Kursa kods BūvZ3172

Kredītpunkti 3

Krīžu vadības pamati

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu par dažādu krīžu izcelsmes faktoriem, krīžu iedalījuma principiem to attīstību, sekām un rezultātiem.
Studenti tiek iepazīstināti ar vispārējo pieredzi pretdarbībā dažādu veidu krīžu attīstībai vai to negatīvo seku minimizēšanai un pārvarēšanai, kā arī krīžu pārvarēšanas organizācijas pamatiem, struktūrām, attīstību un praksi.
Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās iemaņas dažādu mērogu krīžu attīstības un seku prognozēšanā (t.sk. izmantojot telpisko informāciju) kā arī iespējamo krīžu attīstību ierobežojošo, lokalizējošo pārvarēšanas pasākumu noteikšanā un to realizācijas aprēķinu pamatos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina krīžu veidus, to izcelsmi un sekas, kā arī to prognozēšanas, pārvarēšanas, lokalizēšanas un novēršanas teorijas un praksi. – kontroldarbs
2. Prot orientēties krīžu izcelsmes un attīstības rezultātos, kā arī to izcelsmes un attīstības rezultātu prognozēšana, pārvarēšanas iespēju noteikšanā un drošības pasākumu definēšanā. – laboratorijas darbi
3. Spēj racionāli izvērtēt krīzes apdraudējumus, to attīstības iespējas un apmērus (teritoriju aptvērumus), definēt sākotnējās drošības prasības, kā arī krīzes lokalizācijas vai pārvarēšanas nosacījumus un pasākumus. – laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Krīzes un to pārvarēšanas attīstības vēsture, sabiedrības un valsts drošības intereses (1h)
2. Krīzes un katastrofas, to izcelsme, veidi, attīstības scenāriji un rezultāti (2h)
3. Apvidus situācijas un klimatisko apstākļu ietekmes saistība ar dažādu veidu krīžu attīstību un rezultātiem (1h)
4. Ko jāsaprot ar terminu “krīzes vadība”, tā būtība, saturs, mērķi, uzdevumi un realizācijas kārtība (1h)
5. Krīzes vadības principi un organizācija (1h)
6. Krīzes vadības un pārvarēšanas resursi (1h)
7. Krīzes vadības struktūras un kompetenču sadalījuma principi, starptautiskā pieredze (1h)
8. Latvijas krīžu pārvaldības organizācijas struktūra, kompetenču sadale (1h)
9. Likumdošana un normatīvi krīžu pārvaldībai Latvijā (1h)
10. Civilās aizsardzības sistēma un tās uzdevumi (1h)
11. Valsts apdraudējuma un militārās krīzes (1h)
12. Krīzes vadības darba cikli – tā fāzes, to būtība, uzdevumi, darbību secība un saturs (1h)
13. Krīzes vadības darba ciklu plānošanas un vadības dokumenti, to saistība ar ģeoinformāciju (1h)
14. Militārās krīzes plānošanas un vadības dokumenti, ģeoinformācijas vieta un nozīme; (1h)
15. Kontroldarbs (1h)

Laboratorijas darbi:
1. Katastrofas (krīzes) izcelsmes vietas (objekta) un apkārtnes darba kartes (digitālā karte) sagatavošana (2h)
2. Katastrofas (krīzes) ietekmes teritoriju noteikšana, to robežu un zonu attēlošana (2h)
3. Turpmākās krīzes attīstības prognoze un attēlošana telpiskā dokumentā (kartē) (4h)
4. Krīzes apdraudējumu prognozes iedzīvotājiem, tautsaimniecības objektiem (4h)
5. Krīzes apdraudēto evakuācijas plānojums uz kartes (2h)
6. Laboratorijas darbu noformēšana un iesniegšana. (2h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbus izstrādā saistībā un secībā saskaņojot ar laboratorijas darbu grafiku.
Uzdevumi:
- vienkāršotā veidā identificēt katastrofas (krīzes) izcelsmes nodarītā kaitējuma teritorijas un apjomus, to attēlot telpiskā dokumentā;
- Veikt vienkāršotu krīzes attīstības prognozi izmantojot telpisko apvidus situācijas ietekmi un attēlot to telpiskā dokumentā;
- Noteikt apdraudēto teritoriju evakuējamo iedzīvotāju un materiālu aprēķinus, sagatavot to evakuācijas plānojumu uz kartes (nosakot savākšanas punktus, evakuācijas maršrutus, nepieciešamā transporta apjomus un atbalstu)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Jābūt izpildītiem, nodotiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem;
2. Sekmīgi novērtētam kontroldarbam.
Ieskaites atzīme rezultējas no kontroldarba vērtējuma un laboratorijas darbu aizstāvēšanas vērtējuma.

Obligātā literatūra

Likumi LV – Nacionālās drošibas likums; MK noteikumi - Krīzes vadības padomes nolikums;
Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
MK noteikumi
Krīzes vadības padomes nolikums: MK noteikumi Nr. 42 [tiešsaiste]. Pieņemts 18.01.2011. Stājas spēkā 21.01.2011. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/224553-krizes-vadibas-padomes-nolikums

Papildliteratūra

Politikas dokumenti:
Par Valsts civilās aizsardzības plānu: MK rīkojums Nr. 476 [tiešsaiste]. Pieņemts 26.08.2020. Stājas spēkā 26.08.2020. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu
- Valsts aizsardzības plāns [tiešsaiste]. Spēkā ar 2020. g. 26. augustu. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/valsts-civilas-aizsardzibas-plans?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.lv%2F
- Nacionālās drošības koncepcija. Pieņemts: 02.11.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55278-nacionalas-drosibas-koncepcija
- Nacionālās drošības plāns.
Normatīvie akti:
- Nacionālās drošības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.12.2000. Stājas spēkā 12.01.2001. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
- Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.03.2013. Stājas spēkā 10.04.2013. [Skatīts 31.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
- Likumprojekts „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”

Periodika un citi informācijas avoti

Eiropas Padomes 2008.gada 8.decembra direktīvas 2008/114/EK lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/114/oj/?locale=LV

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās