērojot trauslās sabrukšanas riskus.
Koka konstrukciju sadaļā apskata krustiski līmētās koksnes paneļu aprēķinus, otrās kārtas analīzi smagi slogotām līmētā koka kolonnām un koka karkasa telpiskās noturības risinājumus.
Pamatu sadaļā apskata blakus esošu pamatu savstarpējo ietekmi un pamatu konstruktīvos risinājumus nevēlamās ietekmes novēršanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par būvkonstrukciju, to elementu un mezglu darbību komplicētā slogojumā, par racionāliem konstrukciju risinājumiem, par būvju un tehnoloģisko iekārtu pamatu savstarpējo ietekmi. Mutisks tests
Prasmes: analizēt un novērtēt spriegumu- deformāciju attīstību būvkonstrukciju elementu bīstamajos šķēlumos, noteikt (aprēķināt) pamatu savstarpējo ietekmi. Patstāvīgais darbs
Kompetences: būvprojektos novērtēt pamatu savstarpējo ietekmi. Patstāvīgā darba aizstāvēšana, tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Slaidu dzelzsbetona kolonnu aprēķins, ņemot vērā otrās kārtas efektus. (2h)
2. Kopnes modeļi (strut and ties) dzelzsbetona konstrukciju aprēķinos. (2h)
3. Praktiskie piemēri kopnes modeļu pielietošanā tipveida konstrukcijās. (2h)
4. Progresīvā sabrukuma novēršana dzelzsbetona konstrukciju ēkās. (2h)
5. Plānsieniņu konstruktīvo elementu šķērsgriezuma ģeometrisko un mehānisko īpašību izpēte. (2h)
6. Rievsienu nepieciešamā iedziļinājuma automatizēts aprēķins. Stiprības pārbaude. (2h)
7. Kompozīto tēraudbetona plātņu, siju un kolonnu aprēķins. (2h)
8. Tērauda izvēle būvkonstrukcijām, ievērojot triecienstigrības un trauslās sabrukšanas riskus. (2h)
9. Masīvu koka karkasa konstrukciju elementu darbība un ugunsizturības pārbaudes. Atlikušā šķērsgriezuma metode. (2h)
10. Krustiski līmētās koksnes sienu un pārseguma plātņu darbība un projektēšana; Atlikušā šķērsgriezuma un atdalošās funkcijas metodes. (2h)
11. Masīvu koka karkasa konstrukciju saišu sistēmas darbības analīze un projektēšana. Vieglo koka karkasa paneļu ēku stinguma diafragmu darbības analīze un projektēšana (2h)
12. Mūsdienīgi koksnes materiāli un konstrukcijas. (2h)
13. Blakus esošu pamatu savstarpējā ietekme. (2h)
14. Pamatu savstarpējās ietekmes novēršana jaunbūvēs; konstruktīvie risinājumi. (2h)
15. Pamatu savstarpējās ietekmes novēršana renovējamu ēku projektos; konstruktīvie risinājumi. (2h)
16. Blakus esošu pamatu projektēšana; pamatu savstarpējās ietekmes noteikšana un novērtēšana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti (ieskaite ar atzīmi), ja:
• Ir apmeklētas nodarbības 80% apmērā
• Ir izstrādāts patstāvīgais darbs, un ir pozitīvi sarunas rezultāti par šo darbu
• Students spēj atbildēt uz kontroljautājumiem par kursa saturu.
Atzīme - vērtējums atbilstoši patstāvīgā darba kvalitātei un demonstrētajam kompetences līmenim.
Kavēto nodarbību kompensēšanai students var vienoties ar mācībspēku par papildus pastāvīgā darba vai darbu izstrādi atbilstoši kavējuma apjomam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saņem uzdevumu un izpilda patstāvīgo darbu vienā no 4 galvenajiem virzieniem: dzelzsbetona konstrukcijas, tērauda konstrukcijas, koka konstrukcijas, pamati (pamatu savstarpējas ietekmes aprēķina darbs).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Aprēķina darba kvalitāte, noformējums un diskusijas rezultātu vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Johnson, Roger P.: Composite Structures of Steel and Concrete :beams, slabs, columns and frames for buildings. Hoboken, NJ: Wiley Blakwell, 2019.- 265 p.
2. LVS EN 1992-1-1, Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
3. Сотников С. Н. и др. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений/ С. Н. Сотников, В. Г. Симагин, В.П. Вершинин; Под ред. С. Н. Сотникова. – Москва: Стройиздат, 1986. – 96 с.
4. Gardner, A.: Stability of buildings. Parts 1 and 2, General philosophy and framed bracing. London: Institution of Structural Engineers, 2014., 49 p.

Papildliteratūra

1.LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana.
2. LVS EN 1997-1+AC:2004. Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana 1. Daļa: Vispārīgie noteikumi.
3. Rug, Wolfgang. Holzbau: Bemessung und Konstruktion/ Wolfgang Rug, Willi Mönck; vollständig überarbeitete 16. Auflage. - Berlin: Beuth, 2015. - 794 S.
4. Porteous, Jack.: Structural timber design to Eurocode 5/ Jack Porteous and Abdy Kermani. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Inc., 2013. - 624 p.
5. Design of Steel Structures - 2nd Edition. Luís Simões da Silva, Rui Simões and Helena Gervásio, published by ECCS, - 2016, 511 p.
6. Design examples for strut-and-tie models: technical report/ Lausanne: International Federation for Structural Concrete, 2011.- 219 p.
7. Wood composites/ edited by Martin P. Ansell. Cambridge, UK; Woodhaed Publishing, 2015.- 437 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”