Kursa kods BūvZ4022

Kredītpunkti 2

Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumu, būvuzņēmēja tiesībām, pienākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā un izpratne par atbilstošām Latvijā un pasaulē pieņemtajām normām. 1.kontroldarbs • Prasmes: izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Praktiskie darbi. 2.Kontroldarbs • Kompetence: spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Praktiskie darbi. 3.kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kurss un tā studijas. 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
2 Būvniecības vieta un nozīme tautsaimniecībā Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī.1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
3 Eiropas Savienības konceptuālā nostāja būvniecības jomā.1 h lekcija,
1 h praktiskais darbs.
4 Latvijas Republikas konceptuālā nostāja būvniecības un vides ilgtspējības jomās.1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
5 Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošana būvniecībā. 1.
Kontroldarbs.1 h lekcija.
6 Latvijas Republikas Nacionālā ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
Būvniecības Nacionālā programma.1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
7. LR Likums "Būvniecības likums".1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
8. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi'. 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
9. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi''. 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
10. Būvniecība. Būvniecības dalībnieki, viņu savstarpējās attiecības.
2. Kontroldarbs.1 h lekcija.
11. Būvētājs jeb pasūtītājs. Būvuzņēmējs. Būvprojekta autors.
Būvuzraugs.Viņu tiesības un pienākumi.1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
12. Inženierkonsultants, tā loma būvniecībā. FIDIC.1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs.
13. Būvuzņēmējdarbības pamatprincipi un ierobežojumi atbilstoši "Komerclikumam". 1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs.
14. Darbu un piegāžu izpildes tiesību iegūšana. Publisko iepirkumu likums. 1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs.
15. Būvprojekti un projektēšana. Normatīvā bāze. Pirmsprojektēšanas posms. 3. Kontroldarbs. 1 h lekcija.
16. Projektēšanas uzdevums, sastādīšana, saskaņošana, apstiprināšana.
Līguma slēgšana par būvprojektēšanu.BIM. 1 h lekcija, 2 h praktiskais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā, ieskaitīti 3 kontroldarbi, referāts, prezentācija, pārbaudes tests, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Referāts par likumdošanas jautājumiem.
2. Prezentācija par referāta tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvniecības organizēšanas, plānošanas un vadīšanas jautājumiem, izpildot 3 kontroldarbus un pārbaudes testu.

Obligātā literatūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.10.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr. 500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts 17.10.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr. 529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164
4. Būvniecības plānošana un organizēšana. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. S. Gusta u.c. Jelgava: LLU, 2020. 78 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".