Kursa kods BūvZ4024

Kredītpunkti 3

Būvniecības vadīšana un organizēšana II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4022, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumu, būvuzņēmēja tiesībām un pienākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj nosaukt, izskaidrot un pielietot likumdošanas aktus būvniecības jomā, būvniecības normatīvos aktus; būvniecības darbu procesus, tehnoloģijas, ir izpratne par būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. - 1. Kontroldarbs • Prasmes: spēj izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projekta sadaļas (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos, Praktiskie darbi, 2.un 3.kontroldarbi. • Kompetence: spēj izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēj ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēj uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss un tā studijas. Inženierizpēte, apsekošana. 1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
2. Būvprojektu saturs, stadijas. projektēšanas secība.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
3. Būvprojektu saskaņošana, ekspertīzes un apstiprināšana.
Būvprojektēšanas firmas, to specializācija un sadarbība.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
4. Darbs ar projektu būvuzņēmumā (inženiersagatavošanās).1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
5. Būvuzņēmēja (būvuzņēmuma) tiesības, pienākumi un atbildība. 1.
Kontroldarbs.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
6. Būvprojektu pieņemšanas un pārbaudes vispārējie principi un metodes.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
7. Būves inženiersagatavošana. Būvdarbu juridiskā uzsākšana.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
8. Būvdarbu pārraudzība un dokumentēšana. Būvdarbu žurnāli, to aizpildīšana.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
9. Slēpto (segto) un citu īpaši kontrolējamo darbu pieņemšanas dokumentēšana. 2. Kontroldarbs.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
10. Būvuzraudzība un autoruzraudzība. Materiālu izlietojuma dokumentēšana.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
11. Būvju pieņemšana (nodošana ) ekspluatācijā. Spēkā esošās vispārējās prasības un kārtība būvju pieņemšanā.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
12. Individuālo (vienģimenes) māju un zemnieku saimniecības būvju pieņemšanas kārtība.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
13. Speciālu būvju pieņemšana.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
14. Inženierkomunikāciju izbūve un kontrolēšana. Darba aizsardzības kontrole.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
15. Būvkonkursu rīkošana. FIDIC līgumu nosacījumi. 3. Kontroldarbs.1h lekcija, 1h praktiskais darbs.
16. Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums.Nozares aktualitātes. 1h lekcija, 1h praktiskais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Jābūt uzrakstītiem trijiem kontroldarbiem. Jāizstrādā praktiskie darbi. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam kursa projektam saskaņā ar studiju programmu 2 KP apjomā, nokārtotam eksāmenam par programmas jautājumiem. Studentam regulāri jāseko līdzi izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanā būvniecības jomā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par mācību ekskursijā redzēto
(apjoms vismaz 10 slaidi). Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, prezentācijas un praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu atzīmēm, prezentāciju atzīmēm un eksāmena jautājumu vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga:Dienas bizness, 2006. 3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. 4.Būvniecības plānošana un organizēšana. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai. Atkārtots, papildināts izdevums. / Sast. S.Gusta u.c. – Jelgava: LLU, 2020. - 78.lpp.

Papildliteratūra

1. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008. 2. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572 3. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 4. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. 3. Latvijas arhitektūra: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" .