Kursa kods BūvZ3165

Kredītpunkti 3

Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vita Celmiņa

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par studijām kā apmācības procesu, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mērķiem, uzdevumiem un struktūru, iepazīstina ar LBTU normatīvajiem dokumentiem un studiju bāzi. Kursā tiek sniegta informācija par Meža un vides zinātņu fakultātes struktūru un tradīcijām, dots ieskats Jelgavas pilsētas, LBTU un pils vēsturē. Studenti gūst pirmo priekšstatu par Ģeoinformātikas un tālizpētes specialitāti un tās aktuālajiem uzdevumiem, iepazīstas ar studiju plānu, iepazīstas ar LBTU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzēm, bibliogrāfiskās informācijas ieguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj izprast zināšanu apgūšanas specifiku augstskolā - patstāvīgie, praktiskie darbi.
2. Zina un spēj pielietot studiju procesā LBTU normatīvos aktus - patstāvīgie, praktiskie darbi.
3. Spēj patstāvīgi studiju procesā pielietot bibliogrāfiju - patstāvīgie, praktiskie darbi.
4. Pārzin ģeoinformātikas un tālizpētes specialitātes darbības virzienus valsts un privātajās institūcijās - patstāvīgie, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
LBTU SIA Mācību Pētījumu saimniecības “Vecauce" apmeklējums
1. Studiju kursa „ Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē” saturs. Studiju norise un prasības (lekcija 1h)
2. Zināšanu apgūšanas specifika augstskolā (lekcija 1h)
3. Studentu pašpārvaldes loma un uzdevumi (lekcija 1h)
4. Ieskats Jelgavas pilsētas vēsturē, Jelgavas pilsētas muzejs - Akademia Petrina (lekcija 1h)
1.praktiskais darbs – Jelgavas pils apmeklējums (2h)
5. LBTU un pils vēsture. (lekcija 1h)
2.praktiskais darbs – LBTU un pils muzeja apmeklējums (2h)
6. LBTU struktūra un normatīvie dokumenti (lekcija 2h)
3.praktiskais darbs – iepazīšanās ar LBTU normatīvajiem dokumentiem un to pielietošana (2h)
7. Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) vēsture, struktūra un tradīcijas (lekcija 1h)
8. Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūta vēsture un sastāvs (lekcija 1h)
9. Prasības studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā (lekcija 2h)
3.praktiskais darbs – institūta prasību studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā pielietošana (4h)
10. Bibliogrāfijas pamati. LBTU bibliotēkas struktūra, grāmatu fonds, bibliotēkas izmantošanas noteikumi (lekcija 1h)
4.praktiskais darbs - iepazīšanās ar LBTU FB katalogiem, informācijas sameklēšana (4h)
11. Profesija ”Ģeoinformātikas inženieris” un tās aktualitātes (lekcija 1h)
12. Profesionālā bakalaura studiju programma “Ģeoinformātika un tālizpēte” mērķis, uzdevumi un studiju plāns (lekcija 2h)
13. Tehniskās prasības dokumentu noformēšanā un dokumentu valoda (lekcija 1h)
5.praktiskais darbs - dažādu dokumentu izstrāde un noformēšana (2 h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• rakstiskais ieskaites darbs par “Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē” daļas teorētisko apguvi.
• praktiskās nodarbības LBTU SIA Mācību Pētījumu saimniecībā "Vecauce" (2 dienas)
• izpildīti patstāvīgie darbi

• saņemts vērtējums par praktiskajiem darbiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai nepieciešamās docētāju norādītās zinātniskās un studiju literatūras (LBTU normatīvo dokumentu, monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.
Praktisko darbu aprakstu sagatavošana pēc docētāju noteiktā apjoma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Ieskaite saņemama pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā ieskaites darbā studiju kursa noslēgumā un apkopojot studiju kursā praktisko un patstāvīgo darbu izpildes rezultātus.

2. Pēc praktisko darbu izpildes un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par zināšanu apgūšanas specifiku augstskolā, izprot un spēj atbildīgi pielietot LBTU normatīvos dokumentus, vai studenti ir ieguvuši prasmes patstāvīgi un atbildīgi pielietot bibliogrāfijas materiālus, kā arī vai pārzina ģeoinfomātikas un tālizpētes darbības virzienus.

Obligātā literatūra

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. [Skatīts 17.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: www.likumi.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Pieejams: www.vestnesis.lv
2. Akadēmiskā terminu datubāze “AkadTerm”. Pieejams: www.termini.lza.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās