Kursa kods BūvZ3154

Kredītpunkti 4.50

Fotogrammetrija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Grigorijs Goldbergs

Dr. phil.

Aizstātais kurss

BūvZB039 [GBUVB039] Fotogrammetrija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas un prasmes, kuras ļautu prast izvēlēties, pieprasīt un lietot modernas fotogrammetrijas tehnoloģijas, to rezultātus kā sagatavotam speciālistam mērniecībā, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektoros. Programma paredzēta kadastra, lauksaimniecības, mežsaimniecības un citulauku apvidus speciālistu visaptverošai pilnvērtīgai sagatavotībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin moderno fotogrammetrijas datu iegūšanas veidus, metožu būtību, pielietojuma iespējām, datu apstrādi un telpisko analīzi.
Prot, pildot savus profesionālos pienākumus, orientēties fotogrammetrijas un tālizpētes pielietojuma iespēju identificēšanas un darba uzdevumu definēšanas/ pasūtīšanas un realizācijas jautājumos;
Spēj pielietot iegūtas pamatiemaņas darbam ar tālizpētes datiem, izmantojot fotogrammetrijas metodes un paņēmienus, to pielietošanu mūsdienu lietišķo aspektu un pētījumu virzienos.
Vērtēšana: Eksāmens – rakstisks, aptverot visa priekšmeta kursa jautājumus; laboratorijas darbi un studentu patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Tālizpētes tehnoloģiju pamatprincipi, produktu pielietojums. Elektromagnētiskais starojums. Tālizpētes datu raksturlielumi (3h)
2. Fotogrammetrijas definīcijas, iedalījums, vēsturiskās attīstības apskats (2h)
3. Fotogrammetrijas tehnoloģiju pamatprincipi, produktu pielietojums (1h)
4. Fotogrammetrijas instrumenti un tehnoloģijas. Sensoru izvēle (1h)
5. Pasīvie (optiskie) ainu iegūšanas sensori. Fotografēšanu, fotogrāfiskie pamati un fotografēšanas aprīkojums (2h)
6. Darbs ar fotoainām, mērīšana un interpretēšana (dešifrēšana), spektrālās analīzes tehnoloģijas (3h)
7. Koordinātu sistēmas fotogrammetrijā. Ainu orientēšana un ainu orientācijas elementi (1h)
8. Aerotriangulācijas (Fototriangulācijas) būtība, Kūļu bloka izlīdzināšana.GPS/INS integrēšana (1 h)
9. Digitālo ainu salīdzināšanas (atbilstības) teorija. Semi-Global matching (SGM). Computer vision (1h)
10. Ainu epipolārie ierobežojumi (1h)
11. Ortofoto definīcijas, izgatavošanas principi. Ortofotokaršu precizitāte (1h)
12. Digitālās augstuma modeļi. 3D punktu maķoņa iegūšana izmantojot fotogrammetrijas metodes (2h)
13. UAV tehnoloģijas tālizpētē un fotogrammetrijā. (1h)
14. Fotografēšanas procesu plānošana un organizācija. Atbalsta punktu plānošana. (1h)
15. Fotogrammetrijas metožu pielietošana mežsaimniecībā un lauksaimniecībā (1h)
16. Tālizpētes, fotogrammetrijas, digitālās kartēšanas un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu integrācija. Tehnoloģisko risinājumu izvēle (2h)

Laboratorijas darbi:
aerofoto un terrestriko ainu apstrāde, 3D punktu mākoņa un ortofoto ģenerēšana, izmantojot fotogrammetrijas paņēmienus un programmnodrošinājumu (24h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, to veido:
1. Eksāmens – rakstisks, aptverot visa priekšmeta kursa jautājumus, atbilstoši saņemtai eksāmena biļetei.
Sekmīgi izpildīti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi:
2. laboratorijas darbi – aerofoto un terrestriko ainu apstrāde, 3D punktu mākoņa un ortofoto ģenerēšana, izmantojot fotogrammetrijas paņēmienus un programmnodrošinājumu.
3. Studentu patstāvīgais darbs

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentu patstāvīgais darbs - izmantojot laboratorijas darbu laikā iegūtās iemaņas un prasmes, veikt pastāvīgi fotogrammetrisko datu iegūšanu ar savu ikdienas fotokameru, veikt iegūtu datu apstrādi izmantojot brīvi pieejamo programmnodrošinājumu, pasniedzot rezultātus rakstiskā veidā (iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un pastāvīga darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Pastāvīgā darbu un eksāmena uzdevumu izpildi novērtē saskaņā ar noteikto 10 ballu vērtēšanas sistēmu.
Gala eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no rakstiskā eksāmena un studentu patstāvīgā darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. VZD. Rīga, 2003. 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetry: geometry from images and laser scans. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2011.
3. Ģeomātikas pamati. Rīgas Tehniskās universitāte., RTU, 2006

Papildliteratūra

1. Konecny G. Geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. CRC Press, 2014.
2. Luhmann T. , Robson S., Kyle S., Boehm J. Close-range photogrammetry and 3D imaging. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2013. 2020.g.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing [tiešsaiste] Pieejams: https://www.isprs.org
2. EuroSDR National Mapping and Cadastral Agencies with Research Institutes and Universities in Europe [tiešsaiste] https://www.eurosdr.net

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās