Kursa kods BūvZ3171

Kredītpunkti 3

Zemes pārvaldības ietvars

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt priekšstatu par mūsdienu zemes pārvaldības un zemes politikas sistēmu, tās mērķiem un uzdevumiem. Programma sniedz ieskatu zemes politikas īstenošanas darbībās un pasākumos, sekmējot ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Studiju kurss sniedz ieskatu un zināšanas par zemes pārvaldības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem: par zemes ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības aktivitātēm, kas balstītas uz noteiktiem mērķiem, kā arī sistemātisku informācijas un pieredzes iegūšanu, lai uzturētu minētās aktivitātes; par zemes kā vērtīga resursa un nekustamā īpašuma tiesību objekta pārvaldību, saistībā ar zemes izmantošanas plānošanu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu, students:
• Pārzin zemes pārvaldību, tās saturu, lomu un uzdevumiem, par zemes pārvaldības sistēmu un zemes politikas nozīmi tās procesos. Pārzina zemes kā dabas resursa un nekustamā īpašuma tiesību objekta nozīmi zemes ilgtspējīgas izmantošanas attīstībā un plānošanā, par publiskā sektora nozīmi šajos procesos;
• Prot veikt zemes pārvaldības un zemes politikas darbības valsts un vietējo pašvaldību līmenī;
• Spēj iesaistīties un risināt problēmas zemes ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības procesos.
Teorētiskās zināšanas tiks pārbaudītas un vērtētas ieskaites kontroldarbā un mājas darbu izpildē, bet prasmes un iemaņas apgūtas un ievērtētas laboratorijas darbos un semināros.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Studiju kursa „Zemes pārvaldība” saturs, studiju norise un prasības. Literatūra un galvenie normatīvie akti (1 h)
2. Zemes pārvaldības un zemes politikas jēdziens, mērķi un uzdevumi (1 h)
1.seminārs – Zemes pārvaldības un zemes politikas jēdziens, to izpratne, mērķi un uzdevumi (2 h)
3. Zeme kā resurss un īpašuma tiesību objekts zemes pārvaldībā (2 h)
4. Zemes izmantošanas un aizsardzības principi un nosacījumi. Zemes izmantotāju pienākumi (2 h)
1.laboratorijas darbs – Zemes izmantošanas rādītāji, to analīze (2 h)
5. Zemes lietošanas kategorijas. Zemes lietošanas kategorijas maiņas nosacījumi (1 h)
2.laboratorijas darbs – Zemes izmantošanas datu atlase un analīze izvēlētā pašvaldībā (2 h)
6. Zemes pārvaldībā iesaistītie dalībnieki un to sadarbība (1 h)
7. Zemes pārvaldības pamatinformācija (1 h)
2.seminārs – Zemes pārvaldības pamatinformācija un iesaistītie dalībnieki (2 h)
8. Valsts institūciju un vietējo pašvaldību kompetence zemes pārvaldībā (2h)
9. Zemes pārraudzība pašvaldību teritorijā (1 h)
10. Teritorijas attīstības un zemes izmantošanas plānošana (2 h)
10. Zeme publiskās infrastruktūras un piekļuves nodrošināšanai pašvaldības teritorijā (1 h)
3.laboratorijas darbs – Piekļuves nodrošināšanas analīze un risinājumi pagastā (2 h)
11. Degradētās teritorijas, to apzināšana un izmantošana pašvaldību teritorijās (2 h)
3. seminārs - Ilgtspējīga zemes pārvaldība. Zemes resursu racionāla izmantošana un plānošana (2h)
4. laboratorijas darbs – Degradācijas novēršanas risinājumi (2 h)
12. Zemes pārvaldība starptautiskā līmenī (1 h)
4.seminārs – Zemes pārvaldība starptautiskā līmenī (2 h)
Kontroldarbs par teoriju (1 h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, to veido:
• ieskaites kontroldarbs;
• laboratorijas darbu izpilde;
• mājas darbu izpilde;
• prezentācijas, kā arī dalība semināros

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās un mācību literatūras (monogrāfiju, zinātnisko rakstu, konferenču un semināru izdevumi) studijas. Normatīvo aktu izpēte par attiecīgo semināra tēmu.
Pirms katra semināra patstāvīgā darba rezultātus noformēt un iesniegt Word vai PowerPoint formātā (pēc docētāja norādes), apjoms attiecīgi līdz 5 lpp. vai 10 slaidiem (mājas darbs).
Patstāvīgā darba temati (saistīti ar semināru tematiem):
1. Zemes pārvaldības un zemes politikas jēdziens, to izpratne, mērķi un uzdevumi
2. Zemes pārvaldības pamatinformācija un iesaistītie dalībnieki
3. Ilgtspējīga zemes pārvaldība. Zemes resursu racionāla izmantošana un plānošana
4. Zemes pārvaldība starptautiskā līmenī

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites akumulējošo vērtējumu veido:
• rakstiska ieskaites kontroldarba par teoriju vērtējums;
• laboratorijas darbu sekmīga izpilde (bez vērtējuma);
• mājas darbu (patstāvīgā darba rezultātu) – kvalitāte;
• vērtējums par dalību semināros

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.
2. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.10.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=270317
3. Veitners Z. Zemes pārvaldība. Grām.: Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš u.c.- Rīga: VZD, 2002, 211.-281.lpp.
4. Zeme: mana, tava, mūsu... J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.
5. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. NCalifornia: ESRI Press, REdlands, 2010. 487 p.
6. Larsson G. Land Management, Public Policy, Control and Participation. Stockholm, 1997.
Larsson G. Land Management, Public Policy. Lanham, Md : UPA. 2010. E-grāmata. Pieejama LLU FB datubāzē eBook Academic Collection (EBSCOhost) ar LLU IS lietotājkontu ( ar e-studij parolēm) https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=342059&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Aut.kol., zin.red.J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
2. Kadastrs: Nno viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram.Aut.kol., zin.red.M.Bērziņa. Rīga: VZD, 2013. 311 lpp.
3. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, 2.papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124
2. Baltic Surveying: International Scientific Juornal / Latvia University of Life Sciences and Technologies, Vytautas Magnus University (Lithuania), University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). ISSN 2255 – 999X (online). Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/2021-10/Volume_15_full_text_21.pdf
3. www.vzd.gov.lv
4. www.waram.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Ģeoinformātika un tālizpēte pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās