Kursa kods BūvZ3163

Kredītpunkti 4.50

Kartogrāfija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB003 [GBUVB003] Kartogrāfija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku ieskatu kartogrāfijas nozarē un uzdevumos. Studenti tiek iepazīstināti ar kartogrāfijas vēsturi un attīstību līdz mūsdienām, karšu matemātisko pamatojumu, sastādīšanas principiem, tehnoloģijām, metodiku un lietošanu. Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās iemaņas dažādu mērogu un mērķu karšu un tām atbilstošu digitālo datu komplektu datorizētā sastādīšanā un izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina dažādus kartogrāfijas jautājumus – tajā skaitā digitālo kartogrāfiju, karšu sastādīšanas metodikas un to pielietojuma praksi. – kontroldarbi.
2.Prot orientēties analogo un elektronisko karšu lasīšanas un izmantošanas jautājumos, kā arī dažādu karšu sastādīšanā, prot lietot analogās un elektroniskās kartes kā arī prot izpildīt dažādu karšu sastādīšanas darbus. – laboratorijas darbi.
3. Spēj racionāli izvērtēt kartes sastādīšanas metodiku atbilstoši projektējamās kartes lietošanas mērķiem un pārzināt to realizāciju praksē. Prot pildīt vienkāršus digitālās kartēšanas darbus. – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Kartogrāfijas vēsture, pielietojums un tās saistība ar citām nozarēm (1h)
Laboratorijas darbs - vietas apvidus skices zīmējums pēc atmiņas (1h)
2. Zemes elipsoīdi, koordinātu sistēmas (1h)
Laboratorijas darbs - vietas topogrāfiskā plāna M 1:500 izstrāde datorizētā formātā (1h)
3. Kartogrāfiskās projekcijas, mērogi, koordinātu tīkli (1h)
Laboratorijas darbs - Izstrādātā M 1:500 plāna transformācija uz M1:5000 plānu, kartēšanas aptvēruma laukuma palielināšana (1h)
4. Kartes lapu sadale, karšu nomenklatūra (1h)
Laboratorijas darbs - M1:5000 plāna transformācija uz kartes mērogu M1:10 000; kartēšanas aptvēruma laukuma palielināšana; izdrukas uz papīra sagatavošana (1h)
5. Kartogrāfisko produktu – karšu un to datu komplektu klasifikācijas un iedalījumu principi (1h)
Laboratorijas darbs - M1:10 000 plāna pārformēšana atbilstoši kartogrāfiskām prasībām, kartes izdrukas uz papīra sagatavošana (1h)
6. Kartogrāfiskās ražošanas tehnoloģisko līniju attīstība (1h)
Laboratorijas darbs: - Izstrādātās M1:10 000 kartes transformācija uz kartes mērogu 1:25 000; kartes izdrukas uz papīra sagatavošana un drukāšana; kartes izdruku kvalitātes pārbaudes procedūras (1h)
7. Karšu projektēšana. Karšu satura avoti. Informācijas atlases kritēriji. (1h)
Laboratorijas darbs: - Transformētās M1:25 000 kartes, datu un attēla ģeneralizācija; kartēšanas laukuma papildināšana – kartēšana; kartes noformēšana izdrukai uz papīra, transformācija PDF faila formātā, kvalitātes pārbaude. (1h)
8. Karšu saturs, apzīmējumi, dati un to kodēšana, pamatne, leģenda un noformēšana (1h)
Laboratorijas darbs: - M1:25 000 kartes datu transformācija uz mērogu M1:50 000; datu un attēla ģeneralizācija (1h)
9. Kartogrāfiskās izteiksmes līdzekļi (1h)
Laboratorijas darbs: - M1:50 000 kartes aptvēruma laukuma paplašināšana – kartēšana; kartes pilna izpildījuma noformēšana un pārbaude; izdrukas faila sagatavošana un pārbaude; drukāšana uz papīra un rezultāta pieņemšana/ pārbaude (2h)
10. Mērījumi un aprēķini kartēs, mērīšanas paņēmieni, rīki, instrumenti un to lietošana (1h)
Laboratorijas darbs: - Mērījumi uz kartes – to izpilde; attālumu mērījumi, leņķu un azimutu mērījumi, laukumu mērījumi un aprēķini, paaugstinājumu, augstumu un reljefa mērījumi, redzamības noteikšana (1h)
1. Kontroldarbs (1h)
11. Objektu nosaukumi un rakstības tipi kartēs (1h)
Laboratorijas darbs: - kartes M1:50 000 digitālo datu veidošana atbilstoši ĢIS prasībām. Punktveida objekti (apzīmējumi, datu tabulu apstrāde – rediģēšana) (1h)
12. Reljefs un tā attēlošanas paņēmieni. (1h)
Laboratorijas darbs: - kartes M1:50 000 digitālo datu kārtošana atbilstoši ĢIS prasībām. Līnijveida objekti, (datu tīklu formēšana, apstrāde – rediģēšana) (1h)
13. Karšu un kartogrāfisko datu ģeneralizācija (1h)
Laboratorijas darbs: - kartes M1:50 000 digitālo datu kārtošana atbilstoši ĢIS prasībām. Laukumveida objekti, (datu lauku formēšana, apstrāde – rediģēšana) (1h)
14. Topogrāfiskās kartes struktūra, saturs un pielietojums. (1h)
Laboratorijas darbs: - karšu un to datu meklēšana internetā, iegūto datu kvalitātes novērtējums un lietošanas iespēju definīcija (1h)
15. Tematiskās un speciālās kartes, to datu bāzes (1h)
Laboratorijas darbs: - izvēlēta uzdevumu veikšana ar internetā iegūtajām kartēm; internetā pieejamo karšu pievienošana, savietošana savā starpā un ar personīgi izstrādātajiem datiem (kartēm); (1h)
16. Ģeogrāfiskās kartes un datu bāzes (1h)
Laboratorijas darbs: - Brīvas pieejas programmatūru iespējas kartēšanai. Vietas izzīmēšana interneta vietnē „OpenStreetMap” (1h)
17. Kartes satura un kvalitātes novērtējums – analīze, kvalitātes standarti. (1h)
Laboratorijas darbs: - Mērījumu izpilde uz kartēm datorā un uz papīra: attālumu mērīšana, maršrutu projektēšana kartē; koordinātu un augstumu noteikšana; laukumu/ platību mērīšana, projektēšana un iezīmēšana kartēs; leņķu, virziena leņķu, azimutu noteikšana, mērīšana un atlikšana kartē, koordinātu, attālumu un virzienu atlikšana dažādās kartēs (3h)
18. Karšu lietošanas pieredze un prakse, uzdevumi, to risinājumi mūsdienās. (1h)
19. Digitālie kartogrāfiskie dati – to ieguve, uzbūve, pielietojuma nozīme un problēmas (1h)
Laboratorijas darbs: - Kartes fragmenta M 1: 250 000 izstrāde (2h)
20. Kartogrāfiskās datu bāzes, to izveides pamati un uzturēšana (1h)
Laboratorijas darbs: - Izstrādāto laboratorijas darbu noformēšana un iesniegšana (2h)
21. Digitālo kartogrāfisko datu satura un kvalitātes analīze, vērtējums. (2h)
2. Kontroldarbs. (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Digitālo karšu (kartogrāfisko datu komplektu) sastādīšana izmantojot ortofotokartes, kartogrāfiskos materiālus, uzmērījumu rezultātus un interneta resursus.
2. Karšu datu komplektu sastādīšanas lietojot datoru un programmatūru
3. Kartogrāfisko digitālo datu veidošana atbilstoši GIS prasībām, to kvalitātes pārbaudes un atbilstības izvērtējumi.
4. Karšu un kartogrāfisko datu lietošanas treniņi (karšu datu kvalitātes noteikšana, mērījumi, situācijas novērtēšana, aprēķini)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem un nodotiem visiem: laboratorijas darbiem un uzrakstītiem kontroldarbiem.
Jābūt izstrādātiem patstāvīgajiem darbiem, atbilstoši spēkā esošiem standartiem, sastādītiem un noformētiem izvēlētas teritorijas dažādu mērogu plāniem un topogrāfisko karšu lapām.
Zināšanu kontrole noslēgumā- eksāmens ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. - 2001., 203 lpp.
3. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006. 90 lpp.
4. Štrauhmanis J. Teorētiskā kartogrāfija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2005. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007., 262 lpp.
2. Vanags V. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: Fotogrammetrija. Rīga: VZD, 2003. 275 lpp.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfijas praktikums. Mācību palīglīdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 34 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/
2. Mernieks.lv. [tiešsaiste]. Pieejams: http://mernieks.lv/
3. Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.kartes.lv/
4. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации.[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.gisa.ru/
5. Latvijas Nacionālā bibliotēka. [tiešsaiste]. Pieejams: http://kartes.lnb.lv/
6. Atvērtā pasaules karte „OpenStreetMap” [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.openstreetmap.org/
7. Google Earth [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.google.com/intl/lv/earth/learn/
8. 3D Ēku modeļu veidošana [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.google.com/intl/lv/earth/learn/3dbuildings.html#tab=create-3d-models-with-sketchup
9. Google Maps [tiešsaiste]. Pieejams: http://maps.google.com/

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās