Kursa kods BūvZ3157

Kredītpunkti 6

Datorgrafika ģeoinformātikā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits2

Laboratorijas darbu stundu skaits62

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

author

Sanita Beijere

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt ieskatu rasēšanas programmu vēsturē, iepazīstas ar jaunāko programmu pielietojumu, to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām; iepazīstas ar inženierprojektēšanas programmām MicroStation un AutoCad, ar programmu darba vidi un to izmantošanu ģeotelpisko datu attēlošanā, kā arī citu grafisku materiālu sagatavošanā, platību noteikšanas un projektēšanas darbos. Studenti iemācās rasēt dažādus arhitektūras elementus, noformēt plānus un citus zīmējumus, un sagatavot printēšanai MicroStation un AutoCad vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

MicroStation
1. Pārzin programmas MicroStation darbības principu, par MicroStation iespējām topogrāfisko plānu un citu grafisku materiālu zīmēšanā, platību noteikšanā un projektēšanā. Zināšanas novērtējamas laboratorijas darbu izstrādes gaitā.
2. Prot, izmantojot dažādas zīmēšanas, rediģēšanas un citas paletes, zīmēt topogrāfiskos plānus un cita veida grafiskos materiālus. Prot plānus koriģēt un sagatavot izzīmēšanai. Prasmes novērtējamas kontroldarbu un laboratorijas darbu laikā.
3. Spēj patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar problēmām, tās risināt patstāvīgi; izmantojot MicroStation zīmēt plānus un piemērot topogrāfiskos apzīmējumus plānu noformēšanai. Kompetences novērtējamas patstāvīgo darbu un kontroldarbu izpildē.

AutoCad
1. Pārzin un izprot principus saistībā ar datorprogrammas AutoCad pielietošanu grafisko materiālu sagatavošanā - mutisks tests.
2. Spēj izmantot programmas galvenos rīkus un komandas projektēšanā - kontroldarbs.
3. Prot definēt uzdevumu, izvēlas projektēšanas metodi un rīkus un izstrādā individuālu grafisku materiālu - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
MicroStation
1. Kursa saturs un prasības (2h)
2. Datorprogrammas MicroStation iespējas un darba vide. (2h)
3. MicroStation darba vides sakārtošana; darbs ar skatiem. (2h)
4. Koordinātu sistēma, nullpunkts. Darba vienības, to nomaiņa. (2h)
5. Darbs ar peli, pielipšanas režīms. Darbs ar līmeņiem (slāņiem). (2h)
6. Palešu aktivizēšana, lineāro elementu zīmēšanas palete. (2h)
7. Daudzstūru palete, noslēgtu laukumu aizpildījuma veidi. (2h)
8. Riņķu un elipšu palete, loku palete. Multilīnijas (saliktas līnijas) un darbības ar tām. (2h)
9. Precīzās ievades lietošana. (2h)
10. Manipulācijas palete. Atribūtu maiņas palete. Modifikācijas palete. (2h)
11. Darbs ar elementu kopām, elementu iezīmēšana. Žoga izmantošana. Teksta palete. Teksta atribūti. (3h)
12. Zīmēšana izmantojot pielipšanu divu līniju krustpunktā (2h).
1. kontroldarbs (4h)
13. Dimensiju izlikšanas palete. Elementu sadalīšanas un apvienošanas palete. (3h)
14. Atbalsta datnes un to pievienošana. Datnes fragmenta kopēšana, saglabājot koordinātas (4h)
15. Situācijas un robežplāna zīmēšana. (4h)
16. MicroStation vidē izstrādāto datu pārnešana uz citām programmatūrām un saglabāšana dažādos formātos. Izstrādāto plānu noformēšana un sagatavošana izdrukai (4h)
2. Kontroldarbs (4h)

AutoCad
1. Datorprogrammas AutoCad iespējas un darba vide. (1h)
2. Galveno AutoCad programmas komandu iepazīšana un pielietošana. Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija. (2h)
3. Rasēšana. (2h)
4. Vienkārša teksta un „Multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības. (2h)
5. Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana. (2h)
6. Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide. (2h)
7. Bloku izveide, to modificēšana. (2h)
8. Automātisko tabulu izveidošana. (2h)
9. Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka. (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Katra daļa noslēdzās ar vērtējumu (atzīmi), galarezultāts svērtais vidējais
MicroStation
Jābūt izstrādātiem visiem plānotajiem vingrinājumiem, uzzīmētiem un ieskaitītiem patstāvīgajiem darbiem un nokārtotiem 2 kontroldarbiem.

AutoCad
Ieskaite būs, ja ir izstrādāts individuāls uzdevums, un ir pozitīvi sarunas rezultāti par kursa saturu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

MicroStation
1. Patstāvīgais darbs: individuāla grafiskā materiāla – dizaina izstrāde, pielietojot laboratorijas darbu laikā apgūtās iemaņas un saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem.
2. Patstāvīgais darbs: ģeotelpisko datu attēlošana un noformēšana pēc attiecīgas teritorijas uzmērīšanas abrisa un punktu koordinātām.

AutoCad
Patstāvīgo darbu ietvaros students izstrādā individuālu grafisko materiālu, saskaņā ar pasniedzēju norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

MicroStation
Kursa atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no patstāvīgo darbu vidējā vērtējuma (20%) un kontroldarbu vidējā vērtējuma (80%).

AutoCad
Students spēj apliecināt iegūtās iemaņas darbā ar AutoCad, aizstāvot individuāli izstrādāto grafisko materiālu.

Obligātā literatūra

1. Bīmane I., Platonova D., Brants A. MicroStation pamati. Metodiskie materiāli. LLU. Jelgava, 2012. 65 lpp.
2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Mērogi 1: 250; 1: 500; 1: 1000. Latvijas Republikas VZD, Rīgā, 2003 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/media/907/download
3. Digitālā virsmas modeļa veidošana ar Bentley PowerSurvey. Rīga, 2006. N
4. Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Latvijas Mērnieku biedrība, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, A. Auziņš, M. Reiniks. Rīga, 2014. 79 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: https://lmb.lv/post_categories/aktualitates/posts/metodiskie-noradijumi-apvidus-topografiska-uzmerisana#accept_cookies
5. Peļiņins A., Spalis G. Automatizētā projektēšana AutoCad vidē. Rīga: Jumava 1999. 155 lpp.
6. Mozga N. Automatizētā projektēšana ar AutoCAD 2007: pašmācības grāmata. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 138 lpp.
7. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD Datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava 2003.
8. Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD 2006 datorizētā projektēšana: mācību līdzeklis. Rīga: J.L.V., 2008. 218 lpp.

Papildliteratūra

1. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1: 10 000. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Kartogrāfijas departaments. Rīga, 2007. [skatīts 26.01.2022.] Pieejams: https://www.tisubaze.lv/wp-content/uploads/2014/09/topo-apzimejumi.pdf
2. Topogrāfiskās kartes [tiešsaiste]. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/lv/dokumenti
3. Grants V., Skadiņš U., Petzāls D. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās