Kursa kods BūvZ3173

Kredītpunkti 4.50

Konstrukciju noturība un dinamika

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2023

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

author

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB056 [GBUVB056] Konstrukciju noturība un dinamika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt būvinženieru praksē nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu kvalitatīvi un kvantitatīvi vērtēt režģotas stieņu sistēmas no to noturības un dinamiskās izturības viedokļa.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina teorijas pamatjautājumus un aprēķinu metodiku apgūtās programmas ietvaros
Spēj patstāvīgi, balstotoies uz apgūto teoriju, formulēt aprēķinu uzdevumus un veikt aprēķinus
Prot diskusijas veidā pamatot un aizstāvēt savu veikto aprēķina darbu metodiku un rezultātus.
Šīs spējas un prasmes tiek nostiprinātas un pārbaudītas, kursa apguves laikā izpildot 2 testa uzdevumus (klātienē, klasē) un 2 aprēķina darbus ārpus klases.
Tests Nr.1: Absolūti stingas stieņu sistēmas kritiskais spēks;
Aprēķina darbs Nr.1: Rāmja kritiskā slodze;
Tests Nr. 2: Sijas šķērssvārstību spektrs un piepūļu amplitūdas;
Aprēķina darbs Nr.2: Rāmja dinamiskā analīze.
Aprēķina darbu rezultātu aizstāvēšana un vērtēšana notiek diskusijas veidā ar pasniedzēju, vai semināra veidā klasē, piedaloties pasniedzējam un pārējiem studentiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Lekcija: Pamatjēdzieni, kritiskais spēks, Eilera problēma – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
2. Lekcija: Absolūti stingu stieņu sistēmas noturība – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
3. Lekcija: Deformējama stieņa noturības problēma – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
4. Lekcija: Kritiskā spēka atkarība no stieņa balstījuma veida – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
5. Lekcija: Ekscentriski spiesta kolonna – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
6. Lekcija: Liektas sijas izkļaušanās no darba plaknes – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
7. Lekcija: Rāmja noturība – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
8. Lekcija: Rāmja kritisko slodžu noteikšana ar Pārvietojumu un Galīgo Elementu metodēm – 1 h
Tests Nr.1: Absolūti stingas stieņu sistēmas kritiskais spēks – 2 h
9. Lekcija: Svārstību teorijas pamatjēdzieni – 1h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
10. Lekcija: Sistēmas ar vienu brīvības pakāpi pašsvārstības – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
11. Lekcija: Sistēmas ar vienu brīvības pakāpi uzspiestas svārstības. Rezonanse – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
12. Lekcija: Elastīgas sistēmas svārstības – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
13. Lekcija: Sijas šķērssvārstības. Piepūļu amplitūdu noteikšana – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
14. Lekcija: Stieņu sistēmas pašsvārstību spektrs – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
15. Lekcija: Rāmja dinamiskā analīze ar Galīgo Elementu metodi – 1 h
Praktisko piemēru risināšana par lekcijas tēmu – 2 h
16. Lekcija: Iedarbes no trieciena slodzes – 1 h
Tests Nr. 2: Sijas šķērssvārstību spektrs un piepūļu amplitūdas

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no
norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
- divi praktiski uzdevumi par praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
- diskusijā studentam jāparāda prasme, balstoties uz apgūtiem teorijas principiem, pamatot un aizstāvēt uzdevumu aprēķinu rezultātus.
Visiem studiju kursā paredzētajiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt izpildītiem un sekmīgi novērtētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Teorijas jautājumu patstāvīga apguve, studējot lekciju materiālus un literatūru.
Aprēķina darbs Nr.1: Rāmja kritiskā slodze;
Aprēķina darbs Nr.2: Rāmja dinamiskā analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Spēja orientēties teorijas jautājumos apgūtās programmas ietvaros, korekti lietot speciālo terminoloģiju, pazīt speciālo literatūru. Prasme, balstoties uz apgūtiem teorijas principiem, pamatot un aizstāvēt praktiskajās nodarbībās un eksāmenā veikto aprēķinu rezultātus.

Obligātā literatūra

Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp.
Maguire, J. R., Wyatt T.V. Dynamics: an introduction for civil and structural engineers. / - 2nd ed. London: Thomas Telford, 2002. , 85 p. (ICE design and practice guides) LLUFB Lasītava - 624.04; Šifrs 06/228
Dynamic loading and design of structure. Edited by A.J. Kappos. London, New York: Spon Press, 2002. 374 p. LLU FB Lasītava 624.04 - 03/756
Busby, H. R., Staab G. Structural dynamics: concepts and applications / - Boca Raton, FL: CRC Press, 2017., 581 p. LLU FB Lasītava - 624.04; Šifrs 18/220
William, M. Structural dynamics. / Boca Raton, F : CRC Press, 2016., 265 p. LLU FB Lasītava - 624.04 ; Šifrs 18/225

Papildliteratūra

Stavridi, L. T. Structural systems: behaviour and design. / - London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj. : V. 1. Krātuve (Abonements)- Šifrs 11/5

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resurss http://www.lbtu.lv/buvmehanika

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura programmā Būvniecība